AAKE - tietosuojailmoitus

TIETOSUOJAILMOITUS TUTKIMUKSESTA TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVALLE

1. TUTKIMUKSEN NIMI, LUONNE JA KESTO

Akateemisen asiantuntijuuden kehittyminen yliopisto-opinnoissa (AAKE)
Kyseessä on seurantatutkimus, joka on aloitettu vuonna 2018 ja jatkuu toistaiseksi.

2. MIHIN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY PERUSTUU

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1).

3. TUTKIMUKSESTA VASTAAVAT TAHOT

Rekisterinpitäjä: Jyväskylän yliopisto, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Vaihde (014) 260 1211, Y-tunnus 0245894-7. Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaava: tietosuoja@jyu.fi, puh. 040 805 3297.

Tutkimuksen vastuulliset johtajat:

 • Johtaja Peppi Taalas, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus, +358505541720, peppi.taalas@jyu.fi, Seminaarinkatu 15
 • Professori Päivi Tynjälä, koulutuksen tutkimuslaitos, +358504009464, paivi.tynjala@jyu.fi, Alvar Aallon katu 9

Tutkimuksen suorittajat: Henkilötietoja käsittelevät ovat sopimussuhteessa yliopistoon. Lisätietoja henkilöistä saa tutkimuksen johtajalta.

4. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten yliopisto-opiskelijoiden asiantuntijuus kehittyy kandidaatintutkinnon aikana. Lisäksi on tarkoitus selvittää, miten pedagogiset ratkaisut vaikuttavat opiskelijoiden osaamisen kehittymiseen.

Tutkimukseen osallistuvat kaikki vuoden 2017 jälkeen opintonsa aloittaneet perustutkinto-opiskelijat, jotka suorittavat viestintä- ja kieliopintonsa uusiutuvina viestintä- ja kieliopintoina ja ovat antaneet suostumuksensa tutkimukseen osallistumiseen.

5. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ

Tutkimukseen osallistuminen kestää noin kolme vuotta.

Tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena. Kyselyt toteutetaan ensimmäisen opiskeluvuoden alussa sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen opiskeluvuoden lopussa. Lisäksi voidaan toteuttaa haastatteluja tai hyödyntää muuta opetuksessa tuotettua materiaalia, mutta näihin pyydetään erillinen suostumus.

Tutkimusaineiston pohjalta syntyviä tutkimustuloksia hyödynnetään opetuksen kehittämisessä ja ryhmänohjaustilanteissa. Tutkimustulokset esitetään aina sellaisessa muodossa (esim. ryhmän vastaukset), ettei siitä ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä.

6. TUTKIMUKSEN MAHDOLLISET HYÖDYT JA HAITAT TUTKITTAVILLE

Tutkimus tuottaa tietoa yliopisto-opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymisestä ja sen avulla voidaan kehittää yliopistopedagogiikkaa. Tutkimuksesta ei aiheudu haittaa tutkittaville.

7. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

Tutkimuksessa kerättyjä tietoja ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietojasi ei voida tunnistaa tutkimukseen liittyvistä tutkimustuloksista, selvityksistä tai julkaisuista.

Henkilötietojen suojaamiseksi käytetään seuraavia suojatoimia:

 • tutkimuksella on vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä
 • rekisterinpitäjän ja käsittelijän sisäiset toimenpiteet, joilla estetään pääsy henkilötietoihin;
 • henkilötietojen pseudonymisointi;
 • henkilötietojen salaaminen;
 • tietoturvalliset henkilötietojen käsittely-ympäristöt

Suorien tunnistetietojen käsittely: suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa, mutta koodiavain säilytetään. Tutkimustuloksissa ja muissa asiakirjoissa sinuun viitataan vain tunnistekoodilla. Tunnistekoodiavainta, joka mahdollistaa henkilötietojenne yhdistämisen tunnistekoodeihin säilytetään tietoturvallisesti, ja se hävitetään tutkimuksen päätyttyä.
Tutkimusaineistoa säilytetään Jyväskylän yliopiston tutkimusaineiston käsittelyä koskevien tietoturvakäytänteiden mukaisesti.

8. SINULTA SUORAAN KERÄTTYJEN HENKILÖTIETOJEN YHDISTÄMINEN MUUALTA SAATUIHIN TIETOIHIN

Sinua koskevia ja tutkimuksen kannalta tarpeellisia tietoja voidaan luvallasi kerätä myös muista henkilörekistereistä (tässä tutkimuksessa Jyväskylän yliopiston opiskelijarekisteri). Kaikissa tapauksissa tietojasi käsitellään luottamuksellisesti.

9. TUTKIMUSTULOKSET

Tutkimuksesta valmistuu tieteellisiä julkaisuja, opinnäytetöitä sekä kongressi- ja seminaariesityksiä. Lisäksi tuloksia hyödynnetään yliopisto-opetuksen kehittämisessä.

10. TUTKIMUKSEN KUSTANNUKSET JA TALOUDELLISET SELVITYKSET

Tutkimukseen osallistumisesta ei aiheudu sinulle kustannuksia.
Tutkimuksen rahoituksesta vastaa Jyväskylän yliopisto.

11. TUTKITTAVAN OIKEUDET JA NIISTÄ POIKKEAMINEN

Tutkittavalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

Tutkittavalla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli tutkittava katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. (lue lisää: http://www.tietosuoja.fi).

Rekisteröidyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisista oikeuksista voidaan tarvittaessa poiketa, jos oikeuksia rajoitetaan kansallisessa lainsäädännössä (HE 9/2018 vp), tieteellisessä tutkimuksessa seuraavin suojatoimin, jos se on tarpeellista:

 1. Henkilötietojen käsittely perustuu tutkimussuunnitelmaan.
 2. Tutkimuksella on vastuuhenkilö tai siitä vastaava ryhmä.
 3. Henkilötietoja käytetään ja luovutetaan vain historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka muuta yhteensopivaa tarkoitusta (tilastointi) varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille.
 4. Lainsäädännön niin edellytettäessä on laadittu vaikutustenarviointi.

12. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Henkilörekisteriä säilytetään Jyväskylän yliopiston suojatulla palvelimella salasanasuojattuna. Rekisteriä säilytetään tutkimuksen päättymiseen saakka, minkä jälkeen aineistoa säilytetään vain anonymisoituna.

13. REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN TOTEUTTAMINEN

Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan. Kaikki oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt toimitetaan Jyväskylän yliopiston kirjaamoon. Kirjaamo ja arkisto, PL 35 (C), 40014 Jyväskylän yliopisto, puh. 040 805 3472, e-mail: kirjaamo(at)jyu.fi. Käyntiosoite: Seminaarinkatu 15 C-rakennus (Yliopiston päärakennus, 1. krs), huone C 140.

14. VAKUUTUSTURVA

Jyväskylän yliopiston henkilökunta ja toiminta on vakuutettu. Vakuutus sisältää potilasvakuutuksen, toiminnanvastuuvakuutuksen ja vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen.