Etäopiskelun tueksi

Tällä sivulla on toimivia vinkkejä ja yleistä ohjeistusta siitä, miten etä- ja monimuototyöskentelystä tulee sujuvaa viestintä- ja kieliopinnoissa.

Etäopetus-kuvituskuva

Viestintä- ja kieliopintojen keskiössä on vuorovaikutus kielestä ja opetusmuodosta riippumatta. Taidot ja osaaminen kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Vuorovaikutukseen osallistuminen etäosallistujana voi kuitenkin tuntua haastavalta. Miten osoitan osallistuvani aktiivisesti työskentelyyn? Miten voin ilmaista oman mielipiteeni? Miksi minulla pitäisi olla kamera käytössä? Millaisesta tilasta voin osallistua etänä opetukseen? 

Monimuotoiseen työskentelyyn osallistuminen haastaa meitä kaikkia. Tyypilliseen luokkahuoneessa tapahtuvaan työskentelyyn tulee mukaan teknologia, jonka käytön niin opiskelijoiden kuin opettajienkin tulisi riittävällä tasolla hallita, sekä uudenlaiset odotukset oppimistilanteisiin osallistumisesta.

Mitä sujuva etäosallistuminen opetukseen edellyttää?

Etäosallistujana tarvitset riittävän hyvän verkkoyhteyden. Tarvitset myös rauhallisen tilan, jossa voit vapaasti harjoitella esimerkiksi vierailla kielillä vuorovaikutukseen osallistumista ja kertoa mielipiteesi asioista ilman, että sivulliset kuulevat keskustelua. Lisäksi tarvitset tietysti toimivan mikrofonin, äänentoistolaitteiston (esim. kuulokkeet) sekä videokameran.

Teknologia mahdollistaa vuorovaikutuksen opetustilanteessa paikasta riippumatta. Erityispiirteenä teknologiavälitteisessä eli niin sanotusti hajautuneessa työskentelyssä on se, että osallistujat voivat hyödyntää viestinnässään tekstiä, ääntä, kuvia ja videokuvaa. Mitä monipuolisemmin näitä käytetään yhteisessä työskentelyssä, sitä helpommaksi yhteistyö muodostuu. Opetustilanteessa etäosallistujana voit kommentoida asioita esimerkiksi chat-toiminnon avulla, pyytää puheenvuoroa virtuaalista kättä nostamalla tai avaamalla mikrofonin. Yleensä viestintä- ja kieliopintojen opettajat yhdessä opiskelijoiden kanssa käyvät läpi osallistumistavat jokaisella kurssilla. Voitte siis yhdessä sopia osallistumisen periaatteet.

Visuaalinen yhteys etäosallistujiin vähentää väärinkäsityksien syntymistä, rakentaa luottamusta sekä ymmärrystä siitä, keitä yhteiseen oppimistilanteeseen osallistuu. Näin vahvistetaan kaikille osapuolille läsnäolon tunnetta ja opintojakson opiskelijaryhmään kuulumista, mikä vähentää opiskelijoiden usein kokemaa yksinäisyyttä.

Etäyhteyden kautta opetukseen osallistuminen ei poista sinulta vastuuta osallistua aktiivisesti yhteiseen vuorovaikutukseen opetuksen yhteydessä. Luottamuksellisen ilmapiirin rakentuminen opetustilanteissa edellyttää kaikilta etä- ja lähiosallistujilta tietoista monipuolisen vuorovaikutuksen ylläpitämistä.Teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa erityispiirteinä monikanavaisuuden lisäksi on se, että viestintä voi olla eritahtista eli asykronista ja lisäksi tilanteeseen osallistuja pystyy yleensä valitsemaan, kuinka monelle hän viestii milloinkin (esim. chatissa voi laittaa yksityisviestin tai viestin kaikille osallistujille). Koska teknologiavälitteinen viestintä poikkeaa kasvokkaisesta viestinnästä, se edellyttää teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen osaamista, mutta myös opiskelutaitojen hallintaa.


Opiskelutaidot ovat muutakin kuin tiedon oppimista. Niihin kuuluu myös uusien ajatus- ja toimintatapojen omaksumista, oman työskentelyn ohjaamista ja uusien opiskelutekniikoiden harjoittelua. Monimuoto-opiskelussa tarvitaan pitkälti samanlaisia taitoja kuin kasvokkaisopetuksessa, mutta etäosallistuja joutuu yleensä huolehtimaan omien opintojensa etenemisestä itsenäisemmin. Omien opintojen suunnittelu on tärkeää:

 • Merkitse opiskeluajat, tapaamiset ja palautuspäivät kalenteriin.
 • Jaa suuri työmäärä pidemmälle ajalle.
 • Muista myös vapaa-aika ja varaa aikaa mahdollisille muutoksille.
 • Lähiopetuksen lisääntyessä huomioi käytännön asiat, kuten tapaamispaikat, siirtymiin kuluva aika ja levon tarve.

Opiskelutaitoja, itseohjautuvuutta ja laajojen kokonaisuuksien ymmärtämistä on helpompi harjoitella osana yhteisöä, ja ryhmätyötaitoja on vaikeaa opetella vain etänä. Tämän takia sinun kannattaa mennä yhteiseen tapaamiseen paikalle aina, kun se on mahdollista, vaikka opetukseen olisi mahdollista osallistua etänäkin. Varsinaisen tapaamisessa käydyn sisällön lisäksi sanaton viestintä, kehonkieli ja hienovarainen palaute eivät välity etäosallistujille tai poissaolijoille yhtä hyvin, jos ollenkaan. Opetukseen osallistuminen paikan päällä on erityisen tärkeää vuorovaikutuksen kannalta. Kohtaamiset muiden kanssa antavat energiaa ja lisäävät opiskelun mielekkyyttä suuresti, ja uusiin ihmisiin tutustuminen on kasvokkain usein vapautuneempaa kuin teknologiavälitteisesti.

Mikä auttaa jaksamaan?

Etäopiskelu sekä myös paluu kampukselle voivat tuntua vaikealta monista syistä. Motivaatio voi olla koetuksella, yhteys muihin hukassa ja kynnys osallistua noussut korkeaksi. Muutoksia tulee useita ja eri tahtiin, jolloin vastaan voi tulla hankalia odotuksia muilta.

Paljon keskusteluja sisältävät tapaamiset ja eri kielten käyttö voivat kuormittaa enemmän kuin muu opetus. Varsinkin muutostilanteissa on hyvä tunnistaa oman sosiaalisen jaksamisensa rajat ja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan.

Muista kertoa hyvissä ajoin ennen kurssin alkua opettajalle huolista ja erityistarpeista, jotka vaikuttavat kurssin suorittamiseen. Silloin opettaja voi ottaa tilanteen paremmin huomioon opintojakson alusta asti.

Yleisiä neuvoja opiskeluun

 • Huolehdi perusasioista. Riittävä uni, hyvä ruoka ja mieluisa liikunta auttavat jaksamaan.
 • Luo itsellesi sopiva rytmi. Tauot ovat osa työntekoa, ja rutiinit luovat arjen sujuvuutta.
 • Aloita pienestä. Sopeutuminen uuteen tilanteeseen ja uusien rutiinien oppiminen vaatii aikaa ja totuttelua.
 • Rajaa tarkasti. Kaikki tehtävät eivät ole yhtä tärkeitä, ja "riittävän hyvä" on huippusuoritus.
 • Et ole yksin. On paljon muita, jotka ovat samassa tilanteessa ja joilta voit saada vertaistukea ja ymmärrystä.
 • Osallistu. Lähde mukaan kiinnostaviin tapahtumiin, tutustu ihmisiin ja löydä sinulle sopiva yhteisö.
 • Pyydä apua. Kysy neuvoa ja hae tukea ajoissa.

Tietokoneita ja opiskelijoita   

Pian valmistuvan vinkit etäopinnoista selviämiseen

 • Hakeudu kasvokkaisiin tapaamisiin aina kun mahdollista. Etäluennoilla pidä kameraa päällä, osallistu ja rohkaise muita.
 • Aseta itsellesi tavoitteita, älä mene helpoimman eikä vaikeimman kautta. Pyydä apua ja palaudu.
 • Mene opiskelijatapahtumiin, vaikka et tuntisi sieltä vielä ketään. Muut ovat samassa tilanteessa.

(Welling, HS 2022)


Vaikka opiskelet etänä tai itsenäisesti, opiskelun ei tarvitse olla yksinäistä. Eri ainelaitoksilla on opiskelijoiden järjestämää vertaisryhmätoimintaa, ja seuraa voi kysyä myös kursseilta tai ainejärjestöstä. Omia tapaamisia voi järjestää yliopiston opiskelutiloissa tai kahviloissa, tai etänä ääni- tai videopuhelun välityksellä. Jo muiden läsnäolo voi auttaa keskittymistä ja vähentää yksinäisyyden ja stressin tunnetta, ja yhteisistä säännöistä työrauhan, taukojen ja vapaan keskustelun suhteen on hyvä sopia etukäteen.

Student Life tarjoaa apua ja tukea eri tilanteisiin ja tarpeisiin: kaikille avoimia kursseja, ryhmätoimintaa ja itseoppaita (1. porras), yksilöllistä ohjausta (2. porras) ja tehostettua apua asiantuntijoilta (3. porras). Apua ja tukea opiskeluhyvinvointiin -sivulle on koottu apua moniin hyvinvoinnin vaikeuksiin (mm. stressi, yksinäisyys, uupumus, ja motivaatio).

<< Takaisin Saavutettava Movi -etusivulle                                                                                               Kysy lisää: movi@jyu.fi