Arviointi ja palaute puheviestinnän opintojaksoilla

Puheviestinnän opintojaksot arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintojaksokohtaiset arviointikriteerit löytyvät Korpista.

Arviointi on olennainen osa koko oppimis- ja opetusprosessia. Taustalla oleva oppimiskäsitys korostaa oppijan itsenäisyyttä, aktiivisuutta ja itsearviointitaitoja. Arviointi kohdistuu näin ollen kurssin ydinaineksen oppimiseen ja opiskelijan omien tavoitteiden saavuttamiseen.

Vuorovaikutusosaaminen on tilannesidonnaista. Vuorovaikutuksessa puhuja, kuuntelijat, aihe, kohderyhmä ja tavoite määrittelevät vuorovaikutuskäyttäytymisen tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden. Puheviestinnän kursseilla arviointikohteet ja -kriteerit ovat siten harjoituskohtaisia. Tällöin on mielekkäämpää puhua taitoharjoittelua ohjaavasta palautteesta kuin arvioinnista.

Palautteenantamisen kohteet ja kriteerit sovitaan palautteenantotilanteessa yhdessä. Oppimisen tavoitteena on puhujalle ja kuuntelijoille sopivien aiheen-, tilanteen- ja tavoitteidenmukaisten toimintatapojen kartoittaminen ja tiedostaminen.

Opiskelu rakentuu kurssikohtaisten ja henkilökohtaisten oppimistavoitteiden varaan. Muilta opiskelijoilta ja opettajalta saadun palautteen lisäksi oppimista ohjaa itsearviointi. Itsearvioinnissa käytetään apuna videoituja puhe-esityksiä ja ryhmäviestintätilanteita. Itsearviointi on jatkuvaa ja kohdistuu myös oppimisprosessiin.

Palautetta voidaan antaa joko suullisesti tai kirjallisesti. Puheviestinnän kursseilla opiskellaan puhumisen ja kuuntelemisen lisäksi koko ajan myös palautteen antamista ja vastaanottamista.

Palautteensaajan kannattaa ottaa huomioon, että

 • palaute koskee vain kulloistakin tilannetta
 • palaute perustuu palautteenantajan käsityksiin ja mielipiteisiin
 • on etuoikeus kuulla toisten tulkintoja omasta viestinnästä ja tilanteesta
 • palautetta voi pyytää itselle merkityksellisistä asioista
 • saadusta palautteesta voi sekä kysyä että pyytää perusteluja ja tarkennuksia
 • palautteesta voi oppia.

Palautteenantajan on puolestaan hyvä muistaa, että kehittävä palaute

 • perustuu kulloiseenkin vuorovaikutustilanteeseen tai -tehtävään
 • koskee vain juuri tässä vuorovaikutustilanteessa kuultua ja nähtyä
 • kohdennetaan palautteensaajalle
 • nostaa esiin sekä vahvuuksia että kehitettäviä puolia viestijäkuvasta ja viestintätaidoista
 • on täsmällistä siten, että palautteensaaja voi sen perusteella kehittää
  vuorovaikutusosaamistaan.

Arvioi omaa viestintäosaamistasi