Kielitaidon ja akateemisten taitojen arviointi osana kansainvälisten tutkinto-ohjelmien opiskelijavalintaa (Academic Readiness Screening/ACRES)

Vuodesta 2015 Jyväskylän yliopiston monikielisen akateemisen viestinnän keskus Movi on yhdessä yliopiston nykyisen toiminnanohjauksen vastuualueen kanssa kehittänyt akateemisen kielitaidon arvioinnin tehtäväkokonaisuutta sekä pilotoinut sitä kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijavalinnassa. Kyseinen kokonaisuus koostuu tehtävistä, joilla arvioidaan hakijoiden akateemisia, erityisesti alakohtaiseen kielitaitoon liittyviä valmiuksia osana laajempaa hakijoiden soveltuvuutta kartoittavaa prosessia. Tässä academic readiness screening* -kehittämishankkeessa ovat olleet alusta asti mukana kasvatustieteiden kansainväliset maisteriohjelmat (yhdistetty Master’s Degree Programme in Educational Sciences eli EDUMA-ohjelmaksi) ja kauppakorkeakoulun Master’s Degree Programme in Corporate Environmental Management (CEM). Vuoden 2020 valintakierroksella myös nanotieteiden, matematiikan sekä ydin- ja hiukkasfysiikan ohjelmat tulivat mukaan prosessin pilotointiin.

Viralliset kansainväliset kielikokeet eivät osoita, kuinka opiskelija tulee suoriutumaan tietyn alan opinnoissa – ACRES-arviointiprosessissa siihen kuitenkin pyritään alakohtaisella valmiuksien arvioinnilla.

Kehittämistyön tavoitteena on tarkastella kielitaitoa osana laajempaa akateemista kokonaisuutta, ei irrallisena validoiduin testein todettuna taitona. Yliopistojen nykyresursseilla maisterin ja tohtorin tutkinto-ohjelmiin hakevilta vaaditaan kuitenkin validoidun kansainvälisen kielikokeen suorittamista. Academic readiness screening täydentää virallista testitulosta antaen sekä laitokselle että Movin opettajille arvokasta ja monipuolista tietoa yliopistoon valittavien opiskelijoiden osaamisesta. Tämä johtuu siitä, että viralliset kielikokeet eivät anna riittävää kuvaa opiskelijan tulevasta suoriutumisesta tietyn alan opinnoissa, kun taas ACRES-prosessissa valmiuksien arviointi räätälöidään alakohtaisesti (Dimova, 2020, s. 11–12; Rose, Curle, Aizawa & Thompson, 2020, s. 2149). Pilotointiin osallistuvat opiskelijat ovat kokeneet tehtävät mielekkäinä, sillä niiden kautta he saavat myös käsityksen yliopistossamme vaadittavan osaamisen tasosta.


Vuonna 2016 ACRES-arviointi lisättiin yliopiston kansainvälisten maisteriohjelmien yleisiin arviointikriteereihin. EDUMA-ohjelma päätti valita sen ainoaksi kielitaidon arviointivälineekseen vuoden 2020 opiskelijavalinnassa. Vuoden 2021 valintaprosessissa myös nanotieteiden, matematiikan sekä ydin- ja hiukkasfysiikan ohjelmat valitsivat menetelmän ainoaksi kielitaidon validointitavakseen.

Vuonna 2017 ACRES tuli mukaan myös väitöskirjatutkijoiden hakuprosessiin yhdeksi mahdolliseksi kielitaidon ja akateemisten valmiuksien arviointimenetelmäksi. Tällä hetkellä useat tohtorikoulutukseen hakevat osallistuvat tähän arviointiin. Kehittämistyö on jatkoa koulutusneuvoston alaiselle hankkeelle Language proficiency and academic performance: Insights into international MA programs (2014–), jossa on seurattu opiskelijoiden opintojen etenemistä kaikissa Jyväskylän yliopiston kansainvälisissä maisteriohjelmissa vuodesta 2014 vuoteen 2017. 

Kirjallisuutta

*) Academic readiness on käsitteenä moniulotteinen. Kehittämistyössä pyrimme myös käsitteen määrittelyyn omaan toimintaamme soveltuvaksi. Kirjallisuutta asiasta löytyy jonkin verran. Omaan käyttöömme on tuntunut sopivan tässä vaiheessa erityisesti seuraavat:

  • Barnes, W., Slate, J. R., & Rojas-LeBouef, A. (2010). College-readiness and academic preparedness: The same concepts?. Current Issues in Education, 13(4).
  • Cliff, A., & Hanslo, M. (2010). The design and use of ‘alternate’ assessments of academic literacy as selection mechanisms in higher education. Southern African Linguistics and Applied Language Studies, 27(3), 265-276.
  • Conley, D. T. (2007). The challenge of college readiness. Educational Leadership, 64(7), 1-6.
  • Dimova, S. (2020). English language requirements for enrolment in EMI programs in higher education: A European case. Journal of English for Academic Purposes, 47, 1-13.
  • Rose, H., Curle, S., Aizawa, I., & Thompson, G. (2020). What drives success in English medium taught courses? The interplay between language proficiency, academic skills, and motivation. Studies in Higher Education, 45(11), 2149-2161.


Kysy lisää

 Moving Mindsets