Arvioi viestintäosaamistasi

Puheviestintätaitojen kehittämisen kannalta on tärkeää tehdä arvio omasta osaamisesta ja omista oppimistarpeista. Itsearviointisi tukena ja pohjana voit käyttää alla olevia esiintymis- ja ryhmäviestintätaitojen arviointilomakkeita. Arvioinnin tekeminen kannattaa tehdä ennen opintojakson alkamista, jolloin voit asettaa itsellesi oppimistavoitteita. 

 Esiintymistaitojen arviointi

Arvioi esiintymistaitojasi asteikolla
3 hallitsen hyvin
2 hallitsen kohtuullisesti
1 kaipaan harjoitusta

 

Vuorovaikutustaidot, kohdentaminen ja kontakti
- kuuntelumotivaation synnyttäminen ja ylläpitäminen 
- esityksen sisällön suhteuttaminen kuulijoiden mukaan (mm. sanavalinnat, jäsentäminen, kuulijoiden aiempien tietojen huomioiminen)
- kontaktin ilmentäminen katseella
- kontaktin ilmentäminen sijoittumisella, asennolla ja eleillä
- kuuntelijoiden aktivoiminen kysymysten avulla
- tilan antaminen kuuntelijoiden kysymyksille ja kommenteille
- kuuntelijoiden havainnoiminen ja kuunteleminen
- reagoiminen kuuntelijoiden sanattomiin ja sanallisiin viesteihin

 

Puheenvuoron rakentamisen taidot
- kuuntelijoita kiinnostavan aiheen tai näkökulman valinta
- esityksen rajaaminen ja mitoittaminen tavoitteen, tilanteen ja ajan mukaan
- esityksen keskeisen sanottavan valinta
- kiinnostavan aloituksen suunnitteleminen
- johdonmukaisesti etenevän esityksen rakentaminen
- esityksen jaksottaminen (asiasta toiseen siirtyminen)
- ala- ja yksityiskohtien liittäminen sopiviin pääkohtiin
- esityksen lopettaminen hallitusti ja oikea-aikaisesti

 

Puheenvuoron sisältö
- esityksen sisällön valinta
- merkittävien näkökohtien esiintuominen
- mielipiteiden ja väitteiden uskottavat ja monipuoliset perustelut
- havainnollistaminen kielellisin ja nonverbaalisin keinoin tai havaintovälineiden avulla

 

Ilmaisutapa
- tarkan, ymmärrettävän ja ilmaisuvoimaisen kielen käyttäminen
- äänen käyttäminen tilanteeseen sopivalla tavalla (äänen voimakkuus, puhenopeus) 
- nonverbaalisen ilmaisun suhteuttaminen tilanteen mukaan (katse, ilmeet, eleet, asennot, tilan käyttö)

 

Esiintymisjännitys
- esiintymisjännityksen hyväksyminen
- oman esiintymisjännityksen ilmenemismuotojen tunnistaminen
- esiintymisjännityksen kanssa toimeentuleminen
- esiintymisjännityksen positiivisten puolien näkeminen

 

Vaikutelmat
-ulkoisen olemuksen merkityksen ymmärtäminen vaikutelmien synnyssä (esimerkiksi vaatteet, kengät, laukut, korut, kampaus, meikki, tuoksut, kello, silmälasit, tatuoinnit ja lävistykset) 
- nonverbaalisen viestinnän merkityksen ymmärtäminen vaikutelmien synnyssä (esimerkiksi äänenkäyttö, katse, ilmeet, eleet, asennot, tilan käyttö)
- havainnollistamiskeinojen merkityksen ymmärtäminen vaikutelmien synnyn kannalta (esimerkiksi tarina, piirtoheitin, esitysgrafiikka, kuvat, piirrokset, esineet ja draaman keinot)
- aiheen kiinnostustavuuden osoittaminen kuuntelijoille (puhujan motivaatioon liittyvät taidot kuten halu puhua, kiinnostuminen ja innostuminen)

 Valitse kolme taitoa joita haluat erityisesti kehittää. 

Ryhmäviestintätaitojen arviointi

Tehtäväkeskeisiä taitoja

Tavoitteet
taito
-  määritellä yhteinen tavoite
- toimia keskustelussa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Toimintatavat
taito 
- sopia etenemisestä
- huomata etenemisen esteet ja purkaa niitä
- mukauttaa sanottava tilanteen tarkoituksiin ja toimintatapoihin

Kuunteleminen
taito
- eritellä toisten puheenvuoroja
- pyytää täsmennyksiä ja perusteluja
- ottaa toisen näkökulma huomioon
- huomata ja tulkita kuuntelijoiden sanallista ja sanatonta palautetta ja mukauttaa omaa puhetta sen perusteella
- yhdistellä ja kehittää edelleen toisten esittämiä ajatuksia

 
Osallistuminen 
taito 
- edistää keskustelun kulkua ,esim. ehdottaa, kommentoida, antaa ja pyytää tietoa
- kohdentaa sanoma kuuntelijoille
- käyttää tiiviitä ja johdonmukaisia puheenvuoroja
- pysyä asiassa ja ottaa yhteisen ajan käyttö huomioon
- arvioida rakentavasti ehdotuksia
- perustella ja konkretisoida mielipiteitä 
- liittää oma puheenvuoro edellisiin puheenvuoroihin
- määritellä ja analysoida tehtävistä nousevia ongelmia
- tehdä yhteenvetoja ja tiivistyksiä
 

 

 Suhdekeskeisiä taitoja

Henkilösuhteet
taito 
- osoittaa empatiaa ja tukea
- osoittaa toisen arvostamista 
- ilmaista omaa aktiivisuutta ja yhteistyöhalukkuutta viemättä tilaa muilta
- ottaa vastaan palautetta omasta toiminnasta
- antaa rakentavaa palautetta toisen toiminnasta

Ryhmän toimivuus
taito 
- luoda ja ylläpitää ryhmän toimintaa tukevaa ilmapiiriä
- rohkaista ja aktivoida toisia osallistumaan ryhmän toimintaan
- sietää ja ratkaista ristiriitoja ja väärinkäsityksiä
- arvioida ryhmän toimintaa ja ehdottaa kehittämiskeinoja

 

 Valitse näistä taidoista 2-3, joita haluat erityisesti kehittää.