Tietosuojailmoitus

Monikielinen ja -kulttuurinen osaaminen kansainvälistymisen ydinkompetenssina -selvitystyössä käsiteltävät henkilötiedot

TIETOSUOJAILMOITUS 10.10.2020

Tämän hankkeen arvioitu kesto on 1.1.2020–30.6.2025.
Selvityksen rahoittaja: Jyväskylän yliopisto

Monikielinen ja -kulttuurinen osaaminen kansainvälistymisen ydinkompetenssina -hankkeessa halutaan selvittää, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita liittyy jokaisen opiskelijan henkilökohtaisen kansainvälistymissuunnitelman toteuttamiseen. Kansainvälistymissuunnitelmia pilotoidaan Monikielinen ja -kulttuurinen osaaminen kansainvälistymisen ydinkompetenssina -hankkeessa Jyväskylän yliopiston kolmen tiedekunnan ja Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (Movi) yhteistyönä. Kolmivaiheinen pilotti kestää keväästä 2020 kevääseen 2021. Pilotin aikana kerättävä aineisto koostuu tallennettavista ryhmäkeskusteluista, opiskelijoiden kirjallisista tuotoksista ja kyselystä opiskelijoille ja henkilökunnalle. Aineistoa käytetään tulosten raportoinnissa sekä tieteellisissä ja ammatillisissa esitelmissä ja julkaisuissa, jotka liittyvät hankkeeseen. Kerättyä aineistoa hyödynnetään myös opetuksessa ja täydennyskoulutuksessa. Henkilötietoja ja selvityksen tuloksia käsitellään luottamuksellisesti tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietojasi ei voida tunnistaa selvityksestä tai julkaisuista: aineistoa käsitellään raportointivaiheessa siten, ettei yksittäistä vastaajaa ole mahdollista tunnistaa.

Selvitykseen osallistuminen on vapaaehtoista, eikä sinun ole pakko toimittaa mitään tietoja, ja voit keskeyttää osallistumisen. Tässä ilmoituksessa kerromme sinulle henkilötietojen käsittelystä tarkemmin.

Osallistujiksi rekrytoidaan opetus- ja hallintohenkilöstöä sekä opiskelijoita kaikista hankkeeseen liittyvässä pilotissa mukana olevista tiedekunnista (JSBE, Liikuntatieteellinen, Kasvatustieteellinen). Osallistujiksi pyritään saamaan noin 200 henkilöä. Aineistonkeruu toteutetaan lukuvuonna 2020–2021.

Sinusta kerätään seuraavia henkilötietoja:

1) Kysely: Yksikkö, jossa työskentelet/opiskelet, ammattinimikkeesi yliopistossa ja kyselyvastauksesi.

2) Ryhmäkeskustelu: tallenteet (ääni ja/tai video), keskustelun pohjalta tehdyt muistiinpanot ja osallistujien tuotokset.

Osallistujalle on annettu suora linkki tähän tietosuojailmoitukseen. Kun vastaat kyselyyn, tai osallistut ryhmäkeskusteluun, annat suostumuksesi selvitykseen osallistumiseen.

Selvityksen tulokset raportoidaan syksyllä 2021 hankkeen verkkosivuilla (https://movi.jyu.fi/fi/kehittamistyo/monikielinen-ja-kulttuurienvalinen-osaaminen), josta löytyvät myös tiedot muista julkaisuista.

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste

Selvityksessä on kyse yliopistotason opetuksen kehittämiseen tähtäävästä toiminnasta, joka perustuu yliopistolakiin (2.2 §), jossa edellytetään yliopistojen järjestävän toimintansa muun muassa siten, että koulutuksessa ja opetuksessa varmistetaan korkea kansainvälinen taso eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Näin ollen kyse on lakisääteisen velvoitteen toteuttamisesta (EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 6.1 kohta c). Siltä osin kuin käsittely ei voi perustua yliopistolakiin, kyse on viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävästä ja käsittely perustuu viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävän toteuttamiseen (asetus 6.1 e ja tietosuojalaki (1050/2018) 4.1 § 2-kohta).

Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Selvityksessä tietojasi ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Tunnistettavuuden poistaminen

Suorat tunnistetiedot poistetaan suojatoimena aineiston perustamisvaiheessa (pseudonymisoitu aineisto, jolloin tunnistettavuuteen voidaan palata koodin tai vastaavan tiedon avulla ja aineistoon voidaan yhdistää uusia tietoja. Ryhmäkeskusteluaineistosta poistetaan tunnisteet litterointivaiheessa, ja mahdollisten videointien osalta henkilöllisyys suojataan kuvankäsittelyllä videoinnin jälkeen.)

Selvityksessä käsiteltävät henkilötiedot suojataan

Jyväskylän yliopisto edellyttää kouluttautumista kaikilta henkilötietoja käsitteleviltä. Käyttäjien oikeudet ja käyttövaltuudet myönnetään vain työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. Tietojärjestelmissä on käytössä tietojen käytön lokitus. Tietojärjestelmien tietoturvallisuutta arvioidaan säännöllisesti.

Yliopisto toteuttaa itsearviointeja tai tilaa kolmannen osapuolen auditointeja, joilla arvioidaan kumppaneiden ja/tai alihankintatahojen tietosuojan ja tietoturvan sekä riskienhallinnan tasoa. Henkilötietojen käsittelijöiden kanssa solmitaan tietojenkäsittelysopimukset tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

Yliopisto toteuttaa tiloissaan kamera- ja kulunvalvontaa.

Kaikki rikosepäilyt selvitetään viranomaistoimin (saatetaan poliisille tiedoksi ja tutkittavaksi).

Yliopisto toteuttaa tietoturvaa valtionhallinnon tietoturvakäytänteiden ja ISO 27000 -standardin mukaisesti. Voit halutessasi tutustua tarkemmin Jyväskylän yliopiston tietoturvaperiaatteisiin: www.jyu.fi/hallinto/strategia/periaatteet/tietoturvaperiaatteet_julkinen

Aineisto on suojattu
käyttäjätunnuksella salasanalla käytön rekisteröinnillä (sähköisessä muodossa olevia aineistoja käsittelevät vain henkilöt, joille annetaan erityinen oikeus työskennellä hankkeessa ja käyttää sen aineistoja, esim. tutkimusavustajien työsopimukset) kulunvalvonnalla (fyysinen tila)

Selvityksen tekijät ovat suorittaneet tietosuoja- ja tietoturvakoulutukset
Kyllä

Sopimukset tutkimusavustajien ja/tai henkilötietojen käsittelijöiden/yhteisrekisterinpitäjien kanssa
Kyllä

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY SELVITYKSEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
Henkilötietorekisteri hävitetään 1.7.2025 mennessä.

Rekisterinpitäjä ja selvityksen tekijät

Tämän selvityksen rekisterinpitäjä on:

Jyväskylän yliopisto, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Vaihde (014) 260 1211, Y-tunnus 0245894-7. Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaava: tietosuoja(at)jyu.fi, puh. 040 805 3297.

Vastuullinen johtaja: Peppi Taalas, +358505541720, peppi.taalas@jyu.fi, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Yhteyshenkilö(t): Lotta Kokkonen, +358408053148, lotta.o.kokkonen@jyu.fi, Mattilanniemi 6, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Selvityksen suorittajat: Henkilötietoja käsittelevät sopimussuhteessa yliopistoon olevat henkilöt, jotka osallistuvat joko aineiston keräämiseen, analyysiin tai tulosten raportointiin. Lisätietoja henkilöistä saat vastuulliselta johtajalta.

Henkilötietojen käsittelijät: Selvityksessä käytetään sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka Jyväskylän yliopisto on todennut tietoturvallisiksi ja joiden kanssa on solmittu tietojenkäsittelysopimukset. Tällä hetkellä tiedossa olevat käsittelijät ovat Webropol-kyselyohjelmiston tarjoaja sekä Microsoft. Tämä tietosuojailmoitus julkaistaan hankkeen verkkosivulla: https://movi.jyu.fi/fi/kehittamistyo/monikielinen-ja-kulttuurienvalinen-osaaminen, jonne mahdolliset muutokset henkilötietojen käsittelijöistä päivitetään.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)
Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista tietyissä tapauksissa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)
Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa kuten, jos kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden.

Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai oikeutettuun etuun. Tällöin yliopisto ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi.

Oikeuksista poikkeaminen
Tässä kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa ja Suomen tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko
Selvityksessä henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Selvityksessä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilökohtaisten ominaisuuksiesi arviointi, ts. profilointi, vaan henkilötietojasi ja ominaisuuksia arvioidaan selvityksen näkökulmasta.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan. Kaikki oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt toimitetaan Jyväskylän yliopiston kirjaamoon. Kirjaamo ja arkisto, PL 35 (C), 40014 Jyväskylän yliopisto, puh. 040 805 3472, e-mail: kirjaamo(at)jyu.fi. Käyntiosoite: Seminaarinkatu 15 C-rakennus (Yliopiston päärakennus, 1. krs), huone C 140.

Tietoturvaloukkauksesta tai sen epäilystä ilmoittaminen Jyväskylän yliopistolle
www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/ilmoita-tietoturvaloukkauksesta

Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi