Kansainvälisyysosaaminen ja kansainvälistymissuunnitelma

Kansainvälisyysosaaminen

Kaikille Jyväskylän yliopiston opiskelijoille kehittyy opintojen aikana JYUidentity, joka pitää sisällään muiden muassa vahvan vuorovaikutusosaamisen, kielitaidon ja kulttuuritietoisuuden sekä globaalin ja eettisen vastuullisuuden. Yliopiston strategian mukaan kaikilla opiskelijoilla on oltava mahdollisuus tavoitteellisesti kehittää omaan tieteenalaan liittyvää kansainvälistymisosaamista ja -kokemuksia

 Kansainvälistymisosaaminen on tärkeä osa akateemista asiantuntijuutta.

Tiedekunnat ja laitokset ovat määritelleet tähän liittyviä käsitteitä ja osaamistavoitteita, jotka kuvaavat parhaiten tieteenalojen osaamistarpeita, joita opiskelijoiden tulisi saavuttaa osana opintoja. Movin näkökulmasta monikielinen ja kulttuurienvälinen vuorovaikutusosaaminen (MICC) on kansainvälistymisen ja työelämän ydintä. Se voidaan jakaa yksilön asenteisiin ja motivaatioon, tietoihin, sekä taitoihin. Monikielinen ja kulttuurienvälinen vuorovaikutusosaaminen on prosessi, jonka ytimessä on elinikäinen oppiminen -koskaan ei voi olla valmis ja täydellinen. Monikielinen ja kulttuurienvälinen vuorovaikutusosaaminen on myös tilanteista ja kontekstisidonnaista ja osaaminen todentuu vasta vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tätä kaikkea pyritään kehittämään ja harjoittamaan Movin opintojaksoilla.

Opiskelijan oma tausta ja valinnat vaikuttavat myös kansainvälisyyssosaamisen kehittymiseen osana opintoja ja opintojen ulkopuolella. On tärkeää osata reflektoida osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämistä ja kehittymistä, sekä erityisesti sanoittaa osaamista, esim. työmarkkinoita varten: Millaista kansainvälistymisosaamista opiskelijalle on kehittynyt ja miten se ilmenee? Kansainvälisyysosaamisen reflektoinnin ja sanoittamisen työvälineeksi on Jyväskylän yliopistossa kehitetty kansainvälistymissuunnitelma, joka otetaan asteittain käyttöön kaikissa tiedekunnissa ja laitoksilla.

Kansainvälistymissuunnitelma

Kansainvälistymissuunnitelma on opintojen alussa aloitettava dynaaminen dokumentti, jonka tavoitteena on kansainvälisessä, monikulttuurisessa ja -kielisessä opiskelu- ja työelämässä tarvittavan osaamisen tunnistaminen, näkyväksi tekeminen ja sanoittaminen. Osana opiskelijan HOPS-ohjausta tehtävä suunnitelma kattaa koko tutkintopolun ja siihen palataan ja sitä päivitetään opintojen edetessä.

Kv-suunnitelmassa yleensä pohditaan ja reflektoidaan oman kansainvälistymisosaamisen perustaa ja kehitystä suhteessa tiedekunnan, laitoksen sekä Movin kv-osaamistavoitteisiin. Siinä voidaan myös miettiä, milloin ja miten opiskelija voi tätä osaamista vahvistaa ja kartuttaa (kaikki laitoksen omat opinnot, Movin opinnot, muut opinnot, kansainväliset liikkuvuusjaksot, kotikansainvälisyys jne.).

Tiedekunta/ laitos on päättänyt mihin opiskelija dokumentoi osaamisensa rakentumisen ja sanoittamisen sekä missä vaiheessa, miten ja keiden toimesta käytännössä opiskelijan dokumenttiin palataan. Tähän eri tiedekunnissa ja laitoksilla on erilaiset käytänteet.

Tiedekuntien ja laitosten kv-osaamistavoitteita sekä kv-suunnitelmatietoa

Koska tiedekunnat ja laitokset lähestyvät asiaa eri näkökulmista, eri tavoin ja eri aikatauluissa, ei ole yhtä samaa toimintatapaa kaikille. Pyrimme keräämään tähän tiedekuntien mahdollisia omia sivustoja aiheesta, mutta parhaiten saat tietoa omalta HOPS-ohjaajaltasi.