Kielikohtaiset viestintä- ja kieliopinnot

Kielikohtaiset (aiempien tutkintovaatimusten mukaiset) viestintä- ja kieliopinnot 

Opiskelijat, joilla on jo aiempia oppiaineen ja/tai viestintä- ja kieliopintoja suoritettuna esimerkiksi avoimessa yliopistossa tai toisessa korkeakoulussa, suorittavat kandidaatin tutkintoon kuuluvat viestintä- ja kieliopintonsa aiempien tutkintovaatimusten mukaisina ns. kielikohtaisina viestintä- ja kieliopintoina.

Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa suoritat 12 op viestintä- ja kieliopintoja alempaan tutkintoosi koulutusohjelmasi tutkintovaatimusten mukaisesti.

Näihin on sisällyttävä:

 • kirjoitusviestintää 3 op
 • puheviestintää 2 op
 • toista kotimaista kieltä 3 op (laki 424/2003, asetus 481/2003)
 • vierasta kieltä 4 op

 

Äidinkielen viestintä

Suomi

Kandidaatintutkintoosi kuuluvan äidinkielen viestinnän opintojakson voit suorittaa alla luetelluilla opintojaksoilla koulutusohjelmasi mukaisesti. Voit myös täydentää osaamistasi muilla kirjoitus- ja puheviestinnän valinnaisilla opintojaksoilla.

Kirjoitusviestintä

Liikuntatieteelliset alat:

 • XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet, 3 op (1. tai 2. vuoden opiskelijoille) TAI
 • XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet, 3 op (kandidaattitutkielman kirjoittajille)

Terveystieteet:

 • XKVL004 Terveystieteiden tutkimusviestintä, 3 op (kandidaattitutkielman kirjoittajille)
 • XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet, 3 op (kandidaattitutkielman kirjoittajille)

Esimerkkejä valinnaisista kirjoitusviestinnän opintojaksoista:

 • XKVX004 Tukea kirjoittamiseen (2 op), yliopisto-opintoihin valmentava opintojakso
 • XKV0024 Kielenhuollon luennot (3 op)
 • XKVX1000 Omien tekstien ohjausryhmä, 1 op

Puheviestintä

Kandidaatin tutkintoon kuuluvan puheviestinnän suoritat opintojaksolla

 • XPV0018 Puheviestinnän perusteet (2-3 op)

Esimerkkejä valinnaista puheviestinnän opintojaksoista:

 • XPV0015 Esiintymistaito (3 op)
 • XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito (4 op)
 • XPV0012 Äänenkäyttö (3 op)

Ruotsi

Mikäli sivistyskielesi on ollut ruotsi, ota yhteyttä Movin ruotsin lehtori Camilla Jauhojärvi-Koskeloon (camilla.jauhojarvi-koskelo@jyu.fi).

 

Toinen kotimainen kieli

"Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa (...) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta." (Asetus yliopistojen tutkinnoista 19.8.2004)

Ruotsi

Toisen kotimaisen kielen opintojakson suoritat opintojaksolla Svenska för idrotts- och hälsovetare / skriftlig, muntlig (3 op). Mikäli alakohtainen kielitaitosi on hyvä, voit suorittaa opintojakson myös korvaavana kokeena.

Ruotsin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset merkitään opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (TT/HT). SISU-järjestelmässä opintojakso on tästä syystä jaettu kahdelle opintojaksonimikkeelle (skriftlig/muntlig), vaikka opintojakso suoritetaan yhtenä opintojaksona. Ilmoittautuminen sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.

Opintojaksokoodit ja -nimet: 

 • XRUL1001 Svenska för idrotts- och hälsovetare / skriftlig 1 op
 • XRUL9001 Svenska för idrotts- och hälsovetare / muntlig / 2 op

Suomi

Mikäli toinen kotimainen kielesi on suomi, ota yhteyttä Moviin.

                        Seppo-Movi-opiskelijat.jpg

Vieras kieli

Vieraan kielen suoritat oman alan tekstin ymmärtämisen ja suullisen kielitaidon opintojaksoilla tai mikäli alakohtainen kielitaitosi on hyvä, voit suorittaa vaadittavat opintojaksot myös korvaavilla kokeilla. Opintojaksojen suorittaminen edellyttää hyvää kielitaitoa: lähtötasona vaaditaan lukion A-kielen oppimäärä tai vastaavat tiedot. Jos vieras kielesi on muu kuin englanti, ota yhteyttä ao. kielen lehtoriin Movissa ja sovi hänen kanssaan opintojen suorittamisesta.

Englanti

Englannin kielen suoritat

 • XENL001 Academic Reading -opintojaksolla (2 op) ja
 • XENL003 Communication Skills -opintojaksolla (2 op)

Valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot

Pakollisten viestintä- ja kieliopintojen lisäksi voit kehittää viestinnällistä ja kieliosaamistasi movin tarjoamilla valinnaisilla viestintä- ja kieliopinnoilla. Näihin käyvät äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten akateemisen tason opintojaksot. Voit liittää tutkintoosi valinnaisina opintoina myös valmentavat opintojaksot, joilla kehität osaamistasi ennen tutkintoon pakollisena kuuluvalle opintojaksolle osallistumista. Valinnaisina opintoina voit myös suorittaa peruskielitaidon opintoja niissä kielissä, joita et ole aiemmin opiskellut. Valitse viestintä- ja kieliopintosi siten, että saavutat mahdollisimman monipuolisen viestinnällisen ja kielellisen osaamisen, ja aseta tavoitteesi työelämän vaatimuksia vastaaviksi.

Esimerkkejä valinnaisista viestintä- ja kieliopinnoista:

 
Valmentavat opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/valmentavat

 • XKVX004 Tukea kirjoittamiseen (2 op). Yliopisto-opintoihin valmentava opintojakso.
 • XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (3 op)
 • XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen (1 op)
 • XENX1000 Gaining confidence in English (1 op)


Monikielisyyttä ja –kulttuurisuutta kehittävät opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/monikielisyys

 • XYHX009 Kulttuurienväliset työelämävalmiudet (2-3 op)
 • XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication (3-5 op)

Kirjoitus- ja puheviestinnän opinnot

Äidinkielen kirjoitus- ja puheviestinnän opinnoilla voit kehittää viestinnällisen osaamistasi muun muassa opiskelun ja työelämän tarpeisiin
https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/puheviestinta

 • XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta (3 op)
 • XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito (4 op)
 • XPVX003 Työelämän viestintätaidot (4-5 op)
 • XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus (3-5 op)
 • XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö (3-5 op)
 • XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen (3-5 op)

Muut viestintä- ja kieliopintojaksot

Muusta movin viestintä- ja kieliopintotarjonnasta, 16 eri kieltä sisältäen esim. viittomakielen opintojaksoja, löydät Movin verkkosivuilta https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta.