Referat

I det vardagliga livet är man van att kort berätta om något som man har gjort, läst, sett eller hört. Ett referat är ett mer formellt sätt att berätta om någon annans verk/arbete. Man stöter på referat på tv, i radio och tidningar. Här ges några nyttiga anvisningar om hur man skriver referat. 

Vad är ett referat?

Ett referat berättar kort textens, artikelns, bokens etc. innehåll. Att referera betyder att återge (kuvata, esittää) huvudinnehållet. När man refererar någon text återger man det väsentligaste (olennaisin, tärkein) i den.


Ett referat är inte samma sak som en sammanfattning (tiivistelmä): I båda återger man texten kort, men i ett referat hänvisar man på olika sätt att det är fråga om någon annans text. Ett referat börjar med en referatannonsering, dvs. exakta uppgifter om den ursprungliga texten. Ytterligare måste man använda s.k. referatmarkeringar för att påminna läsaren om att texten berättar om en text någon annan har skrivit.

 

Så här gör man

 1. Läs först texten noggrant.
 2. Stryk under det viktigaste i texten.
 3. Skriv nyckelord i marginalen för att klarlägga (selkeyttää) textens disposition.
 4. Beräkna hur långt ditt referat ungefär borde vara.
 5. När du börjar skriva referatet, ange källan (referatannonsering) gärna redan i den första satsen.
 6. Kom ihåg att använda referatmarkeringar!
 7. Skriv neutralt. Ett referat får inte innehålla dina egna kommentarer eller åsikter.
 8. Skriv med liknande stil som i källtexten. Undvik dock att använda för mycket jargong (erikoiskieli).
 9. Om du vill citera den ursprungliga texten ordagrant, måste du använda ”citattecken”. Citatet måste då vara exakt återgivet. Om du vill ta bort något i citatet för att göra det kortare bör du markera det borttagna med (…).
 10. Kom ihåg att direkt kopiering av den ursprungliga texten utan ”citattecken” är plagiering. Läs mer om vad som anses som plagiat.

 

Checklista

Innan du bestämmer dig för att du är klar med ditt referat gör en sista kontroll med hjälp av följande punkter:

 • Är texten självständig?
 • Kan den läsas och begripas av en person som inte läst den ursprungliga texten? Om inte, måste du skriva om referatet.
 • Är referatannonseringen korrekt?
 • Påminner du tillräckligt ofta om att du refererar en text andra skrivit? Varierar du referatmarkeringarna?
 • Är referatet skrivet med dina egna formuleringar?
 • Har du markerat citaten korrekt?
 • Är texten lagom lång? Stryk onödiga småord.
 • Hänger referatet väl samman eller består det av löst hopfogade stycken? Se på listan över nyttiga bindeord

 

Referatannonsering

Ett referat innehåller alltid källan (lähde) så att läsaren genast ska märka att det rör sig om ett referat av en text som någon annan har skrivit. Läsaren ska också kunna hitta den ursprungliga texten och läsa mera om ämnet eller kolla om fakta i referatet stämmer. Man ska ange källan klart i början av referatet. Det gör man med hjälp av att använda s.k. referatannonsering.

En referatannonsering måste åtminstone innehålla: Namnet på författaren och artikeln (publikationen) samt var och när (tidningens nummer, år) den har publicerats.

Exempel på referatannonsering:

 • I artikeln "Rött - magisk färg från snäckor och löss" publicerad i Vi 12/95 skriver Ove Snidare om färgen rött.
 • Om förekomsten av flodpärlmusslan i våra svenska floder skriver Kennet Awebro i artikeln "Svenska pärlor" publicerad i Forskning och Framsteg nr 3 1999. 

Referatmarkeringar

Genom att använda referatmarkeringar påminner referatskrivaren läsarna om att det är någon annans tankar som återges. Läsaren måste kunna tydligt skilja på vad källtextens olika personer respektive referenten själv står för. Sådana markeringar behövs dock inte stoppas in i varje stycke – särskilt om styckena är mycket korta.

Exempel på referatmarkeringar:

 • I sin artikel om… diskuterar (pohtia)/behandlar (käsitellä)/presenterar (esitellä) X först…
 • X inleder (aloittaa)/börjar sin artikel med…
 • Inledningsvis (aluksi)/till att börja med beskriver/nämner X…
 • I artikeln utreds (selvittää)…
 • I det följande granskar (tarkastella) skribenten (kirjoittaja; inte ”skrivaren”)…
 • Sedan övergår (siirtyä) författaren till att behandla
 • X konstaterar (todeta)att…
 • X framhäver (korostaa) att…
 • Enligt skribenten…
 • Till sist påminner (muistuttaa) X oss om att…
 • Avslutningsvis (lopuksi)…
 • X slutar sin artikel med att konstatera…
 • X drar den slutsatsen (vetää johtopäätös) att…

Nyttiga bindeord

Däremot

Å ena sidan... å andra sidan

Trots att..

Dessutom

Ytterligare

Även/också

För det första... För det andra

Medan

På grund av (p.g.a.)

Ifall

Bland annat (bl.a.)

Det vill säga (d.v.s.)

Med andra ord (m.a.o.)

I synnerhet

När det gäller

Med hänsyn till

Sitävastoin

Toisaalta... toisaalta

Siitä huolimatta että...

Sitä paitsi

Lisäksi

Myös

Ensiksi... Toiseksi

Kun taas (sitävastoin)

Jostakin syystä, johtuen

Jos, mikäli

Muun muassa

Toisin sanoen, eli

Toisin sanoen

Etenkin

Kun on kyseessä jokin

Huomioon ottaen