Kypsyysnäyteohjeet

Mikä kypsyysnäyte eli maturiteetti on?

Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen sekä kandidaatin että maisterin tutkinnossa. Maisterintutkinnossa suoritettavan kypsyysnäytteen käytännöt vaihtelevat laitoksittain.

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tutkielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan. Suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saanut opiskelija osoittaa samalla erinomaisen kielitaitonsa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä.

Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten, jos hän on jo osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.

Englanninkielisissä ohjelmissa kypsyysnäyte kirjoitetaan pääsääntöisesti englannin kielellä. Poikkeuksena opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä suomen tai ruotsin kielellä, mutta joka ei ole osoittanut kielitaitoaan em. kielissä alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvalla kypsyysnäytteellä. Tällöin kypsyysnäyte kirjoitetaan koulusivistyskielellä. Jos opiskelijan koulusivistyskieli on ollut muu kuin suomi tai ruotsi, kypsyysnäyte voidaan kirjoittaa joko suomen tai ruotsin kielellä, mikäli kielitaito on riittävällä tasolla, tai englannin kielellä.

Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 43§

Miten kypsyysnäytteen voi suorittaa?

Kypsyysnäytteen voi suorittaa kahdella eri tavalla: opintojaksolla tai tenttitilaisuudessa kirjoitettavana kypsyysnäytteenä. Näillä sivuilla on molemmista tavoista tarkempaa tietoa. Kypsyysnäyte on osassa tiedekuntia yhden opintopisteen laajuinen, mutta osassa sen katsotaan sisältyvän tutkintokokonaisuuteen. 

Opintojaksolla kirjoitettava kypsyysnäyte tarkoittaa kypsyysnäytettä, joka kirjoitetaan osana Movin tutkimusviestinnän opintojaksoa. Tämä tarkoittaa sitä, että tentissä kirjoitettavan kypsyysnäytteen sijaan opiskelijan kypsyysnäytteenä tarkastellaan kieliasun näkökulmasta hänen kandidaatintutkielmansa osaa tai siihen kiinteästi liittyvää tekstiä. Opintojaksolla kirjoitettava kypsyysnäyte arvioidaan kieliasun näkökulmasta kypsyysnäytteen kielentarkastuksen kriteereitä soveltaen.

Tenttitilaisuudessa kirjoitettava kypsyysnäyte on tekstilajiltaan esseetyyppinen kirjoitelma eli pohtiva asiantuntijateksti. Tämä tarkoittaa, että kypsyysnäyte ei ole esimerkiksi tenttivastaus, mielipidekirjoitus, pakina eikä kuvaus tai raportti tutkimusprosessista, kirjoitetusta tutkielmasta eikä tutkimussuunnitelmasta. Kypsyysnäyte pohjautuu tavallisesti pääaineen tutkielmaan. Erityistapauksessa kyseeseen voi tulla muu kuin tutkielma, yleensä opinnäytetyön alaan kuuluvan kirjallisuus. Kypsyysnäytteen aiheet antaa oppiaineen edustaja – normaalisti opinnäytetyön ohjaaja. 

Lukivaikeus otetaan huomioon kypsyysnäytteen suoritusjärjestelyissä ja kielentarkastuksessa. Tätä varten opiskelijan on toimitettava virallinen lausunto lukivaikeudestaan laitoksen tai oppiaineen edustajalle. Jos opiskelija haluaa, että lukivaikeus otetaan huomioon kielentarkastuksessa, lausunto tulee lähettää myös osoitteeseen kypsyysnaytteet-movi@jyu.fi. Lausunto kannattaa lähettää ns. turvapostina, koska se sisältää luottamuksellisia tietoja.

Milloin kypsyysnäyte suoritetaan?

Kypsyysnäyte suoritetaan kandidaatin- ja maisterinopintojen loppuvaiheessa. Opintojaksolla kirjoitettava eli tutkimusviestinnän opintojakson yhteydessä suoritettava kypsyysnäyte ajoittuu kandidaatinseminaarin yhteyteen. Tentissä kirjoitettavan kypsyysnäytteen voi kirjoittaa tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä. Mahdollisia ovat myös muut laitoksen tai oppiaineen erikseen järjestämät valvotut tenttitilaisuudet. Kypsyysnäytteen voi kirjoittaa myös e-tenttinä

Miten kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan?

Opintojaksolla kirjoitettavaan kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan opintojakson opettajalle opintojakson aikana. Tentissä kirjoitettavaan kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla tiedekuntien, laitosten ja oppiaineiden www-sivuilta sekä paperiversiona laitoksesta tai oppiaineesta. E-tenttinä kirjoitettavaan kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan tentaattorille, joka luo opiskelijalle järjestelmään henkilökohtaisen tentin. 

Huom! Suomenkielisen kypsyysnäytteen kirjoittavien opiskelijoiden tulee ilmoittautua Sisussa kypsyysnäytteen kielentarkastukseen saadakseen kypsyysnäytteen kielentarkastuksesta suorituskirjauksen.

Miten kypsyysnäyte arvioidaan?

Kypsyysnäytteen sisällön arvioi oppiaineen edustaja ja kieliasun tarkistaa Movin hyväksymä kielentarkastaja. Jos opiskelija on osoittanut suomen tai ruotsin kielen taitonsa kandidaatintutkinnossa kirjoittamallaan kypsyysnäytteellä, maisteritutkinnossa kirjoitetun kypsyysnäytteen voi tarkistaa niin sisällön kuin kieliasun osalta oppiaineen edustaja.

Opiskelijan kirjoittaessa kypsyysnäytteen muulla kuin koulusivistys- tai äidinkielellään kypsyysnäytteen arvioinnissa korostuvat perehtyneisyys tutkielman alaan ja akateemisen kirjoitustyylin hallinta.

Kypsyysnäyte arvioidaan kaksiportaisella asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksyminen edellyttää, että kypsyysnäyte on hyväksytty niin sisällön kuin kieliasun puolesta.

Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 44§

Opintojaksolla kirjoitettavan kypsyysnäytteen kielen arviointikriteerit näet täältä ja tentissä kirjoitettavan kypsyysnäytteen kielen arviointikriteerit täältä

Jos kypsyysnäyte hylätään, opiskelija voi pyytää hylkäämisen perusteluja tarkastajilta. Kieliasultaan hylätystä kypsyysnäytteestä opiskelija saa aina lausunnon, joka sisältää hylkäämisperusteet ja ohjeistuksen tekstin heikkouksien korjaamiseksi. Kypsyysnäytteen voi suorittaa uudestaan joko tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä, muussa sovitussa valvotussa tenttitilaisuudessa, e-tenttinä tai opintojaksolla kirjoitettavana kypsyysnäytteenä.

Miten saan tietää kypsyysnäytteen tuloksen?

Kypsyysnäytteen tuloksen tiedottamisessa eri tiedekunnissa, laitoksissa ja oppiaineissa on erilaisia käytänteitä.

Kypsyysnäytteen kielentarkastuksen tuloksen voi tarkastaa Sisusta. Kypsyysnäytteen kielentarkastuksen tulos näkyy opiskelijan suoritustiedoissa osasuorituksena kunnes myös kypsyysnäytteen sisällön osuus on kirjattu hyväksytyksi. Tämän jälkeen kypsyysnäytteen kielentarkastuksen osasuoritus koostuu tutkinto-ohjelmakohtaisen kypsyysnäyteopintojakson osaksi.