Kehittämistyö

Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksessa Movissa tehdään tutkimukseen perustuvaa  viestinnän  ja kielten opetuksen, ohjauksen ja oppimisympäristöjen kehittämistyötä. Kehitämme jatkuvasti myös omia työskentelytapojamme ja työympäristöämme. Movi myös mielellään jakaa hyviksi havaittuja käytäntöjä.
Pedagoginen kehittäminen

Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen toiminnan taustalla on aina ollut uusimpaan tutkimustietoon pohjautuva opetuksen pitkäjänteinen ja systemaattinen kehittäminen, johon koko henkilökunta on sitoutunut. Pohja aktiiviselle kehittämistyölle ja yhdessä kehittämiselle on luotu Movin pedagogisella toimintatutkimuksella, jota tehtiin kahden vuosikymmenen ajan (1994–2014). Toimintatutkimuksen keinoin on kehitetty Movin opetusta, ohjausta ja opetuksen arviointia. Toimintatutkimuksella on kehitetty myös Movia toiminta- ja työympäristöinä esimerkiksi toiminnan organisoinnin ja rakenteiden näkökulmista. Toimintatutkimuksen rooli on ollut merkittävä sekä Movin että kielikeskustyön rakentumisessa nykyiseen muotoonsa.

Korkeakouluopetuksen tutkimisen ja kehittämisen lisäksi movilaiset ovat innovoineet myös yhteiskunnallisesti ja pedagogisesti merkittäviä uusia toimintamalleja, kuten esimerkiksi pakollisten viestintä- ja kieliopintojen sisällyttäminen kandidaatin opintojen pääaineen opintoihin, kansainvälisten maisteriohjelmien rekrytointiprosessiin liittyvä akateemisten opiskelutaitojen arviointi, opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukeminen luku- ja kaverikoirien avulla sekä korkeakoulukelpoisten maahanmuuttajien koulutuspolun kehittäminen. Lue näistä ja muista innovaatioista lisää alta. 

Uusiutuvat vies­tin­tä- ja kie­lio­pin­not (UVK)

Uusiutuvien viestintä- ja kieliopintojen (UVK) kehittäminen on tällä hetkellä Movin laajamittaisin pedagogisen kehittämisen muoto. UVK:ssa on siirrytty monikielisiin ja -tieteisiin opettajatiimeihin, jotka vastaavat kunkin tieteenalan viestintä- ja kieliopintojen suunnittelusta ja toteutuksesta heti opintojen ensimmäisestä vuodesta lähtien koko kandidaatintutkinnon ajan. Lue lisää UVK:sta   

Luku- ja ka­ve­ri­koi­rat Movin ope­tuk­ses­sa

Monikielisen akateemisen viestinnän keskus, Student  Life, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta sekä Kennelliiton Kaveri- ja lukukoirat aloittivat hankkeen, jossa kaveri- ja lukukoiratoimintaa tuodaan kampukselle edistämään opiskelijoiden
hyvinvointia ja opiskelukykyä. Toiminta Knowhau-Movi-logokäynnistettiin Jyväskylän yliopistossa syksyllä 2018 tilassa. 
Knowhau-verkkosivut 

INTEGRA

INTEGRA on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kaksivuotinen hanke, jossa kehitetään yliopiston kieli- ja sisältöopintoja integroiva koulutusmalli korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille, joiden tavoitteena on jatkaa keskeytyneitä opintojaan korkeakoulututkinnoksi tai täydentää jo opiskelemaansa tutkintoa suomalaisten pätevyysvaatimusten mukaiseksi.
Lue lisää INTEGRASTA

Akateemisen asiantuntijuuden kehittyminen -tutkimus (AAKE)

Monikielisen akateemisen viestinnän keskus ja Koulutuksen tutkimuslaitos ovat käynnistäneet opetuksen ja oppimisen kehittämiseen liittyvän seurantatutkimuksen, jossa kyselyiden ja haastatteluiden avulla seurataan yliopisto-opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymistä kandidaatintutkinnon ajan. Kyselyt ja niihin liittyvät ryhmänohjaustilanteet ovat osa uusiutuvia viestintä- ja kieliopintoja. Kyselyt toteutetaan ensimmäisen opiskeluvuoden alussa sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen opiskeluvuoden lopussa.
Lue lisää AAKEsta 

Academic Readiness Screening/ACRES

Kehittämistyön tavoitteena on tarkastella kielitaitoa osana laajempaa akateemista kokonaisuutta, ei irrallisena validoiduin testein todettuna taitona. Nykyresursseilla validoidut kansainväliset kielitestit ovat edelleen virallinen kielitaidon osoituksen vaatimus. Academic readiness screening täydentää virallista testitulosta antaen sekä laitokselle että Movin opettajille arvokasta ja monipuolista tietoa yliopistoon valittavien opiskelijoiden osaamisesta. Pilotissa olevat opiskelijat ovat kokeneet tehtävän mielekkäänä sillä se antaa heille myös kuvaa yliopistossamme vaadittavan osaamisen tasosta.
Lue lisää ACRESista

Monikielinen ja kulttuurienvälinen osaaminen kansainvälistymisen ydinkompetenssina -hanke

Monikielinen ja kulttuurienvälinen osaaminen kansainvälistymisen ydinkompetenssina hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan Kansainvälisyysosaamisen ohjausta yliopisto-opiskelijoille. Yliopistomme ops-linjauksissa yhteiseksi keskeiseksi tavoitteeksi on nostettu opiskelijoidemme kansainvälisyys ja kulttuuritietoisuus. Hanke tukee opiskelijoiden kansainvälisyyteen ja kulttuurienväliseen osaamiseen liittyvien taitojen saavuttamista niin opiskelijan ohjauksen kuin osaamisenkin näkökulmista.
Lue lisää Monikielisestä ja kulttuurienvälisestä osaamisesta 

 

Hankkeet

Movi on aktiivisesti mukana erilaisissa akateemisen tason kielten opetusta ja oppimista kehittävissä hankkeissa, joissa on kehitetty muun muassa työkaluja monikielisen viestinnän opetukseen ja arviointiin, pedagogisia malleja verkossa tapahtuvan vuorovaikutusosaamisen kehittämiseen sekä akateemisen opetuksen laadunvarmistusta. Näiden lisäksi Movi on mukana pohjoismaisessa yhteistyössä erilaisten verkostojen ja hankkeiden kautta. Movi on osallistunut aktiivisesti myös yliopiston sisäisiin opetuksen kehittämishankkeisiin.

Lue lisää Movin hankkeista 

Monikielisten ja -tieteisten opettajaryhmien tiimiytymisen tukeminen

Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen historian suurimman kehittämishankkeen, uusiutuvat kieli- ja viestintäopinnot (UVK), suunnittelun ja toteuttamisen ytimessä ovat monialaiset ja -tieteiset opettajaryhmät. Ryhmien toiminnan kehittämiseksi Movissa järjestettiin ulkopuolisen konsulttiyritys Balentorin räätälöimä Monialaisten opettajaryhmien tiimiytymisen tukeminen -täsmävalmennus (kevät 2018–talvi 2019). Tiimiytymisen lisäksi valmennuksessa tuettiin työhyvinvoinnin seurantaa ja ylläpitämistä tiimien sekä johtamisen osalta. Valmennus toteutettiin eläkeyhtiö Varman rahoituksella.

Movi tu­le­vai­suu­den työ­paik­ka­na

Henkilöstön hyvinvointi on merkittävä tekijä kehittämistyössä. Kielikeskus tulevaisuuden työpaikkana -hankkeessa (2014–2015) tarkasteltiin ja kehitettiin ulkopuolisen konsultin avulla Movin (ent. kielikeskus) toiminnan prosesseja, työtapoja ja työhyvinvointia. 

 

Movin jul­kai­sut
  • 40 näkymää -kuvaKielikeskuksen (nyk. Movi) 40-vuotissyntymäpäivän kunniaksi vuonna 2017 julkaistiin 40 näkymää kielikeskukseen. Meillä Movissa on vahva yhdessä tekemisen kulttuuri ja yksi osoitus siitä on tämä yhdessä tehty juhlajulkaisu. Tutustu julkaisuun 40 näkymää kielikeskukseen ja näet, mitä kaikkea Movissa tehdään.
Kielikampus
 

Kielikampus on Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen, kielikampuskieli- ja viestintätieteiden laitoksen, Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen ja opettajankoulutuslaitoksen kielipedagogiikan yhteishanke. Yhdessä muodostamme kansallisesti ja kansainvälisesti ainutkertaisen, kielen ja kielenkäytön tutkimusta, kielenopetusta, kielikoulutusta ja kielikoulutuspolitiikkaa kehittävän ja uudistavan moninäkökulmaisen osaamiskeskittymän, Kielikampuksen.    Language Lounge ja studio

Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksessa on käytössä Oppiossa sijaitseva oppimistila, Language Lounge. Tilan suunnittelun lähtökohtana on ennen kaikkea muunneltavuus ja monikäyttöisyys. Lounge on kalustettu liikuteltavilla ja eri tavoin yhdisteltävillä kalusteilla – tuoleilla, pöydillä, säkkituoleilla ja sermeillä – sekä erilaisia työskentelymuotoja ja tiedonjakamista tukevilla teknologioilla.

Samoja periaatteita noudattaen suunniteltiin myös studio, joka otettiin käyttöön 2016. Studio on Language Loungen tapaan kalustettu liikuteltavilla kalusteilla ja sen kattoon asennetut kauko-ohjattavat kamerat mahdollistavat muun muassa erilaisten ryhmätilanteiden tallentamisen ja analysoimisen. Tila on suunniteltu yhdessä muiden kielikampuslaisten kanssa ja se sopii hyvin myös tutkimusaineiston tallentamiseen.


Yhteystiedot

Movin kehittämistyöhön liittyvät kysymykset: