Kielikohtaiset viestintä- ja kieliopinnot - humanistiset tieteet

Kielikohtaiset (aiempien tutkintovaatimusten mukaiset) viestintä- ja kieliopinnot

Opiskelijat, joilla on jo aiempia oppiaineen ja/tai viestintä- ja kieliopintoja suoritettuna esimerkiksi avoimessa yliopistossa tai toisessa korkeakoulussa, suorittavat kandidaatin tutkintoon kuuluvat viestintä- ja kieliopintonsa aiempien tutkintovaatimusten mukaisina ns. kielikohtaisina viestintä- ja kieliopintoina.

Humanistisilla aloilla suoritat 9-14 op viestintä- ja kieliopintoja alempaan tutkintoosi koulutusohjelmasi tutkintovaatimusten mukaisesti.

Opintoihin on sisällyttävä

 • äidinkielen puhe- tai kirjoitusviestintää 3 op
 • toista kotimaista kieltä 3 op (laki 424/2003, asetus 481/2003)
 • vierasta kieltä 3 op

Suomen kielen opiskelijat eivät suorita äidinkielen viestintää Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksessa.

Kielten opiskelijat saavat merkinnän tutkintoon vaadittavasta vieraasta kielestä pää- tai sivuaineena opiskelemastaan kielestä.

Äidinkieleltään viittomakieliset valitsevat Movin opetustarjonnasta soveltuvat akateemisen tason suomen kielen ja vieraan kielen (voi olla myös ruotsi) opintojaksot 6 op.

Monialaiseksi kieliasiantuntijaksi opiskelevat (OPS 2020-24)  suorittavat pakollisen äidinkielen viestinnän (3 op) kurssin lisäksi vapaavalintaisen äidinkielen viestinnän kurssin (3 op).

Äidinkielen viestintä

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat äidinkielen viestinnän opinnot voit suorittaa alla olevilla kirjoitus- ja puheviestinnän opintojaksoilla koulutusohjelmasi, opintojesi vaiheen ja tavoitteittesi mukaisesti. Koulutusohjelmasi viestintä- ja kieliopintovaatimuksiin voi kuulua myös muita opintojaksoja, joista löydät tietoa oman koulutusohjelmasi tutkintovaatimuksista (journalistiikka). Huomaathan, että kirjoitus- ja puheviestinnän opetustarjonnassa on runsaasti omaa viestintäosaamistasi täydentäviä ja opinnäytteiden valmistumista tukevia valinnaisia opintoja. 

Suomi / Kirjoitusviestintä
 • XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet (3 op) (1. tai 2. vuoden opiskelijoille)
 • XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet (3 op) (kandidaattitutkielman kirjoittajille)

Huom. Aikaisemmin tarjonnassa olleet ainekohtaiset opintojaksot XKVH001 Kirjallisuuden tutkimusviestintä (3 op), XKVH002 Museologian tutkimusviestintä (3 op), XKVH003 Taidehistorian tutkimusviestintä (3 op), XKVH004 Taidekasvatuksen tutkimusviestintä (3 op) sekä XKVH013 Yhteisöviestinnän tutkimusviestintä (3 op) toteutetaan opintojakson XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet (3 op) yhteydessä. Opiskelijat voivat osallistua itselleen parhaiten sopivalle XKVX009-opintojaksolle.

Esimerkkejä muista kirjoitusviestinnän opintojaksoista, joita voit liittää myös valinnaisiin viestintä ja kieliopintoihin:

 • XKVX004 Tukea kirjoittamiseen (2 op)
 • XKV0024 Kielenhuollon opintojakso (3-4 op)
 • XKVX008 Luova kirjoittaminen – fiktion työstäminen ja luovan prosessin hallinta (3 op)
 • XKVX002 Työelämän tekstitaidot (4 op) Vähintään kolmannen vuoden opiskelijoille.
 • XPVX003 Työelämän viestintätaidot (4 op) Vähintään kolmannen vuoden opiskelijoille.Suomi / Puheviestintä

Mikäli suoritat kandidaatin tutkintoosi vain äidinkielen puheviestintää, suositellaan opintojaksoa XPV0018 Puheviestinnän perusteet (2-3 op).

Esimerkkejä muista puheviestinnän opintojaksoista, joita voit liittää valinnaisiin viestintä- ja kieliopintoihin:

 • XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (3 op)
 • XPV0015 Esiintymistaito (3 op)
 • XPV0011 Puheviestintä/Neuvottelutaito (4 op)
 • XPV0012 Äänenkäyttö (3 op)
 • XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta (3 op)
 • XPVX003 Työelämän viestintätaidot (3 op)
 • XPVX005 Esimiehen vuorovaikutusosaaminen (4 op)
 • XPV0021 Työelämäviestintää monikulttuurisessa ryhmässä (3 op)

 
Ruotsi

Mikäli sivistyskielesi on ollut ruotsi, ota yhteyttä Movin ruotsin lehtori Camilla Jauhojärvi-Koskeloon (camilla.jauhojarvi-koskelo@jyu.fi).

 

Toinen kotimainen kieli

Ruotsi

"Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa (...) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta." (Asetus yliopistojen tutkinnoista 19.8.2004)

Toisen kotimaisen kielen opintojakson suoritat opintojaksolla Svenska för språkvetare / skriftlig, muntlig (3 op). Mikäli kielitaitosi on hyvä, voit suorittaa opintojakson myös korvaavana kokeena.

Ruotsin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset merkitään opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (TT/HT). SISU-järjestelmässä opintojakso on tästä syystä jaettu kahdelle nimikkeelle (skriftlig/muntlig), vaikka opintoajakso suoritetaan yhtenä opintojaksona.

Opintojaksokoodit ja -nimet:

 • XRUH1001 Svenska för humanister / skriftlig, 1 op (MUTKU)
 • XRUH9001 Svenska för humanister / muntlig, 2 op (MUTKU)

 • XRUH1001 Svenska för humanister / skriftlig, 1 op (historia ja etnologia)
 • XRUH9001 Svenska för humanister / muntlig, 2 op (historia ja etnologia)

 • XRUH002 Svenska för språkvetare / skriftlig, 1 op (kielet)
 • XRUH902 Svenska för språkvetare / muntlig, 2 op (kielet)

 • XRUH005 Svenska för journalister och kommunikationsvetare / skriftlig, 1 op (journalistiikka ja viestintä)
 • XRUH905 Svenska för journalister och kommunikationsvetare muntlig, 2 op (journalistiikka ja viestintä)


Suomi

Mikäli toinen kotimainen kielesi on suomi, ota yhteyttä Moviin.

Seppo-Movi-opiskelijat.jpg

Vieras kieli

Vieraan kielen suoritat oman alan akateemisen tason opintojaksolla tai mikäli alakohtainen kielitaitosi on hyvä, voit suorittaa tutkintoon vaadittavan pakollisen vieraan kielen opintojakson myös korvaavana kokeena. Opintojaksojen suorittaminen edellyttää hyvää kielitaitoa: lähtötasona vaaditaan lukion A-kielen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Englanti

Englannin kielen vieraana kielenä suoritat

 • XENH002 Academic Reading and Communication Skills (3 op) –opintojaksolla.

Espanja

Espanjan kielen vieraana kielenä voit suorittaa

 • XESX1001 Espanjan tekstitaidot (3 op) ja
 • XESX1002 Espanjankielinen vuorovaikutus (2-3 op)
  –opintojaksoilla.

Ranska

Ranskan kielen vieraana kielenä voit suorittaa

 • XRAX1001 Ranskan tekstitaidot (3 op) tai
 • XRAX1002 Ranskankielinen vuorovaikutus (2-3 op)
  –opintojaksoilla.

Saksa

Saksan kielen vieraana kielenä voit suorittaa

 • XSAX1001 Zentrale Themen des deutschsprachigen Raums (4 op) tai
 • XSA0103 Saksan kielen suullinen taito (3 op) –opintojaksoilla

 

Venäjä

Venäjän kielen vieraana kielenä voit suorittaa:

 • XVEX1001 Venäjän tekstitaidot (3 op) tai
 • XVEX1002 Venäjänkielinen vuorovaikutus (2-3 op) –opintojaksoilla.

Japani

Japanin kielen vieraana kielenä voit suorittaa ainoastaan tekstin ymmärtämisen korvaavana kokeena: XJA0010 Japanin tekstiopintojakso/kielikoe (3 op). Ota yhteyttä yliopistonopettaja Pauliina Takalaan (a.pauliina.takala@jyu.fi).

Kielen ja kulttuurin opintokokonaisuudet

Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokonaisuus (Études françaises, 25 op) korvaa toisen vieraan kielen opinnot.

 

 

movi_merkki_oranssi.jpg

Valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot

Tutkintoon pakollisina kuuluvien viestintä- ja kieliopintojen lisäksi voit kehittää ja laajentaa kielellistä ja viestinnällistä osaamistasi valinnaisilla viestintä- ja kieliopinnoilla. Näihin käyvät äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten akateemisen tason opintojaksot. Voit liittää tutkintoosi valinnaisina opintoina myös valmentavat opintojaksot, joilla kehität osaamistasi ennen tutkintoon pakollisena kuuluvalle opintojaksolle osallistumista. Valinnaisina opintoina voit myös suorittaa peruskielitaidon opintoja niissä kielissä, joita et ole aiemmin opiskellut. Valitse viestintä- ja kieliopintosi siten, että saavutat mahdollisimman monipuolisen viestinnällisen ja kielellisen osaamisen, ja aseta tavoitteesi työelämän vaatimuksia vastaaviksi. Lisää tietoa löydät movin verkkosivuilta https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta.

Esimerkkejä valinnaisista viestintä- ja kieliopinnoista
 
Valmentavat opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/valmentavat

 • XKVX004 Tukea kirjoittamiseen (2 op).
 • XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (3 op)
 • XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen (1 op)
 • XENX1000 Gaining confidence in English (1 op)

Monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta kehittävät opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/monikielisyys

 • XYHX009 Kulttuurienväliset työelämävalmiudet (2-3 op)
 • XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilinguel Communication (3-5 op)

Muut viestintä- ja kieliopintojaksot

Muusta Movin viestintä- ja kieliopintotarjonnasta, 16 eri kieltä sisältäen esim. japanin ja viittomakielen opintojaksoja, löydät Movin verkkosivuilta https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta.

Gradun kirjoittamisen tueksi:
 • XKVB001 Gradu vauhtiin (2 op)
 • XKVB002 Raakileesta graduksi (2 op)
 • XKVB003 Gradun viimeistely (2 op)

Puhe- ja kirjoitusviestinnän opinnot

Puhe- ja kirjoitusviestinnän opinnotilla voit kehittää viestinnällistä osaamistasi mm. työelämätarpeisiin

 • XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito (4 op)
 • XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus (3-5 op)
 • XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö (3-5 op)
 • XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen (3-5 op)
 • XKV0024 Kielenhuollon luennot (3 op)
 • XKVX002 Työelämän tekstitaidot (4 op)