Tenttiohjeet

 1. Saavu tenttiin ajoissa – tentit alkavat tasatunnein.
 2. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.
 3. Laukut ja puhelimet on jätettävä tenttisalin ulkopuolelle tai salin seinustoille.
 4. Istumapaikalle otetaan mukaan vain kirjoitusvälineet, sovittu muu materiaali ja henkilöllisyystodistus.
 5. Tenttijät, joilla saa olla mukana sanakirja tai tentittävä aineisto, sijoitetaan salin etuosaan.
 6. Saat tenttimateriaalin.
 7. Vastaamisen saa aloittaa vasta valvojan annettua siihen luvan.
 8. Tentin kesto on 2-4 tuntia tentistä riippuen.
 9. Tenttiaika lasketaan alkavaksi kun kaikki tenttijät ovat saaneet tenttimateriaalinsa.
 10. Tentin alkamis- ja loppumisaika merkitään taululle.
 11. Tentistä saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta. Tämän ajan kuluessa tenttisaliin saapuneilla on oikeus osallistua tenttiin. 

Tenttivastauspaperiin kirjataan seuraavat tiedot

 • Tenttipäivä
 • Suku- ja etunimi
 • Henkilötunnus
 • Tentittävän opintojakson nimi ja koodi

Tentistä poistuessa on palautettava tenttikuoressa kaikki tentissä käytetyt paperit.

Tenttitilaisuudessa havaittu vilppi

(Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö luku 6 § 24) 
"Opiskelijan, joka kuulustelussa syyllistyy vilppiin, voi valvoja välittömästi poistaa kuulustelutilasta, ja hänen suorituksensa hylätään. Opintosuoritus hylätään myös silloin, kun vilppi havaitaan vasta kuulustelun jälkeen."

Tenttitulokset

Tenttisuoritusten tulokset annetaan kahden viikon kuluttua siitä, kun opettaja on saanut suoritukset arvioitavakseen. Suoritukset viedään opintorekisteriin (JORE). Tuloksia ei anneta puhelimitse. 

(Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö luku 11 § 49)
"Opiskelija, joka on tyytymätön muun opintosuorituksen kuin syventävien opintojen tutkielman, lisensiaatintutkimuksen tai väitöskirjan arvosteluun, voi pyytää siihen suullisesti
tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14
päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun
tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.
Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi saattaa asian tiedekunnan
tutkintolautakunnan tai erillis‐ ja palvelulaitoksen johtajan käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa
siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon."