Kuunteleminen on monitahoinen prosessi

  • Kuunteleminen sisältää sekä verbaalisten ja nonverbaalisten sanomien havaitsemista, vastaanottamista, ymmärtämistä analysointia, arviointia ja niihin vastaamista.
  • Usein erotetaan kuunteleminen (listening) ja kuuleminen (hearing). Näiden ero on siinä, että kuulemisessa huomio on omassa olemisessa ja kokemuksissa. Kuuntelemisessa puolestaan suuntaudutaan toiseen ja yhteiseen vuorovaikutukseen.
  • Kuunteleminen sisältää affektiivisen ulottuvuuden, kuten toisten tunteiden ymmärtämisen, arvostuksen ja hyväksynnän osoittamisen sekä tukemisen. Kuuntelemalla osoitamme olevamme kiinnostuneita asiasta sekä toisista osapuolista ja yhteistyöstä heidän kanssaan.

Se, miten kuunnellaan vaikuttaa esimerkiksi siihen,

  • mitä ja miten opitaan
  • miten ymmärretään ja tullaan ymmärretyksi
  • miten suhtaudutaan toisiin ja kuinka arvostetuksi oma asiantuntijuus koetaan.