Arjen suomea - kielenkäytön funktiot ja rakenteet

Kielenkäytön funktiot 

Sosiaalinen vuorovaikutus

 • Suomalaisen viestintäkulttuurin ja kohteliaisuuden piirteiden tunnistaminen
 • Toimiminen ja reagoiminen informaaleissa asiointi- ja arkitilanteissa
 • Puhekielen ymmärtäminen tutuissa tilanteissa

Kertominen ja kuvaaminen

 • Menneistä ja tulevista oman elämän tapahtumista ja kokemuksista kertominen
 • Mielipiteistä keskusteleminen perusfraasien tasolla, kun aihe on konkreettinen
 • Konkreettisen tiedon jakaminen
 • Informaalien ja lyhyiden viestien kirjoittaminen

Ymmärtäminen ja tiedonhaku suomeksi 

 • Odotuksenmukaisten tietojen ymmärtäminen ja yleiskäsityksen saaminen erilaisista konkreettisia aiheita käsittelevistä teksteistä
 • Eri medioissa olevien suomenkielisten lähteiden käyttäminen tiedonhaussa aiheen ollessa konkreettinen
 • Teeman ymmärtäminen ja joidenkin helposti tunnistettavien yksityiskohtien poimiminen selkeästä, yleiskielisestä puheesta, kun aihe on tuttu

Kielenoppijana kehittyminen

 • Oman kielitaitoprofiilin tunnistaminen ja tavoitteiden asettaminen
 • Kielen analysoiminen ja oppiminen suomenkielisessä ympäristössä ja oppijaryhmän jäsenenä
 • Tiedonhaku- ja tekstitaiojen kehittäminen
 • Erilaisten oppimista tukevien työkalujen käytön harjoittelu

Keskeisiä rakenteita 

Opitaan käyttämään produktiivisesti esim.:

 • verbien preesens (myös konsonanttivaihtelu) ja imperfekti systemaattisemmin
 • paikan ilmaiseminen sijamuodoilla ja postpositioilla
 • verbien ma- / mä-muodot
 • tunne- ja informaatioverbien käyttäminen (rektioita)
 • lausetyyppejä, esim. joka-lauseet nominityyppejä systemaattisemmin, sanojen johtamista monikko: monikon partitiivin perustyypit
 • lauseiden yhdistämistä konjunktioilla käskymuoto ja kohteliaisuusmuodot
 • puhekielen piirteitä systemaattisemmin

Opitaan tunnistamaan reseptiivisesti ja ymmärtämään kontekstissa esim.:

 • mennyt aika: perfekti
 • konditionaali
 • lehtikielen piirteitä: yksinkertaiset partisiipit adjektiiveina

movi_web_movimovimovi_oranssi.png