Itsearviointi - Självutvärdering

Baserar sig på den europeiska referensskalan och beskrivningar av nivåerna B1-C1.

Läs- och hörförståelse 

B1

 • Jag kan förstå huvudinnehållet i tydlig allmäspråklig svenska och texter som består av språk som hör till vardag och arbete.
 • Jag kan förstå beskrivningar av händelser, känslor och önskemål i privata sammanhang (t.ex. brev).
 • Om språket talas relativt långsamt och tydligt kan jag förstå många radio- och TV-program om dagsaktuella frågor eller om ämnen av personligt intresse. 

B2

 • Jag kan förstå längre framställningar i t.ex. föreläsningar.
 • Jag kan följa med i mer komplicerad diskussion om ämnet är relativt bekant.
 • Jag kan förstå nyheter och aktuella program på TV samt de flesta filmer där det talas standardspråk.
 • Jag kan läsa artiklar och rapporter som behandlar aktuella problem och som uttrycker attityder och åsikter.
 • Jag kan förstå nutida litterär prosa. 

C1

 • Jag kan lätt förstå TV-program och filmer.
 • Jag kan förstå långa och komplicerade texter och uppfattar skillnader i stil.
 • Jag kan förstå mer utvecklat språk även när det inte är klart strukturerat.
 • Jag kan förstå fackartiklar även inom områden som ligger utanför mina intressen och erfarenheter.  

Muntlig Färdighet  

B1

 • Jag kan binda samman fraser på ett enkelt sätt för att beskriva åsikter, erfarenheter, händelser, drömmar och framtidsplaner.
 • Jag kan berätta en historia eller referera en bok/ film och beskriva mina intryck.
 • Jag kan klara mig i de flesta situationer på resor i länder eller områden där språket talas.
 • Jag kan utan att förbereda mig delta i ett samtal om ämnen som jag är intresserad av eller som hör till vardagslivet, t.ex. familj, fritidsintressen, arbete, resor och aktuella händelser. 

B2

 • Jag kan klart och detaljerat beskriva företeelser inom mina intresse- och erfarenhetsområden.
 • Jag kan samtala så pass flytande och ledigt att jag kan diskutera med infödda på ett naturligt sätt.
 • Jag kan ta aktiv del i diskussioner om välkända ämnen och förklara och försvara mina åsikter. 

C1

 • Jag kan uttrycka mig flytande och spontant utan att söka efter rätt uttryck.
 • Jag kan formulera idéer och åsikter samt anpassa mig efter den person jag talar med.
 • Jag kan klart och detaljerat beskriva komplicerade ämnesområden.
 • Jag kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala, akademiska och professionella ändamål.  

Skriftlig färdighet

B1

 • Jag kan skriva enkel, sammanhängande text om ämnen som är välkända för mig eller av personligt intresse.
 • Jag kan beskriva upplevelser och intryck i privata sammanhang (t.ex. brev). 

B2

 • Jag kan skriva klar och detaljerad text inom mina intresseområden.
 • Jag kan beskriva händelser och erfarenheter i privata sammanhang (t.ex. brev).
 • Jag kan skriva en uppsats eller rapport som förmedlar kunskap och ger skäl för eller emot en viss ståndpunkt. 

C1

 • Jag kan producera klara och väl strukturerade texter med detaljerade synpunkter och förklaringar.
 • Jag kan skriva om komplicerade företeelser i ett brev, en uppsats eller en rapport och motivera för vad jag anser är viktigt.
 • Jag kan välja en stil som är anpassad till den tänkte läsaren. 

Ordförråd och konstruktioner

B1

 • Jag behärskar väl ordförrådet som hör till vardag och arbete.
 • Jag behärskar specialordförråd inom mina intresseområden.
 • Jag behärskar synonymerna och de vanligaste uttrycken i det centralaste ordförrådet.
 • Jag kan använda de vanligaste konstruktionerna men kan ha vissa svårigheter med grammatiken.
 • Modersmålet kan inverka på mitt språk. 

B2

 • Jag har ett tillräckligt ordförråd för att kunna förmedla det väsentligaste även i krävande talsituationer.
 • Jag kan ha vissa svårigheter med att välja/hitta rätta ord/uttryck men jag kan oftast korrigera fel.
 • Jag kan hitta ett sätt att beskriva egenskaper hos olika konkreta saker och föremål istället när jag inte minns det lämpligaste ordet eller uttrycket.
 • Jag behärskar väl ordförrådet inom min bransch.
 • Jag kan använda olika konstruktioner på ett mångsidigt sätt men kan ha ibland svårigheter med komplicerade och sällsynta konstruktioner. 

C1

 • Jag har ett omfattande ordförråd och kan använda idiom och talspråkliga uttryck.
 • Jag behärskar väl ordförrådet inom mina intresse- och erfarenhetsområden.
 • Jag känner igen och kan använda motsatser samt synonymer även till sällsynta ord.
 • Jag behärskar språkliga konstruktioner väl och även om jag ibland har svårigheter med vissa ovanliga strukturer, kan jag korrigera dem själv.