Korkeakoulutetut ja korkeakoulukelpoiset maahanmuuttajat yliopistoissa -selvitystyössä (JYU.INTEGRA) käsiteltävät henkilötiedot

27.04.2020

Tämän selvitystyön arvioitu kesto on 1.1.2020–30.6.2022.
Selvityksen rahoittaja: opetus- ja kulttuuriministeriö

JYU.INTEGRA-hankkeessa halutaan selvittää Suomen yliopistojen valmiuksia ja resursseja korkeakoulutettujen ja korkeakoulukelpoisten maahanmuuttajien kouluttamiseen sekä luoda kansalliset suositukset heidän yliopisto-opintoihin integroitumiseen. Selvitystyö toteutetaan osana Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen JYU.INTEGRA-hanketta. Selvitystyössä hyödynnetään kerättävää kahta erillistä kyselyaineistoa (hallintohenkilöstölle ja käytännön toimijoille erillinen kysely) sekä kyselyä täydentävää haastatteluaineistoa. Aineistoa hyödynnetään selvitystyössä, ja selvityksen tulokset sekä kansalliset suositukset julkaistaan keväällä 2021. Selvitystyön osana kerättävää aineistoa käytetään hankkeessa laadittavassa selvityksessä sekä tieteellisissä ja ammatillisissa esitelmissä ja/tai julkaisuissa, jotka liittyvät korkeakoulutettujen ja korkeakoulukelpoisten maahanmuuttajien integroitumiseen yliopistoyhteisöön. Kerättyjä henkilötietoja ja selvityksen tuloksia käsitellään luottamuksellisesti tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietojasi ei voida tunnistaa selvityksestä tai julkaisuista: aineistoa käsitellään raportointivaiheessa siten, ettei yksittäistä vastaajaa tai yliopistoa ole mahdollista tunnistaa.

Selvitykseen osallistuminen on vapaaehtoista, eikä sinun ole pakko toimittaa mitään tietoja, ja voit keskeyttää osallistumisen. Tässä ilmoituksessa kerromme Sinulle henkilötietojen käsittelystä tarkemmin.

Osallistujiksi rekrytoidaan hallintohenkilöstöä sekä käytännön toimijoita (esim. opetushenkilöstö ja ohjaus- ja neuvontapalveluiden henkilöstö) kaikista Suomen yliopistoista. Kyselyyn pyritään saamaan yhteensä noin sata osallistujaa lähestymällä avainhenkilöitä sähköpostitse. Halukkuutensa tulla haastateltavaksi voi ilmaista kyselyn lopussa. Haastateltavia rekrytoidaan myös kohdennetusti sähköpostitse, jotta saadaan kattava otanta valtakunnallisesti. Haastattelut toteutetaan syksyn 2020 aikana.

Sinusta kerätään seuraavia henkilötietoja:
1) Kyselytutkimus: Yliopisto ja yksikkö, jossa työskentelet, ammattinimikkeesi yliopistossa ja kyselyvastauksesi. Jos annat meille luvan ottaa yhteyttä haastattelua varten, kysymme myös sähköpostiosoitteesi.
2) Haastattelututkimus tai vastaava: tallenteet (ääni ja/tai video), haastattelumuistiinpanot tai vastaava.

Osallistujalle on annettu suora linkki tähän tietosuojailmoitukseen. Kun vastaat kyselyyn, tai osallistut haastatteluun, annat suostumuksesi selvitykseen ja tutkimukseen osallistumiseen.

Selvitystyön tulokset julkaistaan seminaarissa keväällä 2021, ja selvitys on luettavissa hankkeen verkkosivuilla https://movi.jyu.fi/integra.

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste

Selvityksessä on kyse yliopistotason opetuksen kehittämiseen tähtäävästä toiminnasta, joka perustuu yliopistolakiin (2.2 §), jossa edellytetään yliopistojen järjestävän toimintansa muun muassa siten, että koulutuksessa ja opetuksessa varmistetaan korkea kansainvälinen taso eettisiä periaatteita ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Näin ollen kyse on lakisääteisen velvoitteen toteuttamisesta (EU:n tietosuoja-asetus 2016/679 6.1 kohta c). Siltä osin kuin käsittely ei voi perustua yliopistolakiin kyse on viranomaisen suunnittelu ja selvitystehtävästä ja käsittely perustuu viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävän toteuttamiseen (asetus 6.1 e ja tietosuojalaki (1050/2018) 4.1 § 2-kohta).

Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Tutkimuksessa tietojasi ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Tunnistettavuuden poistaminen

☒  Suorat tunnistetiedot poistetaan suojatoimena aineiston perustamisvaiheessa (pseudonymisoitu aineisto, jolloin tunnistettavuuteen voidaan palata koodin tai vastaavan tiedon avulla ja aineistoon voidaan yhdistää uusia tietoja. Haastatteluaineistosta poistetaan tunnisteet litterointivaiheessa, ja mahdollisten videointien osalta henkilöllisyys suojataan kuvankäsittelyllä videoinnin jälkeen.)

Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot suojataan

Jyväskylän yliopisto edellyttää kouluttautumista kaikilta henkilötietoja käsitteleviltä. Käyttäjien oikeudet ja käyttövaltuudet myönnetään vain työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. Tietojärjestelmissä on käytössä tietojen käytön lokitus. Tietojärjestelmien tietoturvallisuutta arvioidaan säännöllisesti.

Yliopisto toteuttaa itsearviointeja tai tilaa kolmannen osapuolen auditointeja, joilla arvioidaan kumppaneiden ja/tai alihankintatahojen tietosuojan ja tietoturvan sekä riskienhallinnan tasoa. Henkilötietojen käsittelijöiden kanssa solmitaan tietojenkäsittelysopimukset tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

Yliopisto toteuttaa tiloissaan kamera- ja kulunvalvontaa.

Kaikki rikosepäilyt selvitetään viranomaistoimin (saatetaan poliisille tiedoksi ja tutkittavaksi).

Yliopisto toteuttaa tietoturvaa valtionhallinnon tietoturvakäytänteiden ja ISO 27000 -standardin mukaisesti. Voit halutessasi tutustua tarkemmin Jyväskylän yliopiston tietoturvaperiaatteisiin: www.jyu.fi/hallinto/strategia/periaatteet/tietoturvaperiaatteet_julkinen

Aineisto on suojattu
☒ käyttäjätunnuksella ☒ salasanalla ☒ käytön rekisteröinnillä (sähköisessä muodossa olevia aineistoja käsittelevät vain henkilöt, joille annetaan erityinen oikeus työskennellä hankkeessa ja käyttää sen aineistoja, esim. tutkimusavustajien työsopimukset) ☒ kulunvalvonnalla (fyysinen tila)

Tutkijat ovat suorittaneet tietosuoja ja tietoturvakoulutukset
☒ Kyllä

Sopimukset tutkimusavustajien ja/tai henkilötietojen käsittelijöiden/yhteisrekisterinpitäjien kanssa
☒ Kyllä

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY SELVITYKSEN JA TUTKIMUKSEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN
☒ Tutkimusrekisteri anonymisoidaan eli kaikki tunnistetiedot poistetaan täydellisesti, jotta paluuta tunnisteelliseen henkilötietoon ei ole eikä aineistoon voida yhdistää uusia tietoja. Anonymisoitu aineisto säilytetään Jyväskylän yliopistossa.

Rekisterinpitäjä ja selvityksen tekijät

Tämän selvityksen rekisterinpitäjä on:

Jyväskylän yliopisto, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto. Vaihde (014) 260 1211, Y-tunnus 0245894-7. Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaava: tietosuoja(at)jyu.fi, puh. 040 805 3297.

Vastuullinen johtaja: Peppi Taalas, +358505541720, peppi.taalas@jyu.fi, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Yhteyshenkilö(t): Aija Virtanen, +358408445725, aija.virtanen@jyu.fi, Seminaarinkatu 15, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Selvityksen suorittajat: Henkilötietoja käsittelevät sopimussuhteessa yliopistoon olevat henkilöt, jotka osallistuvat joko aineiston keräämiseen, analyysiin tai tulosten raportointiin. Lisätietoja henkilöistä saat vastuulliselta johtajalta.

Henkilötietojen käsittelijät: Selvityksessä käytetään sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka Jyväskylän yliopisto on todennut tietoturvallisiksi ja joiden kanssa on solmittu tietojenkäsittelysopimukset. Tällä hetkellä tiedossa olevat käsittelijät ovat Webropol-kyselyohjelmiston tarjoaja sekä Microsoft. Tämä tietosuojailmoitus julkaistaan JYU.INTEGRAn verkkosivulla: https://movi.jyu.fi/integra, jonne mahdolliset muutokset henkilötietojen käsittelijöistä päivitetään.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)
Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista tietyissä tapauksissa. Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)
Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa kuten, jos kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden.

Vastustamisoikeus (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu yleiseen etuun tai oikeutettuun etuun. Tällöin yliopisto ei voi käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos se voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi.

Oikeuksista poikkeaminen
Tässä kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa ja Suomen tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko
Tutkimuksessa henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilökohtaisten ominaisuuksiesi arviointi, ts. profilointi, vaan henkilötietojasi ja ominaisuuksia arvioidaan laajemman tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan. Kaikki oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt toimitetaan Jyväskylän yliopiston kirjaamoon. Kirjaamo ja arkisto, PL 35 (C), 40014 Jyväskylän yliopisto, puh. 040 805 3472, e-mail: kirjaamo(at)jyu.fi. Käyntiosoite: Seminaarinkatu 15 C-rakennus (Yliopiston päärakennus, 1. krs), huone C 140.

Tietoturvaloukkauksesta tai sen epäilystä ilmoittaminen Jyväskylän yliopistolle
www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/ilmoita-tietoturvaloukkauksesta

Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi