Kielikohtaiset viestintä- ja kieliopinnot - kasvatustieteiden ala

Kielikohtaiset (aiempien tutkintovaatimusten mukaiset) viestintä- ja kieliopinnot

Opiskelijat, joilla on tullessaan opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon jo aiempia oppiaineen ja/tai viestintä- ja kieliopintoja suoritettuina esimerkiksi avoimessa yliopistossa tai toisessa korkeakoulussa, suorittavat kandidaatin tutkintoon kuuluvat viestintä- ja kieliopintonsa aiempien tutkintovaatimusten mukaisina ns. kielikohtaisina viestintä- ja kieliopintoina.

Kasvatustieteiden opiskelijoiden kandidaatin tutkintoon kuuluu yhteensä 10 op viestintä- ja kieliopintoja, joihin on sisällyttävä:

 • äidinkielen puheviestintää 2 op
 • äidinkielen kirjoitusviestintää 2 op
 • toista kotimaista kieltä 3 op (laki 424/2003, asetus 481/2003)
 • vierasta kieltä 3 op (suullinen ja kirjallinen taito)

 

Äidinkielen viestintä

Suomi

Kandidaatintutkintoon kuuluu sekä kirjoitus- että puheviestintää, yhteensä 4 op. Luokanopettajiksi valmistuvat suorittavat äidinkielen viestinnän opinnot opettajankoulutuslaitoksessa.

Äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestintä
 • XPV0018 Puheviestinnän perusteet 2 op
 • XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet (3 op) (opintojen alkuvaihe 1. tai 2. opiskeluvuonna)
 • XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet (3 op) (kandidaattitutkielman kirjoittamisvaiheessa)

Ruotsi

Mikäli sivistyskielesi on ollut ruotsi, ota yhteyttä Movin ruotsin lehtori Camilla Jauhojärvi-Koskeloon (camilla.jauhojarvi-koskelo@jyu.fi).

 

Seppo-Movi-opiskelijat.jpg

Toinen kotimainen kieli

"Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa (...) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisön henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta." (Asetus yliopistojen tutkinnoista 19.8.2004)

Ruotsi

Toisen kotimaisen kielen suoritat Svenska för pedagoger / skriftlig, muntlig - opintojaksolla. Mikäli alakohtainen kielitaitosi on hyvä, voit suorittaa toisen kotimaisen kielen korvaavana kokeena.

Ruotsin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset merkitään opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (TT/HT). SISU-järjestelmässä opintojakso on tästä syystä jaettu kahdelle opintojaksonimikkeelle, vaikka se suoritetaan yhtenä opintojaksona. Ilmoittautuminen sekä kirjalliseen (skriftlig) että suulliseen (muntlig) osioon.

Opintojaksokoodit ja -nimet:

 • XRUK1001 Svenska för pedagoger / skriftlig, 1 op
 • XRUK9001 Svenska för pedagoger / muntlig, 2 op

Suomi

Mikäli toinen kotimainen kielesi on suomi, ota yhteyttä Moviin.

Vieras kieli

Vieraan kielen suoritat oman alan akateemisen tason suullisen ja tekstinymmärtämisen opintojaksoilla tai korvaavilla kokeilla. Opintojakson suorittaminen edellyttää hyvää kielitaitoa. Mikäli vieras kielesi on jokin muu kuin englanti, niin ota yhteyttä ko. kielen lehtoriin Movissa.

Englanti

Englannin kielen suoritat opintojaksolla:

 • XENK002 Academic Reading and Communication Skills (3 op) tai korvaavana kokeena.

Valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot

Tutkintoon pakollisina kuuluvien viestintä- ja kieliopintojen lisäksi voit kehittää viestinnällistä ja kielellistä osaamistasi opiskelun ja työelämän tarpeisiin valinnaisilla viestintä- ja kieliopinnoilla. Näihin käyvät äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten akateemisen tason opintojaksot. Voit liittää tutkintoosi valinnaisina opintoina myös valmentavat opintojaksot, joilla kehität osaamistasi ennen tutkintoon pakollisena kuuluvalle opintojaksolle osallistumista. Valinnaisina opintoina voit myös suorittaa peruskielitaidon opintoja niissä kielissä, joita et ole aiemmin opiskellut. Valitse viestintä- ja kieliopintosi siten, että saavutat mahdollisimman monipuolisen viestinnällisen ja kielellisen osaamisen, ja aseta tavoitteesi työelämän vaatimuksia vastaaviksi.

Esimerkkejä valinnaisista viestintä- ja kieliopinnoista

 

Valmentavat opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/valmentavat

 • XKVX004 Tukea kirjoittamiseen (2 op). Yliopisto-opintoihin valmentava opintojakso.
 • XPV0024 Esiintymisvarmuuden kehittäminen (3 op)
 • XYHX005 Våga tala. Esiintymisvarmuutta ruotsin puhumiseen (1 op)
 • XENX1000 Gaining confidence in English (1 op)

Monikielisyyttä ja –kulttuurisuutta kehittävät opintojaksot

https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/monikielisyys

 • XYHX009 Kulttuurienväliset työelämävalmiudet (2-3 op)
 • XYHX003 Fundamentals in Intercultural and Multilinguel Communication (3-5 op)

Muut viestintä- ja kieliopintojaksot

Muusta Movin viestintä- ja kieliopintotarjonnasta, 16 eri kieltä sisältäen esim. viittomakielen opintojaksoja, löydät Movin verkkosivuilta https://movi.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kielitarjonta.

 

Puhe- ja kirjoitusviestinnän opinnot

Puhe- ja kirjoitusviestinnän valinnaisilla opinnoilla kehität viestinnällistä osaamistasi muun muassa opiskelun tueksi ja työelämätarpeisiin.

 • XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta (3 op)
 • XPV0011 Neuvottelutaito (5 op)
 • XPVX003 Työelämän viestintätaidot (4-5 op)
 • XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus (3-5 op)
 • XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö (3-5 op)
 • XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen (3-5 op)
 • XPV0012 Äänenkäyttö (3 op)
 • XKV0024 Kielenhuollon luennot (3 op)
 • XKVX002 Työelämän tekstitaidot (4 op) opiskelun ja työelämän tarpeisiin

                                                     movi_merkki_oranssi.jpg