Kielikohtaiset viestintä- ja kieliopinnot - Tietojärjestelmätieteiden kandidaattiohjelma

Kielikohtaiset (aiempien tutkintovaatimusten mukaiset) viestintä- ja kieliopinnot

Opiskelijat, joilla on jo aiempia oppiaineen ja/tai viestintä- ja kieliopintoja suoritettuna esimerkiksi avoimessa yliopistossa tai toisessa korkeakoulussa, suorittavat kandidaatin tutkintoon kuuluvat viestintä- ja kieliopintonsa aiempien tutkintovaatimusten mukaisina ns. kielikohtaisina viestintä- ja kieliopintoina.

Informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijat suorittavat kandidaatin tutkintoon 10-20 op viestintä- ja kieliopintoja koulutusohjelman tutkintovaatimusten mukaisesti.

Tietojärjestelmätieteiden kandidaattiohjelma (20 op)

 • Vieras kieli, 10 op (ei kuitenkaan alkeis- tai jatkoopintojaksoja eikä peruskielitaitoa täydentäviä opintojakso; ts. vain opintojaksot, jotka edellyttävät lukion lyhyen oppimäärän suorittamista vastaavaa kielitaitoa)
 • Toinen kotimainen kieli, 4 op
 • Äidinkielen viestintä, 6 op koostuen seuraavista opinnoista:

  • XYHI002 Äidinkielen tiedeviestintä IT-alalla (kandidaattiseminaarin yhteydessä) 2 op

   (opintojakso ei ole enää opetusohjelmassa) tai XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op sekä

  • Valinnaisia äidinkielen opintoja 3-4 op

Äidinkielen viestintä

Suomi

Voit suorittaa äidinkielen kirjoitusviestinnän opinnoista 2 opintopistettä joko opintojaksolla Äidinkielen tiedeviestintä IT-alalla (XYHI002, opintojakso ei ole enää opetusohjelmassa), joka tukee kandidaattiseminaarin työskentelyä ja tutkielmasi valmistumista, tai jollakin muulla akateemisen tason kirjoitusviestinnän opinnoilla, esimerkiksi verkkoopintojaksolla Tutkimusviestinnän perusteet (XKVX009) tai Kirjoitusviestinnän perusteet (XKV0201, 3 op) -opintojaksolla. Loput 3 - 4 opintopistettä voit suorittaa erityisesti IT-alan opiskelijoille suunnatuilla kirjoitus- ja puheviestinnän yhteisillä XYHI-opinnoilla tai erillisillä kirjoitus- ja puheviestinnän opintojaksoilla. Äidinkielen viestinnän opinnot on hyvä aloittaa jo ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Äidinkielen kirjoitus- ja puheviestinnän opintoja voit liittää myös valinnaisina viestintä- ja kieliopintoina tutkintoosi. Valitse opinnot omien kehittymistarpeidesi mukaan. Esimerkiksi jos haluat varmuutta esiintymiseesi, niin valitse Esiintymisvarmuuden kehittämisen opintojakso (XPV0024) tai Esiintymistaito (XPV0015). Mikäli kirjoittaminen on sinulle haasteellista, voi opintojakso Tukea kirjoittamiseen (XKVX004) auttaa sinua kirjoittamiseen liittyvien pulmien ratkaisussa. Jos taasen haluat paneutua tekstien viimeistelyyn, voit suorittaa Kielenhuollon luennot (XKV0024). Mahdollisuus yhteistyö- ja neuvottelutaitojen kehittämiseen löytyy opintojaksolta Puheviestintä/Neuvottelutaito (XPV0011)

Kirjoitusviestintä

Opintojen alkuvaihe:

 • XYHI001 Viestintätaidot IT-alalla (2 op), (opintojakso ei ole enää opetusohjelmassa) tai
 • XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet (3 op)

Kandidaatintutkielman kirjoittamisvaihe:

 • XYHI002 Äidinkielen tiedeviestintä IT-alalla (2 op) (opintojakso ei ole enää opetusohjelmassa) tai
 • XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet (3 op)

Esimerkkejä valinnaisista kirjoitusviestinnän opintojaksoista:

 • XKV0024 Kielenhuollon luennot (3 op)
 • XKVX002 Työelämän tekstitaidot (4 op)
 • XKVX008 Luova kirjoittaminen - fiktion työstäminen ja luovan prosessin hallinta (3 op)
 • XKVX1000 Omien tekstien ohjausryhmä, 1 op

Puheviestintä

Tutkintoon liitettäväksi puheviestinnän opintojaksoksi suositellaan

 • XPV0018 Puheviestinnän perusteet (2-3 op) -opintojaksoa

Esimerkkejä muista puheviestinnän opintojaksoista, joita voit liittää myös valinnaisiin viestintä- ja kieliopintoihin:

 • XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (3 op)
 • XPV0015 Esiintymistaito (3 op)
 • XPV0011 Puheviestintä/Neuvottelutaito (4 op)
 • XPV0012 Äänenkäyttö (3 op)
 • XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta (3 op)
 • XPVX003 Työelämän viestintätaidot (3 op)
 • XPVX005 Esimiehen vuorovaikutusosaaminen (4 op)
 • XPV0021 Työelämäviestintää monikulttuurisessa ryhmässä (3 op)


Ruotsi

Mikäli sivistyskielesi on ollut ruotsi, ota yhteyttä Movin ruotsin lehtori Camilla Jauhojärvi-Koskeloon (camilla.jauhojarvi-koskelo@jyu.fi).

Toinen kotimainen kieli

"Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa (...) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta." (Asetus yliopistojen tutkinn.

Ruotsi

Toisen kotimaisen kielen opintojakson suoritat opintojaksolla Svenska för systemvetare (4 op). Mikäli alakohtainen kielitaitosi on hyvä, voit suorittaa toisen kotimaisen kielen opintojakson myös korvaavana kokeena.

Ruotsin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset merkitään opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (TT/HT). SISU-järjestelmässä opintojakso on tästä syystä jaettu kahdelle opintojaksonimikkeelle, ilmoittautuminen sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.

Opintojaksokoodit ja -nimet:

 • XRUI002 Svenska för systemvetare / skriftlig, 2 op
 • XRUI902 Svenska för systemvetare / muntlig, 2 op

Suomi

Mikäli äidinkielesi/koulukielesi on ruotsi, ota yhteyttä suomi toisena kielenä -opettaja Tuija Lehtoseen (tuija.lehtonen@jyu.fi).

 

movi_merkki_oranssi.jpg

Vieras kieli

Tutkintoosi kuuluu vähintään yhdestä vieraasta kielestä sellainen taito, joka mahdollistaa oman alasi kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Useimmiten opiskelijat suorittavat vieraan kielen opinnot englannin kielessä. Mikäli vieras kielesi on jokin muu kuin englanti, niin ota yhteyttä asianomaisen kielen lehtoriin ja neuvottele hänen kanssaan vaadittavien opintojen suoritustavoista.

Englanti

Suosittelemme, että aloitat englannin kielen opinnot jo ensimmäisenä opiskeluvuonna XENI001 Academic Reading –opintojaksolla, joka perehdyttää oman alasi tieteellisen tekstin lukemiseen. Suullista kielitaitoasi harjoitat toisena opiskeluvuotena XENI003 Communication Skills –opintojaksolla ja kolmantena opiskeluvuonna suoritat alasi tieteellistä suullista ja kirjallista raportointia harjoittavan XENI005 Professional Reporting –opintojakson. Opintojakson suorittaminen edellyttää hyvää kielitaitoa. Mikäli alakohtainen kielitaitosi on hyvä, voit suorittaa opintojaksot myös korvaavana kokeena.

Opintojaksot ja koodit:

Englannin kielen suoritat

 • XENI001 Academic Reading (2-3 op) ja
 • XENI003 Communication Skills (3 op) ja
 • XENI005 Professional Reporting (4 op) -opintojaksoilla


Seppo-Movi-opiskelijat.jpg

Valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot

Tutkintoon pakollisina kuuluvien viestintä- ja kieliopintojen lisäksi voit kehittää ja laajentaa kielellistä ja viestinnällistä osaamistasi valinnaisilla viestintä- ja kieliopinnoilla. Näihin käyvät äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten akateemisen tason kurssit. Voit liittää tutkintoosi valinnaisina opintoina myös valmentavat opintojaksot, joilla kehität osaamistasi ennen tutkintoon pakollisena kuuluvalle opintojaksolle osallistumista. Valinnaisina opintoina voit myös suorittaa peruskielitaidon opintoja niissä kielissä, joita et ole aiemmin opiskellut. Valitse viestintä- ja kieliopintosi siten, että saavutat mahdollisimman monipuolisen viestinnällisen ja kielellisen osaamisen, ja aseta tavoitteesi työelämän vaatimuksia vastaaviksi. Lisätietoja löydät Movin verkkosivuilta, https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta.

Esimerkkejä valinnaisista viestintä- ja kieliopinnoista


Valmentavat opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/valmentavat

 • XKVX004 Tukea kirjoittamiseen (2 op). Yliopisto-opintoihin valmentava kurssi.
 • XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (3 op)
 • XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen (1 op)
 • XENX1000 Gaining confidence in English (1 op)Monikielisyyttä ja –kulttuurisuutta kehittävät opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/monikielisyys

 • XYHX009 Kulttuurienväliset työelämävalmiudet (2-3 op)
 • XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication (3-5 op)

 


Puhe- ja kirjoitusviestinnän opinnot

Puhe- ja kirjoitusviestinnän opinnoilla voit kehittää viestinnällistä osaamistasi mm. työelämätarpeisiin

 • XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito (4 op)
 • XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus (3-5 op)
 • XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö (3-5 op)
 • XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen (3-5 op)
 • XKV0024 Kielenhuollon luennot (3 op)
 • XKVX002 Työelämän tekstitaidot (4 op)

Muut viestintä- ja kieliopintojaksot

Muusta Movin viestintä- ja kieliopintotarjonnasta, 16 eri kieltä sisältäen esim. japanin ja kiinan kielen opintojaksoja, löydät Movin verkkosivuilta https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta.