AHOT-periaatteet

Hyväksilukuja haetaan 8.11.2021 alkaen SISUssa: ohjeet hyväksiluvun hakemiseen SISUssa

Jyväskylän yliopistossa voidaan hyväksilukea sekä suomalaisissa ja ulkomaalaisissa korkeakouluissa suoritettuja opetussuunnitelman mukaisia opintoja että muuten hankittua osaamista, joka vastaa suoritettavan tutkinnon tai sen osan osaamistavoitteita. Osaaminen on aina todennettava ja arvioitava. Hyväksilukuja voidaan tehdä milloin tahansa opintojen aikana opiskelijalle, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi ja jolla on opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistoon.

Hyväksilukuun liittyvät määritelmät

 • Korvaaminen tarkoittaa opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista muualla suoritetuilla opinnoilla tai muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa osoitetulla osaamisella. Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta ja sitä, että opinnot tai muu osaaminen ovat samantasoisia kuin korvattavat opinnot.
 • Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa osoitetun osaamisen liittämistä osaksi tutkintoa esimerkiksi vapaasti valittaviin opintoihin. Opintojen tai muun osaamisen on oltava tasoltaan opetussuunnitelman mukaista ja tutkinnon osaamistavoitteiden mukaista. Sisällöllistä vastaavuutta tiettyyn opetussuunnitelman kohtaan ei edellytetä.
 •  Osaamisen opinnollistamisella tarkoitetaan muun kuin muodollisessa koulutuksessa osoitetun osaamisen hyväksilukua osaksi tutkintoa.

Vastuu hyväksilukuprosessin käynnistämisestä on opiskelijalla. Osaamisen hyväksilukemisen edellytyksenä on, että osaaminen vastaa suoritettavan tutkinnon tai sen osan osaamistavoitteita. Hyväksiluettava osaaminen ei saa olla päällekkäistä tutkintoon jo tehtyjen suoritusten tai muun hyväksiluetun osaamisen kanssa. Opiskelijan on pystyttävä todentamaan osaamisensa siten, että osaamista pystytään arvioimaan. Hyväksiluku voi edellyttää lisänäyttöjä.

Viestintä- ja kieliopintojen korvaavuudet

Viestintä- ja kieliopintojen korvaavuuksia arvioitaessa kriteereinä ovat aiempien suoritusten sisältö, osaamistavoitteet, laajuus ja vaativuustaso. Korvaavuuksia myönnetään seuraavasti:

I Pakolliset / valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot

 1. Toisessa yliopistossa suoritettu vastaavantasoinen, -laajuinen ja -sisältöinen opintojakso korvaa tutkintovaatimuksien mukaisen viestintä- ja kieliopintojakson. Alakohtainen täydennys voidaan vaatia, mikäli hyväksiluettavaksi esitetty opintojakso on suoritettu toisen tieteenalan mukaisesti. Samaten opintopistetäydennys voidaan vaatia, mikäli hyväksiluettavaksi esitetyn opintojakson opintopistemäärä on ollut pienempi kuin mitä tutkintoon vaaditaan.
 2. Kandidaatin tutkintoon vaadittavan toisen kotimaisen kielen kirjallisen ja suullisen taidon korvaavuus myönnetään ammattikorkeakoulussa suoritetun vastaavan opintojakson perusteella (laki 424/2003 ja asetus 481/2003). Opintopistetäydennys vaaditaan, mikäli hyväksiluettavaksi esitetyn opintojakson opintopistemäärä on ollut pienempi kuin mitä tutkintoon vaaditaan. Alakohtainen täydennys vaaditaan, mikäli hyväksiluettavaksi esitetty opintojakso on suoritettu toisen tieteenalan mukaisesti (ei HYTK). Huom.! Hae korvaavuutta SISUssa vasta, kun olet suorittanut alakohtaisen täydennyksen. 
 3. Valtionhallinnon kielitutkintolautakunnan apujäsenelle tai opetushallituksen määräämälle tutkintosuoritusten vastaanottajalle suoritettu suomen tai ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa mittaava valtionhallinnon kielitutkinto, joka on suoritettu vähintään arvolauseella tyydyttävä, riittää osoittamaan tutkinnossa vaaditun toisen kotimaisen kielen kielitaidon humanistis-yhteiskuntatieteellisessä ja matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.
 4. Ruotsin kielen perusopinnot vastaavat kandidaatin tutkintoon vaadittavaa toisen kotimaisen kielen kirjallista ja suullista taitoa arvosanalla TT (tyydyttävät tiedot) ja ruotsin kielen aineopinnot arvosanalla HT (hyvät tiedot). Valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta (424/2003, 481/2003).
 5. Movin järjestämä Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokonaisuus (Etudes françaises, 25 op) korvaa vieraan kielen opinnot.
 6. Kieliaineiden perusopinnot korvaavat yleensä vieraan kielen kandidaatin tutkinnossa. Kieliaineiden perusteella myönnettävistä hyväksiluvuista vastaa opiskelijan tiedekunta.
 7. Ammattikorkeakoulujen suorituksilla voidaan korvata Movin alkeis- ja jatkokursseja tai valmentavia opintojaksoja. Tällöin korvaavuuden saaminen riippuu suoritetun opintojakson sisällöistä, laajuudesta ja saadusta arvosanasta. 
 8. Lukio-opinnoista tai keskiasteen oppilaitosten peruskoulupohjaisten linjojen opinnoista ei voi saada korvaavuuksia.

II Ulkomailla suoritetut kieliopinnot ja ulkomainen työharjoittelu:

Ulkomaisessa yliopistossa vaihdossa suoritettujen opintojen perusteella voidaan myöntää korkeintaan 8 op pakollisia/valinnaisia kieliopintoja edellyttäen, että opiskelukieli on maan virallinen kieli (englannin kielellä suoritetut opinnot Australiassa, Uudessa Seelannissa, USA:ssa, Irlannissa tai Isossa-Britanniassa). Saadakseen 8 op pitää kohdemaan kielellä suoritettuja opintoja olla vähintään 16 op (suoritettu opintopistemäärä jaettuna kahdella). Mikäli opiskelija suorittaa opintoja muulla kuin kohdemaan virallisella kielellä, voidaan hänelle myöntää korkeintaan 4 op valinnaisia opintoja opiskelukielessä. Saadakseen 4 op pitää vieraalla kielellä suoritettuja opintoja olla vähintään 16 op (suoritettu opintopistemäärä jaettuna neljällä). Vaikka vaihdossa kävisi useamman kerran, niin maksimiopintopistemäärä on yhteensä 8 op/kieli. 

Edellä mainittu ei koske kieliaineiden opiskelijoita, jotka saavat vaihto-opiskelun perusteella korvaavuudet omalta laitokseltaan kieliharjoitteluun. Mikäli opiskelija suorittaa vaihtoyliopistossa kieliopintoja, voidaan hänelle myöntää niistä hyväksilukuja opintojen sisällön, osaamistavoitteiden, laajuuden ja tason mukaisesti.

Huom.! Jos haet ulkomailla suoritettujen kohdemaan/vieraalla kielellä tehtyjen opintojen kautta tapahtuvaa ko. kielen muiden opintojen hyväksilukua (esim. englanti XEN0099, ranska XRA0099, saksa XSA0099, jne.), tee SISUssa sisällyttämishakemuksen sijaan korvaavuushakemus ko. opintojaksolle seuraavasti:

1. Lisää ko. opintojakso (esim. XEN0099) opintosuunnitelmaasi.
2. Avaa opintosuunnitelmassasi opintojaksoesite klikkaamalla opintojakson sinistä koodilinkkiä.
3. Valitse opintojaksoesitteellä välilehti ''korvaavuudet''.
4. Korvaavuudet - välilehdellä valitse ”Siirry hakemukseen” kohdan ”Hyväksiluku” alta.
Lisäohjeita korvaavuushakemuksen tekemiseen löydät täältä.

HUOM! Mikäli opiskelija on joutunut keskeyttämään vaihto-opiskelujaksonsa koronaviruksen takia eikä ole voinut suorittaa vaihto-opintojaan suunnitellusti, voi Movi tässä poikkeustilanteessa myöntää kaksi opintopistettä siitä, että opiskelija on ollut vaihtoyliopistossa opiskelemassa tammi-helmi/maaliskuun 2020 ajan, vaikka hän ei ole saanut virallisesti opintoja suoritettua. Opiskelija hakee vieraalla kielellä opiskelun perusteella hyväksilukua Movilta ja liittää hakemukseen lyhyen kuvauksen vaihto-opiskelujaksonsa opintojen vaiheesta ja opiskelusuunnitelmasta.

 

2. Ulkomaisesta työharjoittelusta voidaan myöntää korvaavuuksia tapauskohtaisesti. Opiskelijan on ennen työharjoitteluun lähtöään otettava yhteyttä ao. kielen lehtoriin ja neuvoteltava hänen kanssaan miten työharjoittelu raportoidaan sekä miten todentaa ja reflektoida kielen käyttöä ja kielitaidon kehittymistä työharjoittelun aikana.

III Muulla tavoin hankitun viestintä- ja kieliosaamisen hyväksilukeminen

Vain Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelija voi hyväksilukea osaksi opintojaan myös muutoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista, joka täyttää suoritettavan tutkinnon tai sen osan osaamistavoitteet (opinnollistaminen). Viestintä- ja kieliopinnoissa muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukua voidaan käyttää vain tutkintovaatimuksien pakollisiin nimettyihin opintojaksoihin (kirjoitusviestintä, puheviestintä, ruotsi, englanti/ensimmäinen vieras kieli),  ei siis vapaasti valittaviin tai toiseen vieraaseen kieleen sisältyviin opintojaksoihin.

Muulla tavoin hankittua osaamista verrataan opintojakson tai –kokonaisuuden osaamistavoitteisiin. Mikäli osaaminen ja osaamistavoitteet vastaavat toisiaan, voidaan korvaavuus myöntää. Osaamisen todentamisessa voidaan käyttää todistuksia, tenttejä, portfoliota, esseitä, haastatteluja tai muita soveltuvia menettelyjä. AHOT-päätöksen tekijä määrittelee tarkemmat menettelyt osaamisen osoittamiseen. 

 

IV Erityishuomioita

Jyväskylän yliopistossa vain maisterin tutkinnon suorittavat

Alempaan korkeakoulututkintoon sisältyneillä viestintä- ja kieliopinnoilla ei voi korvata maisterin tutkintoon vaadittavia kieli- ja viestintäopintoja. Poikkeuksena ulkomailla suoritetut alemmat tutkinnot, joiden perusteella voidaan hyväksilukuja myöntää tapauskohtaisesti.

Sopimus hyväksiluvusta

Jos haluat suorittaa Jyväskylän yliopiston tutkintoihin sisältyviä viestintä- ja kieliopintoja muualla, kannattaa kysyä etukäteen kurssin vastaavuutta Movista. Avoimen yliopiston ja kesäyliopistojen ohjelmassa kurssien vastaavuudesta usein mainitaankin, mutta muiden järjestäjien kursseja voidaan hyväksyä vain, jos niiden tasosta ja sisällöstä on riittävät tiedot.

Hyväksiluvun oikaisupyyntö

Hyväksilukupäätökseen tyytymätön voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Oikaisua pyydetään päätöksen tehneeltä henkilöltä. Oikaisupyynnössä on eriteltävä, mihin päätöksen kohtaan ja millä perusteilla oikaisua haetaan.

Kirjallinen päätös oikaisupyyntöön tehdään kuukauden kuluessa oikaisupyynnön jättämisestä.  Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea siihen oikaisua yliopiston muutoksenhakulautakunnalta. Opiskelija voi hakea oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisupyyntö toimitetaan yliopiston kirjaamoon. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Lue lisää hyväksiluvusta

Aiemmin hankitun osaamisen hyväksiluku (AHOT)