Monikielinen kulttuurienvälinen osaaminen (MoKO)

Kansainvälistymisen myötä monipuolista kielitaitoa ja kulttuurienvälistä osaamista tarvitaan elämän eri osa-alueilla. Työmarkkinoilla hyvä ja monipuolinen kielitaito sekä kulttuurienvälinen osaaminen ja monipuoliset viestintätaidot ovat kilpailuvaltti.

Mikä on MoKO? play with languages kati rantala-lehtola.JPG

MoKO on TODISTUS monikielisestä kulttuurienvälisestä osaamisesta. MoKO antaa Jyväskylän yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille mahdollisuuden nostaa esiin sekä opintojen aikana että muutoin hankitun kansainvälisen osaamisen. 

Jyväskylän yliopisto tarjoaa paljon opintoja, jotka omalta osaltaan tukevat opiskelijan kansainvälistymisvalmiuksia. Kulttuurienvälinen osaaminen ja kielitaito voivat vahvistua lukuisilla kursseilla tai opiskelijan toimiessa esimerkiksi kansainvälisenä tuutorina. Kansainvälistymisvalmiuksia vahvistavat kurssit voivat sisältyä eri opintokokonaisuuksiin tai ne voivat olla myös yksittäisiä kursseja ja/tai kieliopintoja. Kun kielitaitoa ja kulttuurienvälistä osaamista vahvistavat kurssit ovat hajallaan eri opintokokonaisuuksien alla tai irrallisina kursseina tutkintotodistuksessa, henkilön saavuttamaa monikielistä kulttuurienvälistä osaamista voi olla vaikea hahmottaa ja todentaa. MoKOssa nämä opintokokonaisuudet sekä muu osaaminen kootaan yhdeksi todistukseksi. 

Todistusta voi hakea siinä vaiheessa, kun kansainvälistymisvalmiuksia tukevia opintoja on vähintään 25 opintopisteen verran. Ylärajaa MoKOon kerättävillä opintopisteillä ei ole.

Mitä MoKO ei ole?

MoKO ei ole opinto-ohjelma tai opintokokonaisuus, eikä se sinällään käy sivuaineeksi. MoKOn todistus on erillinen varsinaisesta tutkintotodistuksesta ja toimii sen liitteenä. MoKO ei ole pakollinen osa tutkintoa. Huomaathan, että MoKOon koottavista opinnoista kertyvät opintopisteet kirjataan varsinaisen opintosuorituksen yhteyteen, eikä MoKO todistuksen hakeminen siis sinällään liity / vaikuta tutkinnon anomiseen ja valmistumiseen.  

MoKOon sopivat opinnot

1) Ainoa kaikille pakollinen osa MoKOa on johdantokurssi

Kurssin voi suorittaa missä tahansa opintojen vaiheessa. MoKOon voi siis sisällyttää opintoja, jotka on suoritettu jo ennen johdantokurssia.

Huomaathan myös, että MoKOon tulee sisällyttää VÄHINTÄÄN KAHDEN VIERAAN KIELEN yliopisto-opintoja kandidaatin tutkintoon sisältyvien ruotsin ja englannin opintojen lisäksi. (Tutkintoon sisältyvät pakolliset ruotsin ja englannin opinnot eivät siis tule osaksi MOKOa.) Vieraita kieliä tulee olla yhteensä vähintään 10 opintopistettä.

Lisäksi MoKOon voit koota opintoja seuraavilta alueilta:

2) Ulkomailla suoritetut opinnot

3) Kotikansainvälistyminen, jota voi olla: 

  • Omalle ainelaitokselle suoritetut opinnot
  • Muutoin hankittu monikielinen kulttuurienvälinen osaaminen, kuten kansainvälinen järjestö- tai tutortoiminta, kunhan toiminta on tapahtunut opintojesi aikana ja Jyväskylän yliopiston puitteissa.

MoKOn tavoitteena on

  • tukea opiskelijoita kansainvälistymisessä ja kulttuurienvälisessä osaamisessa ja rohkaista heitä käyttämään monipuolista kielivarantoaan
  • rohkaista opiskelijoita osallistumaan monikieliseen ja monikulttuuriseen dialogiin
  • mahdollistaa kotikansainvälistyminen: MoKO tarjoaa vaihtoehdon niille, jotka eivät suorita opintoja ulkomailla.
  • edelleen vahvistaa ja todentaa vaihdossa olleiden opiskelijoiden monikielistä ja kulttuurienvälistä osaamisesta
  • auttaa opiskelijoita rakentamaan looginen kokonaisuus ja näyttö hankitusta monikielisestä ja kulttuurienvälisestä osaamisesta

 

MoKOn kokoaminen

Suoritettuasi 25 opintopistettä kansainvälisyyttä tukevia opintoja voit hakea Movista "Monikielisen kulttuurienvälisen osaamisen" todistusta. Hakuohjeet ja hakulomake löytyvät TÄSTÄ.

Kunkin opiskelijan MoKOn sisällön ja laajuuden määräävät hänen tekemänsä valinnat. MoKOn minimimäärä on 25 opintopistettä ja enimmäismäärää ei ole määritelty. 


Lisätietoja & MoKOn koordinointi