Mötesterminologi

Här hittar du de centrala orden för mötet.

aloite en motion 3/ett initiativ 5
asia ett ärende 4
ehdokas en kandidat 3
ehdottaa föreslå II
ehdotus ett förslag 5
esitellä presentera I
esityslista en föredragningslista 1/
en dagordning 2/
en agenda 1
hyväksytty godkänd
hyväksyä acceptera I/godkänna II
ilmoittaa kokoukselle (jstkn) meddela mötet (om ngt) I
julistaa förklara I
järjestäytyä konstituera sig I
järjestää kokous arrangera ett möte I
jättää ilmoitus lämna meddelande I
kannattaa understöd(j)a II
kokous ett möte 4/
ett sammanträde 4
kokouskutsu en möteskallelse 3
kokoustila en möteslokal 3
käsitellä behandla I
käsiteltävä asia ett föreliggande ärende 4
lautakunta en nämnd 3
lisätä jtkn esityslistalle tillägga ngt till agendan IV
merkitä nimi listaan anteckna namnet på listan I
merkitä tiedoksi anteckna I
muut esille tulevat asiat övriga uppkommande ärenden
muuttaa esityslistaa ändra I på föredragningslistan
nimittää joksikin utnämna till II
nuijia päätös klubba I av/igenom beslut
olla ilman päätösvaltaa sakna I beslutförhet
osanottajalista deltagarlista 1
ottaa asia esille ta IV upp en fråga
ottaa esityslistalle ta IV upp på föredragningslistan
 
puheenjohtaja en ordförande 5
puheenjohtajan valinta ett ordförandeval 5
päättää kokous avsluta mötet
päätöksenteko beslutsfattande
päätös ett beslut 5
päätösvaltainen beslutför/beslutsmässig
pöytäkirja ett protokoll 5
pöytäkirjantarkastaja en protokolljusterare 5
selostus en rapport 3
selvitys en utredning 2
sihteeri en sekreterare 5
suorittaa nimenhuuto verkställa II ett namnupprop
tarkistaa pöytäkirja justera I protokollet
tehdä päätös fatta beslut I
tilintarkastaja en revisor 3
todeta päätösvaltaisuus konstatera I beslutförhet
toimenpide en åtgärd 3
valiokunta ett utskott 5
valtakirja en fullmakt 3
valtuuskunta en delegation 3
varajäsen en suppleant 3
varsinainen jäsen en ordinarie ledamot 3
yhtiökokous en bolagsstämma 1
yksimielinen enhällig
ylimääräinen asia extra ärende 4
äänestys en votering 2/
en röstning 2
äänestää puolesta rösta I för
äänestää vastaan rösta I emot
äänestää jotakuta rösta I på någon
äänestää jostakin rösta I om något
äänioikeus en rösträtt 3
ääntenlaskija en rösträknare 5