Möteskallelse

I god tid före mötet skickas en möteskallelse till medlemmarna. Man kan också skicka föredragningslistan tillsammans med den (se nedan).

Så här kan en möteskallelse se ut

Studentföreningen för ekonomie studerande

 

Möteskallelse

 

Studentföreningen för ekonomie studerande håller medlemsmöte

tisdagen den 11 oktober kl. 18.00 på restaurang Svanens kabinett.

 

På mötet ska behandlas följande ärenden: 

- i studentrummet finns bara två datorer.

Studentföreningen har tagit emot ett förslag från studerande att det borde skaffas

åtminstone  en dator till.

 

- studentföreningen kommer att ordna ett studiebesök på Nokias kontor i Stockholm.

Finansiering av resan är ännu inte helt klar.

 

- studeranden har varit missnöjda med studenthälsovården.

Studentföreningen har lovat att göra ett skriftligt klagomål.

 

- organisering av Lillajulfesten diskuteras

 

Jyväskylä den 13 september 2018

 

Ulla Niemi

Föredragningslista

Föredragningslista (också dagordning, agenda) är en förteckning över de saker som ska behandlas på mötet. Med hjälp av den strukturerar man mötet. Här är en modell för en föredragningslista:

Studentföreningen för ekonomie studerande

 

Tisdag 10 oktober 2018

Restaurang Svanen/ kabinettet

 

Medlemsmöte

 

Föredragningslista

1. Öppnande av mötet

2. Konstaterande av beslutförhet

3. Val av protokolljusterare (två)

4. Fastställande av föredragningslistan

5. Meddelanden

6. Beslutsärenden

- klagomål på studenthälsovården

- flera datorer till studentrummet

- finansiering av studiebesök

- organisering av Lillajul

7. Övriga uppkommande ärenden

8. Avslutande av mötet

 

Mötesprotokoll

Efter mötet skriver sekreteraren ett protokoll där alla beslut skall upptecknas. Protokollet liknar möteskallelsen och föredragningslistan. Det finns tre slags protokoll som skiljer sig från varandra beroende på deras innehåll. I ett beslutsprotokoll finns alla beslut antecknade utan motiveringar och omröstningar. I ett förklaringsprotokoll antecknas alla förslag, diskussioner och resultat av omröstningar och i ett diskussionsprotokoll beskrivs allt från förslag med diskussioner till beslut utförligt. En modellstruktur för ett protokoll:

Protokoll

 

Föreningens namn

Mötets typ

Plats, datum, klockslag när mötet började och slutade

 

Namen på de närvarande eller deltagarantal

 

Diarienummer för protokollet (årtal + nummer)

 

Besluten man fattade

 

Sekreterarens underskrift

Ordförandens underskrift

Protokolljusterarnas underskrifter