Työelämäviestinnän opintokokonaisuus

Työelämäviestintä-opintokokonaisuuden suorittaminen mahdollista Movissa

Movi tarjoaa viestintäkursseja, joista voit muodostaa tutkintoon Työelämäviestintä-opintokokonaisuuden (väh. 15 op). Kokonaisuuteen kuuluu erilaisia työelämään valmentavia kursseja, joista voit valita itsellesi sopivimmat. Osa kursseista on monimuoto- ja verkko-opiskeluna toteutettavia, osa puolestaan perinteisempiä kontaktikursseja. Kurssit, joita voi suorittaa kokonaisuuteen ovat seuraavat:

XPV0011 Neuvottelutaito, 5 op 

Kurssilla pääset toteuttamaan neuvotteluprosessin kokonaisuudessaan, opit ymmärtämään neuvotteluvuorovaikutusta ja pystyt kehittymään neuvottelijana. Kurssilla pääset harjoittelemaan teknologiavälitteistä neuvottelua työelämän nykyvaatimusten mukaisesti.

XPVX002 Työhyvinvointia vuorovaikutuksesta, 3 op 

Kurssin myötä pystyt tunnistamaan työyhteisön vuorovaikutuksessa työhyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä ja tiedät toimintatapoja, joilla työhyvinvointia voidaan vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen avulla ylläpitää, kehittää ja lisätä. Kurssilla tutustut työhyvinvointikyselyihin ja pääset asiantuntijoiden kanssa pohtimaan, mitä työhyvinvointi on.

XPVX003 Työelämän viestintätaidot, 4 op 

Kurssilla pääset harjoittelemaan monipuolisesti työelämässä tarvittavia kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja erilaisissa viestintätilanteissa rekrytointiprosessista alkaen. Puheviestinnän osuudessa syvennytään erilaisiin työelämän esiintymis- ja neuvottelutilanteisiin. Kirjoitusviestinnän osuudessa tarkastellaan ja tuotetaan tyypillisiä työelämän tekstejä, kuten muistioita, tiedotteita, markkinointitekstejä ja työnhaun tekstejä.

XKVX002 Työelämän tekstitaidot, 4 op

(Tämä kurssi on vaihtoehto XPVX003-kurssille eli vain jompikumpi kursseista voi olla mukana opintokokonaisuudessa)

Kurssilla perehdyt tulevan työelämäsi tekstiympäristöön eli työtehtävissäsi todennäköisesti vastaan tuleviin kirjoitustilanteisiin ja tekstilajeihin. Tutustut työelämän tekstilajien ominaispiirteisiin ja kehität taitojasi tehdä tekstiesi viestintätavoitteen ja kohderyhmän mukaisia sisällöllisiä, rakenteellisia ja tyylillisiä valintoja, jolloin kirjallinen viestintäsi tehostuu. Harjoittelet työelämässäsi keskeisimpien tekstien (kuten tiedotteitten, raporttien, lausuntojen, ohjeitten, markkinointitekstien ja rekrytointitekstien) kirjoittamista sekä työelämän kirjoitustilanteissa tarvittavia palautevuorovaikutuksen taitoja.

XPVB1000 Työyhteisön konfliktit ja vuorovaikutus, 5 op

Kurssilla käsitellään keskeisiä työyhteisön konflikteihin liittyviä viestinnän ilmiöitä, joiden myötä opit ymmärtämään, miten konfliktit kehittyvät työyhteisöissä ja miten konfliktit vaikuttavat työyhteisön vuorovaikutussuhteisiin ja työyhteisön toimintaan. Myös erilaiset konfliktinhallintamenetelmät tulevat kurssilla tutuiksi.

XPVB1001 Tiimin vuorovaikutus ja yhteistyö, 5 op

Kurssilla perehdytään keskeisiin ryhmäprosesseihin ja -ilmiöihin sekä niiden yhteyteen tiimin toimivuuteen ja tuloksellisuuteen. Kurssin keskiössä ovat toiminnalliset ja dialogiset menetelmät vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistäjinä.

XPVB1002 Kokoustaidot, 2 op

Kurssilla hiotaan kokouksissa tarvittavia viestintätaitoja kuten puheenvuorojen käyttäminen ja kokouksissa tarvittavien asiakirjojen laatiminen. Kurssin myötä ymmärrät kokousteknisten menettelytapojen merkityksen keskustelun jäsentämisessä ja päätöksenteossa.

XPVB1003 Johtajan vuorovaikutusosaaminen, 5 op 

Kurssilla opit, miten työyhteisön vuorovaikutusta ja työhyvinvointia voidaan tukea ja kehittää ja huomaat, millaisia ratkaisuja työyhteisön vuorovaikutushaasteisiin voidaan löytää. Kurssilla teet yhdessä muiden kurssilaisten kanssa johtajan ohjekirjan.

XYHX1004 Projektiviestintä, 5 op

Kurssilla perehdytään keskeisimpiin projekteissa tarvittaviin dokumentteihin ja projektipalavereihin liittyviin käytänteisiin. Kurssin myötä opit valitsemaan tilanteeseen sopivan tavan viestiä projektin eri vaiheissa ja ymmärrät projektityöskentelyyn liittyviä ryhmä- ja vuorovaikutusilmiöitä.

XYHX1005 Multilingual and Intercultural Communication Competence, 5 op


The course introduces students to fundamental issues and concepts in multilingual and intercultural communication from an interdisciplinary perspective. The course offers a theoretical and practical framework for enhancing students’ knowledge of and competence in multilingual and intercultural communication. The course aims at building understanding of multilingual and intercultural communication competence needed in modern global and virtual work life.

XYHX008 Monikielinen argumentointi, 3 op 

Kurssilla perehdytään monipuolisten harjoitusten avulla väittelyyn ja argumentointiin viestinnällisenä ja vuorovaikutteisena tapahtumana. Kurssi tutustuttaa sinut nykyaikaisen monikielisen työelämän mukanaan tuomiin tilanteisiin ja tapahtumiin, joissa vuorovaikutusosaaminen usealla kielellä on edellytys toimia tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

XRAT004 Francais professionnel, 4 op

Kurssilla tarkastellaan ranskankielisen työelämän piirteitä suullisessa ja kirjallisessa vuorovaikutuksessa. Kurssin jälkeen osaat toimia tarkoituksenmukaisesti ranskankielisissä työ- ja yliopistoelämän viestintätilanteissa ja osaat laatia työelämän tekstejä ranskaksi tiedostaen niiden taustalla olevat viestintätilanteet ja viestintäkulttuurit (esim. CV, lettre, courriel, argumentation).