Tentissä kirjoitettavan kypsyysnäytteen kielen arviointikriteerit

Kypsyysnäytteestä eli maturiteetista säädetään tutkintoasetuksessa 794/2004, jonka mukaan kypsyysnäytteen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa. Erinomaiseen kielitaitoon katsotaan kuuluviksi oman tieteenalan konventioiden hallinta, tekstin oikeaoppinen rakenne, käsitteiden oikeaoppinen käyttö, pohtivan ja yhtenäisen tekstin kirjoittamistaito sekä kielenhuollon normien hallinta.

Seuraavassa on kuvattu tenttitilaisuudessa kirjoitettavan kypsyysnäytteen kieliasun tarkastuksessa arvioitavia tekstin ominaisuuksia:

Tekstilaji ja tyyli

  • Kypsyysnäyte on tekstilajiltaan esseetyyppinen kirjoitelma. Tämä tarkoittaa, että oman tutkielman tutkimusongelma on pystytty suhteuttamaan johonkin yleisempään kehykseen. Kypsyysnäyte ei ole esimerkiksi tenttivastaus, raportti, pakina, kuvaus eikä referaatti kirjoitetusta tutkielmasta tai tutkimussuunnitelmasta. Koska kirjoitelma on esseetyyppinen, se ei voi pääasiallisesti koostua luetelmista, kuvioista, kaavoista tms.
  • Kypsyysnäyte on itsenäinen tekstikokonaisuus. Lukijan on pystyttävä ymmärtämään teksti varsinaiseen tutkimukseen perehtymättä. Kypsyysnäytteen lukijaksi ajatellaan henkilö, joka tuntee tieteenalan yleisen ajattelutavan, mutta ei ole perehtynyt kirjoittajan tekemään tutkielmaan tai tutkimukseen.
  • Kypsyysnäyte on asiatyylinen pohtiva teksti. Teksti osoittaa tieteellisen tyylilajin hallintaa. Tyyli on yhtenäinen läpi tekstin, eivätkä sitä riko esimerkiksi puhekieliset ilmaukset. Käytetty sanasto osoittaa tieteenalan käsitteistön hallintaa.

Rakenne

  • Teksti on ehyt ja looginen kokonaisuus. Tekstin pitää noudattaa esseen perusrakennetta, jossa on otsikko, aiheen taustoittava johdanto, varsinainen aiheen käsittelyosa ja lopetus. Näiden tekstin osien on erotuttava toisistaan.
  • Tekstin kappalejako ilmentää tekstin jäsentelyä ja kappaleiden sisällä ja välillä on sidoksisuutta. Kappalejako on osoitettu selvästi.
  • Teksti keskittyy otsikon rajaamaan aiheeseen ja näkökulmaan.

Virkkeet ja lauseet

  • Virke- ja lauserakenteet ovat monipuolisia ja sujuvia. Teksti ei ole esimerkiksi päälausevaltaista, eivätkä sen virke- ja lauserakenteet toistu jatkuvasti samanlaisina.
  • Virke- ja lauserakenteet ovat kielenhuollon suositusten mukaisia. Niissä ei esiinny esimerkiksi sanajärjestys-, viittaussuhde-, kongruenssi- tai rektiovirheitä (ks. erillistä virhetyyppiesimerkistöä).

Kieliasu

  • Teksti on suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjen mukaista. Esimerkiksi yhdyssanojen kirjoittaminen ja välimerkkien sekä ison ja pienen kirjaimen käyttö ovat suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjen mukaisia.
  • Käsialan tulee olla niin selkeää, että lukija pystyy erottamaan edellä mainitut seikat.

Hylkäämisperusteet

Yleensä hylätyssä kypsyysnäytteessä on puutteita vähintään kahdessa edellä esitetyssä kohdassa. Satunnaiset oikeinkirjoitusvirheet eivät yksin johda kypsyysnäytteen hylkäämiseen. Hylätystä kypsyysnäytteessä kirjoitetaan lausunto, ja lisäksi opiskelija saa kypsyysnäytetekstinsä kommentoituna. Lausunto ja kommentit auttavat opiskelijaa uuden kypsyysnäytteen kirjoittamisessa.