Kielikohtaiset viestintä- ja kieliopinnot - Tietotekniikan ja koulutusteknologian kandidaattiohjelma

Kielikohtaiset (aiempien tutkintovaatimusten mukaiset) viestintä- ja kieliopinnot

Opiskelijat, joilla on jo aiempia oppiaineen ja/tai viestintä- ja kieliopintoja suoritettuna esimerkiksi avoimessa yliopistossa tai toisessa korkeakoulussa, suorittavat kandidaatin tutkintoon kuuluvat viestintä- ja kieliopintonsa aiempien tutkintovaatimusten mukaisina ns. kielikohtaisina viestintä- ja kieliopintoina.

Informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijat suorittavat kandidaatin tutkintoon 10-20 op viestintä- ja kieliopintoja koulutusohjelman tutkintovaatimusten mukaisesti.

Tietotekniikan ja koulutusteknologian kandidaattiohjelma (10 op)

 • äidinkielen puhe- tai kirjoitusviestintää 2 op
 • toista kotimaista kieltä 2 op (laki 424/2003, asetus 481/2003)
 • vierasta kieltä 2 op
 • valinnaisia tieteellisen viestinnän opintoja 4 op (suositellaan integroituja puhe- ja kirjoitusviestinnän opintojaksoja; ei alkeis-/täydentäviä opintojaksoja)

Äidinkielen viestintä

Suomi

Äidinkielen viestinnän opinnot suositellaan aloitettavaksi jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Voit suorittaa erityisesti IT-alan opiskelijoille suunnatuilla tai kaikkien tiedekuntien opiskelijoille tarkoitetuilla kirjoitus- ja/tai puheviestinnän opintojaksoilla. Viestintätaidot IT-alalla (XYHI001) ja XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet (XKV0201) tukee opintojesi alkuvaihetta ja oppimistaitojesi kehittymistä. Kandidaattiseminaariin integroitu Äidinkielen tiedeviestintä IT-alalla -opintojakso (XYHI002) tukee seminaarityöskentelyä ja tutkielmasi valmistumista.

Äidinkielen kirjoitus- ja puheviestinnän opintoja voit liittää myös valinnaisina viestintä- ja kieliopintoina tutkintoosi. Valitse opinnot omien kehittymistarpeidesi mukaan. Esimerkiksi jos haluat varmuutta esiintymiseesi, niin valitse Esiintymisvarmuuden kehittämisen opintojakso (XPV0024) tai Esiintymistaidon opintojakso (XPV0015). Mikäli kirjoittaminen on sinulle haasteellista, voi opintojakso Tukea kirjoittamiseen (XKVX004) auttaa sinua kirjoittamiseen liittyvien pulmien ratkaisussa.

Kirjoitusviestintä

Opintojen alkuvaihe:

 • XYHI001 Viestintätaidot IT-alalla (2 op) tai
 • XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet (3 op)

Kandidaatintutkielman kirjoittamisvaihe:

 • XYHI002 Äidinkielen tiedeviestintä IT-alalla (2 op) tai
 • XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet (3 op)

Esimerkkejä valinnaisista kirjoitusviestinnän opintojaksoista:

 • XKV0024 Kielenhuollon luennot (3 op)
 • XKVX002 Työelämän tekstitaidot (4 op)
 • XKVX008 Luova kirjoittaminen - fiktion työstäminen ja luovan prosessin hallinta (3 op)
 • XKVX1000 Omien tekstien ohjausryhmä (1 op)

Puheviestintä

Tutkintoon liitettäväksi puheviestinnän opintojaksoksi suositellaan

 • XPV0018 Puheviestinnän perusteet (2-3 op) -opintojaksoa

Esimerkkejä muista puheviestinnän opintojaksoista, joita voit liittää myös valinnaisiin viestintä- ja kieliopintoihin:

 • XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (3 op)
 • XPV0015 Esiintymistaito (3 op)
 • XPV0011 Puheviestintä/Neuvottelutaito (4 op)
 • XPV0012 Äänenkäyttö (3 op)
 • XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta (3 op)
 • XPVX003 Työelämän viestintätaidot (3 op)
 • XPVX005 Esimiehen vuorovaikutusosaaminen (4 op)
 • XPV0021 Työelämäviestintää monikulttuurisessa ryhmässä (3 op)


Ruotsi

Mikäli sivistyskielesi on ollut ruotsi, ota yhteyttä Movin ruotsin lehtori Camilla Jauhojärvi-Koskeloon (camilla.jauhojarvi-koskelo@jyu.fi).

Toinen kotimainen kieli

"Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa (...) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta." (Asetus yliopistojen tutkinn.

Ruotsi

Toisen kotimaisen kielen opintojakson suoritat opintojaksolla Svenska för datatekniker (2 op). Mikäli alakohtainen kielitaitosi on hyvä, voit suorittaa opintojakson myös korvaavana kokeena.

Ruotsin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset merkitään opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (TT/HT). SISU-järjestelmässä opintojakso on tästä syystä jaettu kahdelle nimikkeelle, vaikka opinnot i suoritetaan yhtenä opintojaksona. Ilmoittautuminen sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.

Opintojaksot ja koodit:

 

 • XRUI003 Svenska för datatekniker / skriftlig, 1 op
 • XRUI903 Svenska för datatekniker / muntlig, 1 op

Suomi

Mikäli äidinkielesi/koulukielesi on ruotsi, ota yhteyttä suomi toisena kielenä -opettaja Tuija Lehtoseen (tuija.lehtonen@jyu.fi).

 

movi_merkki_oranssi.jpg

Vieras kieli

Suosittelemme, että aloitat englannin kielen opinnot jo ensimmäisenä opiskeluvuonna XENI001 Academic Reading –opintojaksolla, joka perehdyttää oman alasi tieteellisen tekstin lukemiseen. Suullista kielitaitoasi harjoitat toisena tai kolmantena opiskeluvuotena XENI003 Communication Skills –opintojaksolla. Opintojakson suorittaminen edellyttää hyvää kielitaitoa. Mikäli alakohtainen kielitaitosi on hyvä, voit suorittaa opintojaksot myös korvaavana kokeena. Mikäli vieras kielesi on muu kuin englanti, niin ota yhteyttä ko. kielen lehtoriin Movissa.

Opintojaksot ja koodit:

Englannin kielen suoritat

 • XENI001 Academic Reading -opintojaksolla (2-3 op) tai
 • XENI003 Communication Skills -opintojaksolla (3 op)


Seppo-Movi-opiskelijat.jpg

Valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot

Tutkintoon pakollisina kuuluvien viestintä- ja kieliopintojen lisäksi voit kehittää ja laajentaa kielellistä ja viestinnällistä osaamistasi valinnaisilla viestintä- ja kieliopinnoilla. Näihin käyvät äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten akateemisen tason opintojaksot. Voit liittää tutkintoosi valinnaisina opintoina myös valmentavat opintojaksot, joilla kehität osaamistasi ennen tutkintoon pakollisena kuuluvalle opintojaksolle osallistumista. Valinnaisina opintoina voit myös suorittaa peruskielitaidon opintoja niissä kielissä, joita et ole aiemmin opiskellut. Valitse viestintä- ja kieliopintosi siten, että saavutat mahdollisimman monipuolisen viestinnällisen ja kielellisen osaamisen, ja aseta tavoitteesi työelämän vaatimuksia vastaaviksi. Lisätietoja löydät Movin verkkosivuilta, https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta.

Esimerkkejä valinnaisista viestintä- ja kieliopinnoista


Valmentavat opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/valmentavat

 • XKVX004 Tukea kirjoittamiseen (2 op). Yliopisto-opintoihin valmentava opintojakso.
 • XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (3 op)
 • XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen (1 op)
 • XENX1000 Gaining confidence in English (1 op)Monikielisyyttä ja –kulttuurisuutta kehittävät opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/monikielisyys

 • XYHX009 Kulttuurienväliset työelämävalmiudet (2-3 op)
 • XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication (3-5 op)

 


Puhe- ja kirjoitusviestinnän opinnot

Puhe- ja kirjoitusviestinnän opinnoilla voit kehittää viestinnällistä osaamistasi mm. työelämätarpeisiin

 • XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito (4 op)
 • XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus (3-5 op)
 • XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö (3-5 op)
 • XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen (3-5 op)
 • XKV0024 Kielenhuollon luennot (3 op)
  XKVX002 Työelämän tekstitaidot (4 op)

Muut viestintä- ja kieliopintojaksot

Muusta Movin viestintä- ja kieliopintotarjonnasta, 16 eri kieltä sisältäen esim. japanin ja kiinan kielen opintojaksoja, löydät Movin verkkosivuilta https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta.