Kielikohtaiset viestintä- ja kieliopinnot

Kielikohtaiset (aiempien tutkintovaatimusten mukaiset) viestintä- ja kieliopinnot

Opiskelijat, joilla on jo aiempia oppiaineen ja/tai viestintä- ja kieliopintoja suoritettuna esimerkiksi avoimessa yliopistossa tai toisessa korkeakoulussa, suorittavat kandidaatin tutkintoon kuuluvat viestintä- ja kieliopintonsa aiempien tutkintovaatimusten mukaisina ns. kielikohtaisina viestintä- ja kieliopintoina. 

Kauppakorkeakoulussa suoritat kandidaatin tutkintoosi 16-20 op viestintä- ja kieliopintoja alempaan koulutusohjelmasi tutkintovaatimusten mukaisesti.

Yrityksen taloustieteen kandidaattiohjelman viestintä- ja kieliopinnot (20 op)

 • äidinkielen kirjoitusviestintä 2 op
 • äidinkielen puheviestintä 2 op
 • toinen kotimainen kieli 3 op (laki 424/2003, asetus 481/2003)
 • ensimmäinen vieras kieli 6 op
 • toinen vieras kieli 7 op

 

Taloustieteen kandidaattiohjelman viestintä- ja kieliopinnot (16 op)

 • äidinkielen kirjoitusviestintä 2 op
 • äidinkielen puheviestintä 2 op
 • toinen kotimainen kieli 3 op (laki 424/2003, asetus 481/2003)
 • vieras kieli 6 op
 • valinnaiset kieli- ja viestintäopinnot 3 op

Äidinkielen viestintä

Suomi

Äidinkielen viestinnän opinnot suoritat joillakin alla luetelluista kirjoitus- ja puheviestinnän opintojaksoilla. Äidinkielen puheviestinnän opinnot voit aloittaa jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Kirjoitusviestintä suositellaan suoritettavaksi joko opintojen alkuvaiheessa ensimmäisenä tai toisena vuonna tai kandidaattitutkielman kirjoittamisen yhteydessä. Tutkintoon kuuluvien, pakollisten viestintä- ja kieliopintojen lisäksi voit täydentää kirjoitus- ja puheviestinnän osaamistasi valinnaisilla opintojaksoilla.

Kirjoitusviestintä

 • XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op (opintojen alkuvaihe)
 • XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet 3 op (kandidaattitutkielman kirjoittamisvaihe)

Esimerkkejä muista kirjoitusviestinnän opintojaksoista, joita voit liittää myös valinnaisiin viestintä ja kieliopintoihin:

 • XKVX004 Tukea kirjoittamiseen (2 op)
 • XKV0024 Kielenhuollon opintojakso (3-4 op)
 • XKVX1000 Omien tekstien ohjausryhmä, 1 op
 • XKVX008 Luova kirjoittaminen – fiktion työstäminen ja luovan prosessin hallinta (3 op)
 • XKVX002 Työelämän tekstitaidot (4 op) Vähintään kolmannen vuoden opiskelijoille.
 • XPVX003 Työelämän viestintätaidot (4 op) Vähintään kolmannen vuoden opiskelijoille.

Opintojaksoja, joita voit valita valinnaisiin kieli- ja viestintäopintoihin: 

Puheviestintä

Suositellaan tutkintoon liitettäväksi opintojaksoksi:

 • XPV0018 Puheviestinnän perusteet (2-3 op)

Esimerkkejä muista puheviestinnän opintojaksoista, joita voit liittää myös valinnaisiin viestintä- ja kieliopintoihin:

 • XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (3 op)  
 • XPV0015 Esiintymistaito (3 op)
 • XPV0011 Puheviestintä/Neuvottelutaito (4 op)
 • XPV0012 Äänenkäyttö (3 op)
 • XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta (3 op)
 • XPVX003 Työelämän viestintätaidot (3 op)
 • XPVX005 Esimiehen vuorovaikutusosaaminen (4 op)
 • XPV0021 Työelämäviestintää monikulttuurisessa ryhmässä (3 op)


Ruotsi

Mikäli sivistyskielesi on ollut ruotsi, ota yhteyttä Movin ruotsin lehtori Camilla Jauhojärvi-Koskeloon (camilla.jauhojarvi-koskelo@jyu.fi).

 

Toinen kotimainen kieli

"Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa (...) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta." (Asetus yliopistojen tutkinnoista 19.8.2004)

Ruotsi

Toisen kotimaisen kielen opintojakson voit suorittaa opintojaksolla Svenska för ekonomer / skriftlig, muntlig (3 op). Mikäli alakohtainen kielitaitosi on hyvä, voit suorittaa opintojakson myös korvaavana kokeena.

Ruotsin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset merkitään opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (TT/HT). SISU-järjestelmässä opintojakso on tästä syystä jaettu kahdelle nimikkeelle, vaikka se suoritetaan yhtenä opintojaksona. Ilmoittautuminen sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.

Opintojaksot ja koodit:

 

 • XRUT002 Svenska för ekonomer / skriftlig, 1 op
 • XRUT902 Svenska för ekonomer / muntlig, 2 op

Suomi

Mikäli toinen kotimainen kielesi on suomi, ota yhteyttä Moviin.

 

Ensimmäinen vieras kieli

Tutkintoosi kuuluu kahdesta vieraasta kielestä sellainen taito, joka mahdollistaa oman alasi kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. Mikäli ensimmäinen vieras kielesi on jokin muu kuin englanti, niin ota yhteyttä asianomaisen kielen lehtoriin ja neuvottele hänen kanssaan vaadittavien opintojen suoritustavoista.

Englanti

Suosittelemme, että aloitat englannin kielen opinnot jo ensimmäisenä opiskeluvuonna XENT001 Academic Reading –opintojaksolla, joka perehdyttää oman alasi tieteellisen tekstin lukemiseen. Suullista kielitaitoasi harjoitat toisena tai kolmantena opiskeluvuotena XENT003 Communication Skills –opintojaksolla. Mikäli alakohtainen kielitaitosi on hyvä, voit suorittaa opintojaksot myös korvaavana kokeena.

Opintojaksot ja koodit:

 • XENT001 Academic Reading (3 op)
 • XENT003 Communication Skills (3 op)

Seppo-Movi-opiskelijat.jpg

Valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot

Tutkintoon pakollisina kuuluvien viestintä- ja kieliopintojen lisäksi voit kehittää ja laajentaa kielellistä ja viestinnällistä osaamistasi valinnaisilla viestintä- ja kieliopinnoilla. Näihin käyvät äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten akateemisen tason opintojaksot. Voit liittää tutkintoosi valinnaisina opintoina myös valmentavat opintojaksot, joilla kehität osaamistasi ennen tutkintoon pakollisena kuuluvalle opintojaksolle osallistumista. Valinnaisina opintoina voit myös suorittaa peruskielitaidon opintoja niissä kielissä, joita et ole aiemmin opiskellut. Valitse viestintä- ja kieliopintosi siten, että saavutat mahdollisimman monipuolisen viestinnällisen ja kielellisen osaamisen, ja aseta tavoitteesi työelämän vaatimuksia vastaaviksi. Lisää tietoa löydät Movin verkkosivuilta https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta.

Esimerkkejä valinnaisista viestintä- ja kieliopinnoista

 

                                                     


Valmentavat opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/valmentavat

 • XKVX004 Tukea kirjoittamiseen (2 op). Yliopisto-opintoihin valmentava opintojakso.
 • XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (3 op)
 • XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen (1 op)
 • XENX1000 Gaining confidence in English (1 op)

Monikielisyyttä ja –kulttuurisuutta kehittävät opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/monikielisyys

 • XYHX009 Kulttuurienväliset työelämävalmiudet (2-3 op)
 • XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilingual Communication (3-5 op) 
Puhe- ja kirjoitusviestinnän opinnot

Puhe- ja kirjoitusviestinnän valinnaisilla opinnoilla kehität viestinnällistä osaamistasi muun muassa opiskelun tueksi ja työelämätarpeisiin.

 • XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito (4 op)
 • XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus (3-5 op)
 • XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö (3-5 op)
 • XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen (3-5 op)
 • XKV0024 Kielenhuollon luennot (3 op)
 • XKVX002 Työelämän tekstitaidot (4 op)

Muut viestintä- ja kieliopintojaksot

Muusta Movin viestintä- ja kieliopintotarjonnasta, 16 eri kieltä sisältäen esim. viittomakielen opintojaksoja, löydät Movin verkkosivuilta https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta.

Toinen vieras kieli

Työmarkkinoilla monipuolinen kielitaito sekä kulttuurienvälinen osaaminen ja monipuoliset viestintätaidot auttavat sinua erottumaan työn haussa muista ehdokkaista ja nämä taidot ovat edellytyksenä kansainvälistyvässä työelämässä menestymiseen. Osittainenkin kielitaito ja kulttuurintuntemus avartavat maailmankuvaa ja lisäävät kulttuurista ymmärrystä. Vaikka virallisissa yhteyksissä käytettäisiin englantia, muissa asioissa sekä vapaa-ajalla tarvitaan yhteistyökumppanin kieltä. Näissä epävirallisissa tilanteissa kyseisen maan kielen taito on tärkeää, koska nekin ovat lopulta osa virallisia prosesseja. Kielitaitoon liittyy olennaisesti myös kulttuurintuntemus, jota ilman esim. Itä-Aasiassa on mahdotonta menestyksekkäästi toimia edes tulkkien avustuksella. Työelämässä tärkeintä on osata hyvin substanssi sekä vaikkapa englannin kieli ja lisäksi kohdemaan kieltä ja kulttuuria riittävästi.

Jos olet opiskellut koulussa englannin lisäksi myös toista vierasta kieltä, suosittelemme jatkamaan kyseisen kielen opintoja. Voit tällöin valita akateemisen tason opintojaksoja haluamassasi kielessä. Myös uuden kielen opiskelu on mahdollista. Lisätietoja verkkosivuillamme.


Esimerkkejä toisen vieraan kielen tarjonnasta Movissa


Ranskan kieli ja kulttuuri

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta/ranska

Ranskan kieli on tärkeä työväline monilla eri tieteenaloilla ja työelämässä ranskan kielen taito avaa yritysten ovet Ranskan lisäksi muissa ranskankielisissä maissa. Ranska on myös työkieli ja virallinen kieli esim. YK:ssa, EU:ssa, UNESCOssa ja Natossa.

Jos sinulla on jo vähintään lukion lyhyen kielen oppimäärä ranskan kielessä, voit jatkaa ranskan opintojasi esimerkiksi

 • XRAX100 Ranskan valmennusopintojakso (3 op) ja
 • XRAX1001 Ranskan tekstitaidot (3 op) tai
 • XRAX1002 Ranskankielinen vuorovaikutus (2-3 op) –opintojaksoilla.

Voit myös valita myös peruskielitaidon kehittämiseen liittyviä tai syventäviä opintojaksoja oman lähtötasosi ja tavoitteen mukaisesti aina perusopintokokonaisuuden suorittamiseen saakka. Lisäksi Movi tarjoaa opintomatkan Ranskaan.

Saksan kieli ja kulttuuri

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta/saksa

Saksa on Euroopan puhutuin äidinkieli. Saksan kielen taito avaa uusia näköaloja eurooppalaiseen kulttuuriin ja tieteeseen sekä mahdollistaa yhteydet Euroopan suurimpaan kansantalouteen ja Suomen tärkeimpään kauppakumppaniin.

Movi järjestää kauppakorkeakoulun opiskelijoille alakohtaisesti suunnattuja saksan kielen opintoja.

Jos sinulla on jo vähintään lukion lyhyen kielen oppimäärä saksan kielessä, voit jatkaa saksan opintojasi esimerkiksi

 • XSAX007 Liikesaksa 1 (3 op) ja
 • XSAX008 Liikesaksa 2 (2 op) –opintojaksoilla.

Voit myös valita myös kauppatieteellisen alan peruskielitaidon kehittämiseen liittyviä tai syventäviä opintojaksoja oman lähtötasosi ja tavoitteen mukaisesti aina kieli- ja kulttuuri -opintokokonaisuuden suorittamiseen saakka. Lisäksi Movi tarjoaa opintomatkan Saksaan.

Venäjän kieli ja kulttuuri

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta/venaja

Venäjän kielellä ja Venäjän tuntemuksella on Suomelle aivan erityinen merkitys. Läheisten kontaktien vuoksi Suomessa on aina tarvittu enemmän venäjäntaitoisia asiantuntijoita kuin muissa maissa. Venäjän kielen taitoa tarvitaan niin kaupan, teollisuuden, kulttuurin kuin matkailunkin piirissä.

Jos sinulla on jo vähintään lukion lyhyen kielen oppimäärä venäjän kielessä, voit jatkaa venäjän opintojasi esimerkiksi

 • XVEX1000 Venäjän valmennusopintojakso (3 op) ja
 • XVEX1001 Venäjän tekstitaidot (3 op) tai
 • XVEX1002 Venäjänkielinen vuorovaikutus (2-3 op) –opintojaksoilla.

Voit myös valita myös peruskielitaidon kehittämiseen liittyviä tai syventäviä opintojaksoja oman lähtötasosi ja tavoitteen mukaisesti. Venäjän kielessä tarjotaan kauppatieteellisen alan Liikevenäjä –opintojakso ja opintomatkoja Pietariin ja Jaroslavliin.

Espanjan kieli ja kulttuuri

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta/espanja

Opittuasi espanjaa sinulla on mahdollisuus kommunikoida yli 500 miljoonan ihmisen kanssa. Espanja on maailman kolmanneksi puhutuin kieli ja virallinen kieli 21 maassa. Se on myös yksi EU:n virallisista kielistä ja sitä käytetään laajalti esimerkiksi liikemaailmassa.

Jos sinulla on jo vähintään lukion lyhyen kielen oppimäärä espanjan kielessä, voit jatkaa opintojasi esimerkiksi

 • XESX1000 Espanjan valmennusopintojakso (3 op) ja
 • XESX1001 Espanjan tekstitaidot (3 op) tai
 • XESX1002 Espanjankielinen vuorovaikutus (2-3 op) –opintojaksoilla.

Voit myös valita myös peruskielitaidon kehittämiseen liittyviä tai syventäviä opintojaksoja oman lähtötasosi ja tavoitteen mukaisesti. Latinalaisen Amerikan historiasta, politiikasta, yhteiskunnasta, taloudesta, mediasta ja kirjallisuudesta kiinnostuneille Movi tarjoaa myös laajalti opintojaksoja.

Japanin ja kiinan kieli ja kulttuuri

Osittainenkin harvinaisen kielen taito ja kulttuurintuntemus avartavat maailmankuvaa ja lisäävät kulttuurista ymmärrystä. Vaikka virallisissa yhteyksissä käytettäisiin englantia, muissa asioissa sekä vapaa-ajalla tarvitaan yhteistyökumppanin kieltä. Näissä epävirallisissa tilanteissa esimerkiksi japanin taito on tärkeää, koska nekin ovat lopulta osa virallisia prosesseja. Kielitaitoon liittyy olennaisesti myös kulttuurintuntemus, jota ilman Itä-Aasiassa on mahdotonta menestyksekkäästi toimia edes tulkkien avustuksella. Työelämässä tärkeintä on osata hyvin substanssi sekä vaikkapa englannin kieli ja lisäksi kohdemaan kieltä ja kulttuuria riittävästi.

Japani:
https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta/japani

Movin opintojaksoilla Japani 1–6 opit paitsi japanin puhuttua ja kirjoitettua kieltä, myös tapakulttuuria, perinnetietoutta, yleistä maantuntemusta ja paljon muuta. Lisäksi Japanin perinteinen kulttuuri -opintojaksolla opit tuntemaan perinteisen korkeakulttuurin osa-alueita kuten teatteria, kirjallisuutta ja kuvataidetta historiallisissa konteksteissaan. Nämä seitsemän opintojaksoa muodostavat 30 opintopisteen laajuisen Japanin kieli ja kulttuuri -perusopintokokonaisuuden, joka sopii sivuaineeksi.

Kiina:
https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta/kiina

Movi tarjoaa useita kiinan kielen ja kulttuurin opintojaksoja sekä vasta-alkajille että edistyneemmille kielenopiskelijoille. Opintojaksoilla voi perehtyä myös kiinan kirjoitusmerkkeihin, fonetiikkaan ja kiinalaiseen kulttuuriin ja maantuntemukseen. Movi järjestää myös virallisen HSK-kielikokeen yhteistyössä Hanban-kieli-instituutin kanssa.