Kaikille aloille yhteisiä opintojaksoja

Ilmoittautuminen kursseille tapahtuu Sisussa.

Kandidaattivaiheen opintojaksot

 • XPV0018 Puheviestinnän perusteet (2 - 3 op)

  Kurssilla käsitellään puheviestinnän keskeisiä ilmiöitä ja harjoitellaan monipuolisesti erilaisia vuorovaikutustaitoja. Kurssilla harjoitellaan myös palautteen antamista, vastaanottamista ja analysointia. Tämä kurssi sopii ensimmäiseksi puheviestinnän kurssiksi.

 • XPV0015 Esiintymistaito (3 op)

  Käsiteltäviä teemoja ovat esiintymisvarmuus, luotettavuusvaikutelma, argumentointi ja vuorovaikutuksen eettiset periaatteet. Vuorovaikutusta ja esiintymistä harjoitellaan erityyppisin oppimistehtävin.

 • XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (1 - 3 op)

  Keskeisiä teemoja ovat esiintymispelon ja -jännityksen käsittely sekä esiintymisen osataidot. Kurssi tarjoaa runsaasti esiintymiskokemuksia, rakentavaa palautetta ja vertaisryhmän tukea.

 • XPVX100 Varmuutta esiintymiseen (1 op) 
  Kurssi on suunnattu esiintymis- ja viestintätilanteissa jännittämisen ongelmalliseksi kokeville opiskelijoille. Keskeisiä teemoja ovat esiintymisjännityksen ja -pelon käsittely, ongelmalliseksi koetun jännittämisen lievityskeinot ja kontakti viestintäkumppaneihin. Kurssin ydin on erilaisissa esiintymis- ja vuorovaikutusharjoituksissa, rakentavassa palautteessa ja vertaistuessa.

 • XPV0012 Puheviestintä/äänenkäyttö (3 op)

  Opintojaksolla tutustutaan äänentuottoprosessiin ja havainnoidaan omaan ääneen vaikuttavia tekijöitä. Äänen ilmaisullisuutta ja kestävyyttä haetaan rentoutus-, hengitys- ja ääniharjoituksin. Äänenkäyttöä lähestytään  viestinnällisestä näkökulmasta.

 • XPVX003 Työelämän viestintätaidot (4 - 5 op)

  Kurssilla keskitytään viestintätaitoihin työelämän eri tilanteissa. Kurssin aikana tutustutaan viestinnän tehtäviin ja merkitykseen työyhteisöissä.

 • XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta (3 op)

  Opintojaksolla käsitellään työhyvinvoinnin ja vuorovaikutusosaamisen yhteyksiä. Keskeistä on vuorovaikutuksen analysoiminen ja kehittäminen työelämän konteksteissa. Opintojaksolla tarkastellaan miten vuorovaikutusosaamisen avulla voidaan ylläpitää ja kehittää työhyvinvointia.

 • XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito (5 op)

  Keskeisiä teemoja opintojaksolla ovat työelämän ryhmien ja vuorovaikutussuhteiden dynamiikka, neuvotteluvuorovaikutus, argumentointi, konfliktit ja niiden hallinta sekä vaikuttaminen. Omaa vuorovaikutusosaamista analysoidaan ja kehitetään neuvottelun ja kokouksen kontekstissa.

Maisterivaiheen opintojaksot

 • XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen (3 - 5 op)

  Opintojaksolla analysoidaan, arvioidaan ja kehitetään esimiehen vuorovaikutusosaamista. Näkökulmina ovat johtamisviestintä ja viestinnän johtaminen.

 • XPVB1002 Kokoustaidot (2 op)
  Opintojakson keskeiset teemat: viestintäosaaminen kokouksen kontekstissa, kokouksen kulku ja päätösasian käsittely, kokouksen toimihenkilöiden ja kokoukseen osallistujien velvollisuudet ja oikeudet, puheenvuorotyypit, äänestys ja vaalit päätöksenteossa, kokouksen asiakirjat (kokouskutsu, esitys- tai asialista, pöytäkirja).

 • XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus (3 - 5 op)
  Keskeisiä teemoja opintojaksolla: työyhteisön vuorovaikutussuhteiden erityispiirteet, vallan merkitys konfliktiprosessissa, konfliktivuorovaikutus, viestintä- ja vuorovaikutuskäyttäytyminen konfliktiprosessissa, konfliktinhallintamenetelmät ja konfliktin ratkaiseminen.

 • XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö (3 - 5 op) 
  Opintojakson keskeisiä sisältöteemoja ovat mm. tavoitteet tiimin toiminnassa ja tiimin viestintätehtävä, tiimin vuorovaikutuksessa rakentuvat ilmiöt, vuorovaikutuksen ja yhteistyön erityispiirteet virtuaalisissa ja moniammatillisissa tiimeissä, toiminnalliset ja dialogiset menetelmät vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistäjinä, tiimin toiminnan arviointikriteerit ja -menetelmät sekä viestintäosaaminen tiimissä ja sen kehittäminen.

Muita puheviestintään linkittyviä opintojaksoja

 • XYHX1004 Projektiviestintä (5 op)
  Opintojakson keskeisiä sisältöteemoja ovat vuorovaikutusosaaminen, ryhmäilmiöt, yhteistyötaidot, ryhmän tehokkuus, projektiviestinnän tavoitteet ja muodot, kirjoittamisprosessi, palautetaidot sekä viestinnän ymmärrettävyys ja tilanteenmukaisuus.

 • XTYO2020MUU Työelämäviestintä -opintokokonaisuus (15+ op) 
  Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
  • pystyy tarkastelemaan analyyttisesti erilaisia työelämän vuorovaikutussuhteita sekä viestintätehtäviä, -tilanteita ja -prosesseja
  • osaa tunnistaa ja jäsentää viestinnän ja vuorovaikutuksen yhteyksiä työelämän ja työyhteisöjen toimivuuteen ja tuloksellisuuteen, esimerkiksi johtamisen, neuvottelun, päätöksenteon, työhyvinvoinnin, yhteistyön, projektityöskentelyn ja konfliktien hallinnan kannalta
  • ymmärtää monikulttuurisuutta työelämän viestinnässä ja vuorovaikutuksessa
  • pystyy ymmärtämään ja kehittämään moniammatillisten ja teknologiavälitteisten tiimien ja ryhmien toimintaa
  • on osoittanut yhteistyötaitoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • on syventänyt omaa viestintäosaamistaan osana asiantuntijuuttaan, työelämäosaamistaan ja niiden kehittämistä.

 • XENX1000 Gaining confidence (1op)
  Kurssilla käsitellään esiintymisjännitykseen ja englannin kielen puhumisen arasteluun liittyviä teemoja. Puhumisrohkeutta kehitetään erilaisten vuorovaikutustehtävien sekä tukea antavan ohjauksen avulla. 

Alakohtaiset opintojaksosuositukset

Puheviestinnän opintojaksojen valintaopas