Kielikohtaiset viestintä- ja kieliopinnot - psykologian ala

Kielikohtaiset (aiempien tutkintovaatimusten mukaiset) viestintä- ja kieliopinnot

Opiskelijat, joilla on tullessaan opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon jo aiempia oppiaineen ja/tai viestintä- ja kieliopintoja suoritettuina esimerkiksi avoimessa yliopistossa tai toisessa korkeakoulussa, suorittavat kandidaatin tutkintoon kuuluvat viestintä- ja kieliopintonsa aiempien tutkintovaatimusten mukaisina ns. kielikohtaisina viestintä- ja kieliopintoina.

Psykologian opiskelijoiden kandidaatin tutkintoon kuuluu yhteensä 15 op viestintä- ja kieliopintoja, joihin on sisällyttävä:

 • äidinkielen kirjoitusviestintää 3 op
 • toista kotimaista kieltä 3 op (laki 424/2003, asetus 481/2003)
 • vierasta kieltä 6 op tai
 • ensimmäistä vierasta kieltä 3 op ja toista vierasta kieltä 3 op
 • valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja 3 op


Äidinkielen kirjoitusviestintä

Suomi

Kandidaatin tutkintoon suoritettava äidinkielen kirjoitusviestinnän opintojakso:

 • XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet (3 op) (opintojen alkuvaihe 1. tai 2. opiskeluvuonna)
 • XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet (3 op) (kandidaattitutkielman kirjoittamisvaiheessa)

Ruotsi

Mikäli sivistyskielesi on ollut ruotsi, ota yhteyttä äidinkielen viestinnän suorittamisesta movin ruotsin kielen lehtori Camilla Jauhojärvi-Koskeloon (camilla.jauhojarvi-koskelo@jyu.fi).

 


Toinen kotimainen kieli

"Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa (...) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta." (Asetus yliopistojen tutkinnoista 19.8.2004)

Ruotsi

Toisen kotimaisen kielen suoritat Svenska för samhällsvetare och psykologer /skriftlig, muntlig (3 op) -opintojaksolla. Mikäli alakohtainenkielitaitosi on hyvä, voit suorittaa toisen kotimaisen kielen korvaavana kokeena.

Ruotsin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset merkitään opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (TT/HT). SISU-järjestelmässä opintojakso on tästä syystä jaettu kahdelle opintojaksonimikkeelle, vaikka se suoritetaan yhtenä opintojaksona. Ilmoittautuminen sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.

Opintojaksokoodit ja -nimet:

 • XRUY1001 Svenska för samhällsvetare och psykologer / skriftlig, 1 op
 • XRUY9001 Svenska för samhällsvetare och psykologer / muntlig, 2 op

Suomi

Mikäli toinen kotimainen kielesi on suomi, ota yhteyttä Moviin.

Vieras kieli

Vieraan kielen suoritat oman alan akateemisen tason opintojaksolla tai mikäli alakohtainen kielitaitosi on hyvä, voit suorittaa tutkintoon vaadittavan pakollisen vieraan kielen opintojakson myös korvaavana kokeena. Opintojaksojen suorittaminen edellyttää hyvää kielitaitoa.

Psykologian opiskelijat suorittavat joko 6 op yhdessä vieraassa kielessä tai 3 op kahdessa vieraassa kielessä (yhteensä 6 op). Ensimmäisen vieraan kielen lähtötasona on lukion A-kielen oppimäärä tai vastaavat tiedot. Toisen vieraan kielen lähtötasoksi vaaditaan vähintään lukion lyhyt oppimäärä tai vastaavat tiedot. Mikäli et ole lukiossa lukenut kuin yhtä vierasta kieltä, voit hankkia tarvittavan peruskielitaidon movin järjestämillä alkeis- ja jatkoopintojaksoilla (yht. 16 op). Ota huomioon kieliopintoja suunnitellessasi, että peruskielitaidon hankkimiseen menee 1-2 vuotta.

 

Englanti

Mikäli suoritat englannin kielestä 6 op on opintojakso XENK002 (3 op) sinulle pakollinen. Loput 3 op voit suorittaa jollakin muulla alla luetellulla valinnaisella opintojaksolla (CEFR B2-C1). Opetustarjonta vaihtelee vuosittain.

Mikäli suoritat englannin kielestä vain 3 op on opintojakso XENK002 (3 op) sinulle pakollinen.

 • XENK002 Academic Reading and Communication Skills (3 op) / pakollinen
 • XENX017 Communication in a Multicultural Workplace (3 op)
 • XEN0028 Big and Small Talk about Finland (3 op)
 • XENX013 Modern Russia: Myth and Reality (4 op)
 • XEN0022 English Academic Skills for Exchange Students (3 op)
 • XENX041 Creative Writing in English (2 op)
 • XENX034 Intermediate Academic Writing (4 op)
 • XENX1003 Exploring EU texts in context (2 op)
 • XENX1004 Translation as cultural mediation: culture-specific items (2 op)
 • XENX023-024, XENX026, XENX039 E-learning Modules (à 2 op)
 • XYHX1003 Introduction to Intercultural and Multilingual Communication (5 op)
 • XYHX1001 Multilingual communication in multicultural teams (2–3 op)
 • XYHX1000 Monikielinen luova kirjoittaminen – leiki luovasti kielillä! (1–2 op)
 • XYHX008 Monikielinen argumentointi (3 op)

Saksa

Mikäli suoritat saksan kielestä 6 op, on opintojakso XSAX1001 Zentrale Themen des deutschsprachigen Raums (4 op) sinulle pakollinen. Loput 2 op voit suorittaa jollakin muulla alla luetellulla opintojaksolla.

Mikäli suoritat saksan kielestä vain yhden opintojakson, on XSAX1001 (4 op) sinulle pakollinen.

 • XSAX1001 Zentrale Themen des deutschsprachigen Raums (4 op) /pakollinen
 • XSA0103 Saksan kielen suullinen taito (3 op)
 • XSAX1000 Landeskunde der deutschprachigen Länder (3 op)

 

Espanja

Mikäli suoritat espanjan kielestä 6 op, on opintojakso XESX1001 Espanjan tekstitaidot (3 op) sinulle pakollinen. Loput 3 op voit suorittaa jollakin muulla alla luetellulla opintojaksolla.

Mikäli suoritat espanjan kielestä vain 3 op, on opintojakso XESX1001 Espanjan tekstitaidot (3 op) sinulle pakollinen.

 • XESX1002 Espanjankielinen vuorovaikutus (2 op)
 • XES0013 Kirjoitusviestintä espanjaksi 1 (2-3 op)
 • XESX006 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan historia, politiikka ja yhteiskunta (3 op)

Ranska

Mikäli suoritat ranskan kielestä 6 op, on opintojakso XRAX1001 Ranskan tekstitaidot (3 op) sinulle pakollinen. Loput 3 op voit suorittaa jollakin muulla alla luetellulla opintojaksolla.

Mikäli suoritat ranskan kielestä vain 3 op suositellaan opintojaksoa XRAX1001 Ranskan tekstitaidot (3 op).

 • XRAT001 Ranska ja yhteiskunta (2-3 op)
 • XRAX1002 Ranskankielinen vuorovaikutus (2-3 op)
 • XRAT006 Ranskan palvelut ja instituutiot (2-3 op)

 

Venäjä

Mikäli suoritat venäjän kielestä 6 op, on opintojakso XVEX1001 Venäjän tekstitaidot (3 op) sinulle pakollinen. Loput 3 op voit suorittaa jollakin muulla alla luetellulla opintojaksolla.

Mikäli suoritat venäjän kielestä vain 3 op, on opintojakso XVEX1001 Venäjän tekstitaidot (3 op) sinulle pakollinen.

 • XVE0014 Venäjän kielen suullisen taidon intensiiviopintojakso (3 op)
 • XVEX1002 Venäjänkielinen vuorovaikutus (2–3 op)
 • XVE0018 Venäläinen yhteiskunta ja kulttuuri (3 op)

Japani

XJA0010 Japanin tekstiopintojakso/kielikoe (3 op): japanin tekstin ymmärtämisen voi suorittaa ainoastaan korvaavana kokeena. Ota yhteyttä yliopistonopettaja Pauliina Takalaan (a.pauliina.takala@jyu.

Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokonaisuus (Etudes françaises, 25 op) korvaa toisen vieraan kielen opinnot.

Seppo-Movi-opiskelijat.jpg

Valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot

Valinnaisiksi viestintä- ja kieliopinnoiksi käyvät äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten akateemisen tason kurssit. Voit liittää tutkintoosi valinnaisina opintoina myös valmentavat opintojaksot, joilla kehität osaamistasi ennen tutkintoon pakollisena kuuluvalle opintojaksolle osallistumista. Valinnaisina opintoina voit myös suorittaa peruskielitaidon opintoja niissä kielissä, joita et ole aiemmin opiskellut. Valitse viestintä- ja kieliopintosi siten, että saavutat mahdollisimman monipuolisen viestinnällisen ja kielellisen osaamisen, ja aseta tavoitteesi työelämän vaatimuksia vastaaviksi.

Esimerkkejä valinnaisista viestintä- ja kieliopinnoista

Lisää tietoa löydät Movin verkkosivuilta https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta.

Valmentavat opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/valmentavat

 • XKVX004 Tukea kirjoittamiseen (2 op). Yliopisto-opintoihin valmentava kurssi.
 • XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (3 op)
 • XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen (1 op)
 • XENX1000 Gaining confidence in English (1 op)

Gradun kirjoittamisen tueksi

 • XKVB001 Gradu vauhtiin (2 op)
 • XKVB002 Raakileesta graduksi (2 op)
 • XKVB003 Gradun viimeistely (2 op)

Monikielisyyttä ja –kulttuurisuutta kehittävät opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/monikielisyys

 • XYHX009 Kulttuurienväliset työelämävalmiudet (2-3 op)
 • XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilinguel Communication (3-5 op)

Puheviestinnän opinnot

Puheviestinnän opinnot eivät ole pakollisia psykologian opiskelijoille, mutta niitä suositellaan mm. työelämätarpeisiin https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/puheviestinta

 • XPVK0202 Vuorovaikutusosaaminen psykologin työssä (3 op)
 • XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta (3 op)
 • XPV0011 Puheviestintä/neuvottelutaito (4 op)
 • XPVX003 Työelämän viestintätaidot (4-5 op)
 • XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus (3-5 op)
 • XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö (3-5 op)
 • XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen (3-5 op)

Muut viestintä- ja kieliopintojaksot

Muusta movin viestintä- ja kieliopintotarjonnasta, 16 eri kieltä sisältäen esim. viittomakielen opintojaksoja, löydät Movin verkkosivuilta https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta.