Kielikohtaiset viestintä- ja kieliopinnot

Kielikohtaiset (aiempien tutkintovaatimusten mukaiset) viestintä- ja kieliopinnot

Opiskelijat, joilla on jo aiempia oppiaineen ja/tai viestintä- ja kieliopintoja suoritettuna esimerkiksi avoimessa yliopistossa tai toisessa korkeakoulussa, suorittavat kandidaatin tutkintoon kuuluvat viestintä- ja kieliopintonsa aiempien tutkintovaatimusten mukaisina ns. kielikohtaisina viestintä- ja kieliopintoina.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritat 8-10 op viestintä- ja kieliopintoja alempaan tutkintoosi koulutusohjelmasi tutkintovaatimusten mukaisesti.


Matematiikan ja tilastotieteen, kemian sekä fysiikan kandidaattiohjelma (8 op)

 • puhe- tai kirjoitusviestintää 2 op
 • toista kotimaista kieltä 2 op (laki 424/2003, asetus 481/2003)
 • vierasta kieltä 2 op

sekä lisäksi 2 op valinnaisia viestintä- ja kieliopintoja tai laajemmat kokonaisuudet pakollisista opintojaksoista niin että vähimmäisopintopistemäärä 8 op täyttyy.


Luonnonvarat ja ympäristö kandidaattiohjelma sekä biologian kandidaattiohjelma (10 op)

 • puhe- tai kirjoitusviestintää 2 op
 • toista kotimaista kieltä 2 op (laki 424/2003, asetus 481/2003)
 • vierasta kieltä 2 op

sekä lisäksi 4 op valinnaisia viestintä- ja kieliopintoja tai laajemmat kokonaisuudet pakollisista opintojaksoista niin että vähimmäisopintopistemäärä 10 op täyttyy.

Tutkintoon pakollisina kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot voit suorittaa Movin opintojaksoilla tai, mikäli alakohtainen kielitaitosi on hyvä, korvaavina kokeina.

Äidinkielen viestintä

Suomi

Tutkintoon kuuluvaksi äidinkielen viestinnän opintojaksoksi voit valita joko kirjoitus- tai puheviestinnän opintojakson. Äidinkielen puheviestinnän opinnot voit aloittaa jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Kirjoitusviestintä suositellaan suoritettavaksi joko opintojen alkuvaiheessa tai kandidaattitutkielman kirjoittamisen yhteydessä.

Kirjoitusviestintä
https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kirjoitusviestinta

Kirjoitusviestinnän voit suorittaa opintojaksoilla:

 • XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet (3 op) opintojen alkuvaiheessa tai
 • XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet (3 op) kandidaattivaiheessa

Puheviestintä
https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/puheviestinta

Puheviestinnän voit suorittaa esimerkiksi XPV0018 Puheviestinnän perusteet (2 op)– opintojaksolla. Puheviestinnän osaamistasi voit kehittää myös alla luetelluilla opintojaksojoilla ja liittää ne joko pakollisiin tai valinnaisiin viestintä- ja kieliopintoihin:

 • XPV0015 Esiintymistaito (3 op)
 • XPV0011 Puheviestintä / neuvottelutaito (4 op)
 • XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta (3 op)
 • XPVX003 Työelämän viestintätaidot (4-5 op)
 • XPVX005 Esimiehen vuorovaikutusosaaminen (4 op)
 • XPV0021 Työelämäviestintää monikulttuurisessa ryhmässä (3 op)

Ruotsi

Mikäli sivistyskielesi on ollut ruotsi, ota yhteyttä Movin ruotsin lehtori Camilla Jauhojärvi-Koskeloon (camilla.jauhojarvi-koskelo@jyu.fi).

Toinen kotimainen kieli

"Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa (...) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta." (Asetus yliopistojen tutkinnoista 19.8.2004)

Ruotsi

Toisen kotimaisen kielen opintojakson suoritat opintojaksolla Svenska för naturvetare och matematiker (2 op). Mikäli alakohtainen kielitaitosi on hyvä, voit suorittaa toisen kotimaisen kielen opintojakson myös korvaavana kokeena.

Ruotsin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset merkitään opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (TT/HT). SISU-järjestelmässä opintojakso on tästä syystä jaettu kahdelle opintojaksonimikkeelle, ilmoittautuminen sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.

Opintojaksokoodit ja -nimet:

 • XRUM002 Svenska för naturvetare och matematiker / skriftlig, 1 op
 • XRUM902 Svenska för naturvetare och matematiker / muntlig, 1 op


Suomi

Mikäli toinen kotimainen kielesi on suomi, ota yhteyttä Moviin.

Vieras kieli

Vieraan kielen suoritat oman alan akateemisen tason opintojaksolla tai mikäli alakohtainen kielitaitosi on hyvä, voit suorittaa tutkintoon vaadittavan pakollisen vieraan kielen opintojakson myös korvaavana kokeena. Opintojaksojen suorittaminen edellyttää hyvää kielitaitoa: lähtötasona vaaditaan lukion A-kielen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Englanti

Englannin kielen vieraana kielenä voit suorittaa opintojaksoilla

 • XENM001 Academic Reading (2 op) tai
 • XENM003 Communication Skills (2 op) –opintojaksoilla.


Espanja

Espanjan kielen vieraana kielenä voit suorittaa

 • XESX1001 Espanjan tekstitaidot (3 op) tai
 • XESX1002 Espanjankielinen vuorovaikutus (2 op) –opintojaksoilla.

Ranska

Ranskan kielen vieraana kielenä voit suorittaa

 • XRAX1001 Ranskan tekstitaidot (3 op) tai
 • XRAX1002 Ranskankielinen vuorovaikutus (2 op) –opintojaksoilla.

Saksa

Saksan kielen vieraana kielenä voit suorittaa

 • XSAX1001 Zentrale Themen des deutschsprachigen Raums (4 op) tai
 • XSA0103 Saksan kielen suullinen taito (3 op) –opintojaksoilla.

 

Venäjä

Venäjän kielen vieraana kielenä voit suorittaa

 • XVEX1001 Venäjän tekstitaidot (3 op) tai
 • XVEX1002 Venäjänkielinen vuorovaikutus (2-3 op) –opintojaksoilla.

Japani

Japanin kielen vieraana kielenä voit suorittaa ainoastaan tekstin ymmärtämisen korvaavana kokeena

 • XJA0010 Japanin tekstikurssi/kielikoe (3 op). Ota yhteyttä yliopistonopettaja Pauliina Takalaan (a.pauliina.takala@jyu.fi).

Valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot

Valinnaisiksi viestintä- ja kieliopinnoiksi käyvät äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten akateemisen tason opintojaksot. Voit liittää tutkintoosi valinnaisina opintoina myös valmentavat opintojaksot, joilla kehität osaamistasi ennen tutkintoon pakollisena kuuluvalle opintojaksolle osallistumista. Valinnaisina opintoina voit myös suorittaa peruskielitaidon opintoja niissä kielissä, joita et ole aiemmin opiskellut. Valitse viestintä- ja kieliopintosi siten, että saavutat mahdollisimman monipuolisen viestinnällisen ja kielellisen osaamisen, ja aseta tavoitteesi työelämän vaatimuksia vastaaviksi. Lisää tietoa löydät Movin verkkosivuilta https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta.

Esimerkkejä valinnaisista viestintä- ja kieliopinnoista


Valmentavat opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/valmentavat

 • XKVX004 Tukea kirjoittamiseen (2 op). Yliopisto-opintoihin valmentava opintojakso.
 • XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (3 op)
 • XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen (1 op)
 • XENX1000 Gaining confidence in English (1 op)

Monikielisyyttä ja –kulttuurisuutta kehittävät opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/monikielisyys

 • XYHX009 Kulttuurienväliset työelämävalmiudet (2-3 op)
 • XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication (3-5 op)

Muut viestintä- ja kieliopintojaksot

Muusta Movin viestintä- ja kieliopintotarjonnasta, 16 eri kieltä sisältäen esim. japanin ja viittomakielen opintojaksoja, löydät Movin verkkosivuilta https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta.

 


Gradun kirjoittamisen tueksi

 • XKVB001 Gradu vauhtiin (2 op)
 • XKVB002 Raakileesta graduksi (2 op)
 • XKVB003 Gradun viimeistely (2 op)

Puhe- ja kirjoitusviestinnän opinnot

Puhe- ja kirjoitusviestinnän opinnoilla voit kehittää viestinnällistä osaamistasi mm. työelämätarpeisiin

 • XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito (4 op)
 • XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus (3-5 op)
 • XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö (3-5 op)
 • XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen (3-5 op)
 • XKV0024 Kielenhuollon luennot (3 op)
 • XKVX002 Työelämän tekstitaidot (4 op)


Seppo-Movi-opiskelijat.jpg