Yhteiskunnan suomea - kielenkäytön funktiot ja rakenteet

Kielenkäytön funktiot 

Sosiaalinen vuorovaikutus

 • Arjen viestintäkulttuurin hallitseminen ja formaalien tilanteiden viestintäkulttuurin tunteminen
 • Reagoiminen ja toimiminen sujuvasti, spontaanisti ja idiomaattisesti sekä formaaleissa että informaaleissa tilanteissa
 • Puhekielen kohtalaisen sujuva käyttö ja ymmärtäminen, sekä puhe- ja kirjakielen systemaattinen erottaminen omassa käytössä

Kertominen ja kuvaaminen

 • Spontaani, sujuva ja tarkasti kuvaileva kertominen itselle tutusta aiheesta
 • Valmisteltu kertominen ja tiedon jakaminen itselle vieraammasta ja abstraktimmasta aiheesta yhtenäisesti sekä melko yksityiskohtaisesti ja tarkasti
 • Mielipiteiden selkeä esittäminen ja perusteleminen keskustelussa myös itselle vieraammista, yleisistä ja ajankohtaisista aiheista
 • Omien kokemusten ja abstraktien ajankohtaisten aiheiden tiivis kirjallinen kuvaaminen

Ymmärtäminen ja tiedonhaku suomeksi 

 • Ajankohtaisten yhteiskuntaa käsittelevien tekstien ymmärtäminen ja johtopäätösten tekeminen luetusta, kun aihe on itselle vieras
 • Yhteiskuntaa, opiskelua ja työtä koskevan tiedon hankkiminen eri medioita seuraamalla
 • Yleiskielisen, ajankohtaisia aiheita käsittelevän formaalin puheen ymmärtäminen, yleiskäsityksen saaminen ja johtopäätösten tekeminen
 • Pääajatuksen seuraaminen normaalitempoisesta natiivien keskustelusta

Kielenoppijana kehittyminen

 • Oman kielitaitoprofiilin ja oppimisstrategioiden tunteminen ja niiden pohjalta omien tavoitteiden saavuttaminen
 • Kielitaidon tavoitteellinen kehittäminen lukemalla ja natiivipuhetta havainnoimalla
 • Tiedonhaku- ja tekstitaitojen kehittäminen ja monipuolinen hyödyntäminen
 • Erilaisten oppimista ja kielenkäyttöä tukevien työkalujen käytön vakiinnuttaminen

Keskeisiä rakenteita 

Opitaan käyttämään produktiivisesti esim.:

 • asiatyylin ja arkityylin piirteitä
 • epäsuoria kohteliaisuuden keinoja
 • lehtikielen rakenteita: partisiippirakenteet, lauseenvastikkeet
 • olotilojen ja roolien kuvaus: nominien essiivi ja translatiivi
 • vertailu: komparatiivin ja superlatiivin käyttö ja taivutus
 • sanastollinen variaatio: transitiivisia ja intransitiivisia verbejä, partisiippien erityiskäyttö
 • sanojen johtamista

 

Opitaan tunnistamaan reseptiivisesti ja ymmärtämään kontekstissa esim.:

 • lehtikielen piirteitä: harvinaisia sijamuotoja ja rakenteita, monimutkaisempia lauserakenteita
 • idiomeja 

movi_web_movimovimovi_oranssi.png